SME Chamber

Min jahti ghall-Inkwiet dwar id-Distribuzzjoni tal-Gas

Il-GRTU onestament ma tistax tifhem kif fuq il-kwistjoni tad-dgerfixa enormi li holqot l-Enemalta dwar id-distribuzzjoni tac-cilindri tal-gas il-Ministru Dr Austin Gatt deffes fin-nofs lid-distributuri tal-gas ilkoll membri tal-GRTU. Il-pubbliku ghandu jkun infurmat sewwa minn jahti ghal din s-sitwazzjoni. Il-Fatti huma dawn:

Il-GRTU onestament ma tistax tifhem kif fuq il-kwistjoni tad-dgerfixa enormi li holqot l-Enemalta dwar id-distribuzzjoni tac-cilindri tal-gas il-Ministru Dr Austin Gatt deffes fin-nofs lid-distributuri tal-gas ilkoll membri tal-GRTU. Il-pubbliku ghandu jkun infurmat sewwa minn jahti ghal din s-sitwazzjoni. Il-Fatti huma dawn:

· Ma nxtarax bizzejjed gas biex ikun assigurat li hemm gas bizzejjed biex ilahhaq mad-domanda.
· Tnehhew eluf ta’ cilindri minghajr ma hasbu biex il-godda jigu qabel tidhol il-kesha u tizdied id-domanda.
· Meta ma kienx hemm bizzejjed cilindri, ma thaddimx l-impjant fis-sieghat kollha possibli biex ic-cilindri l-vojta li d-distributur jwassal fl-impjant jergghu jimtlew.
· Ma sarx studju serju dwar l-impatt fuq id-domanda ghall-gas wara li l-gvern gholla b’mod esagerat l-prezz tal-pitrolju u ma pprovdiex fuel alternattiv accetabbli u bi prezz tajjeb.

Ma kienux d-distributuri li hadu dawn id-decizjonijiet, izda l-gvern u l-Enemalta. Id-distributuri huma 31, 29 f’Malta u 2 f’Ghawdex, u m’hemm l-ebda monopolju. Is-sistema tad-distributuri ddahhlet minflok l-monopolji li kienu jeziztu dari meta kien hemm biss zewg agenti. Il-mara tad-dar u l-konsumatur kummercjali jaf li s-sistema tad-distribuzzjoni bieb bieb hi l-ahjar u hadd ma jrid jissallab u joqghod jiggera biex jixtri cilindru.

Hafna nies, anzjani u m’humiex, ma jifilhux iqandlu cilindri u m’ghandhomx mezz ta’ trasport. Jekk is-suq ghac-cilindri tal-gas jinqasam bejn hwienet u distribuzzjoni bieb bieb ma jkunx vijabbli li d-distributuri jzommu biss bicca mix-xoghol, dik l-aktar tqiela. Jekk titfarrak is-sistema tad-distribuzzjoni bieb bieb jinqdew l-ftit u jbaghtu l-maggoranza tal-konsumaturi. Ma tridx tkun gharef biex tifhem li jekk id-distributur ikun assigurat li l-hin kollu tal-gurnata u l-gimgha kollha, u mhux erba t’ijiem biss sas-siegha ta’ wara nofsinhar, jkollu supply ta’ cilindri tal-gas, l-pubbliku jkun moqdi sewwa u b’mod efficjenti. Id-distributuri jiddependu ghal kollox mill-Enemalta. Ikun zball ohxon jekk il-gvern flok jirringa malajr dak li hu hazin jibda jharbat dak li hu sewwa.

Il-GRTU f’isem id-distributuri hi disponibbli ghal kull diskussjoni biex tinhadem sistema l-aktar efficjenti. Wara kollox il-GRTU tirraprezenta wkoll l-akbar numru ta’ negozji li juzaw l-gas fix-xoghol taghhom u ghalhekk hi min ta’ quddiem biex tizgura sistema efficjenti u gusta ta’ distribuzzjoni ta’ gas.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).