SME Chamber

Min irid il-Gas icempel lil-Enemalta custmomer care u lill-hadd aktar

Il-Ministru Autin Gatt illum ta’ parir hazin fuq radju 101 lil min ma ghandux Gas biex icempel lill-GRTU.

Il-Ministru Autin Gatt illum ta’ parir hazin fuq radju 101 lil min ma ghandux Gas biex icempel lill-GRTU.

Il-GRTU ma tista qatt tiehu dan l-inkarigu ghax l-ewwelnett mhix licenzjata mir-Regulatur tal-Energija biex tiffunzjona bhal agenzija tal-Gas u t-tieninett din hija responsabilta shiha kemm ekonomika kif ukoll socjali tal-Enemalta Corporation. Hija l-Enemalta li hi licenzjata mir-Regulatur u awtorizzata mill-Parlament biex tiehu responsabbilta unika ghas-servizz tal-Gas u mezzi ta’ energija ohra. Ghalhekk id-distribuzzjoni tal-Gas hija asssolutament responsabilta tal-Enemalta u hadd ma ghandu b’xi mod inaqqas id-dover ta’ l-Enemalta permezz tal-customer care taghha u permezz tal-impjant taghha fil-Qajjenza li tizgura li l-pubbliku ikun moqdi.

Il-problema serja ta’ nuqqas ta’ Gas, nuqqas ta’ cilindri u konfuzjoni shiha fid-distribuzzjoni hi htija kollha kemm hi tal-Enemalta. Il-31 distributur bis-sittin trakk taghhom huma f’pozizzjoni li jaqdu lill-konsumaturi kollha, kieku l-Enemalta ittihom bizzejjed cilindri kuljum skond id-domanda li jkollhom u thallihom kuljum jaqdu lill-klijenti bieb bieb u mhux tordnalhom biex imorru fil-pjazez minflok iqassmu bieb bieb bhal ma jsir nhar ta’ Sibt. Id-distributuri ukoll ikunu jistghu jaqdu lill-klijenti kollha ful-jum taghhom jekk l-Enemalta torganizza ahjar ix-xoghol taghha fl-impjant tal-Qajjenza u ma thallix lid-distributuri u lill-impjegati taghhom jahlu aktar hin jistennew biex jiehdu c-cilindri milli hin iqassmu c-cilindri bieb bieb.

Din mhix kwistjoni tal-lum biss,din l-kwistjoni ilha sejra snin, l-problemi jafhom kull min mexxa l-Enemalta. U l-problemi kienu maghrufa minn kull Ministru li kien responsabbli ghall-Enemalta. It-total ta’ decizjonijiet importanti li ma ittiehdux fil-passat illum wassal ghal dan il-kastig kollu li qed ibaghtu l-konsumaturi. Ikun inutli li xi hadd jipprova jfarfar ir-responsabilta. Il-GRTU ilha ghaxar snin tishaq mall-Enemalta biex l-affarijiet jinbidlu u jinstaghbu soluzzjonijiet gusti u serji. Inutli ghalhekk issa li n-nies jigu mqabbda jcemplu lill-GRTU.

Ghalhekk il-GRTU issostni bil-qawwi li min irid il-Gas, icempel lill-Enemalta customer care fuq dan in-numru 21223601 u mkien aktar.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).