SME Chamber

M’hawnx krizi

It-talba ta l-Ghaqda
tal-Konsumaturi ghall-price freeze
hi gennata kbira u l-gvern ghamel sewwa li cahad
mal-ewwel din it-talba.

 

Il-GRTU illum bi pjacir
tinnota li z-zewg partiti politici ewlenin huma kommessi favur l-kompetizzjoni
gusta u s-suq hieles u li hadd ta’ l-affari tieghu fil-kamp politiku ma jdoqq
id-diska stunata ta’ politika fejn l-Gvern irid jidderigi u jiddetta
l-prezzijiet tal-prodotti tal-konsum f’suq hieles. Il-GRTU hi sodisfatta li
l-Gvern, lejliet id-dhul ta’ Malta fiz-zona Ewro, qabel ma
hafna suggerimenti 
li ghamlitlu l-GRTU, fosthom dik li jhaddem is-sistema FAIR fejn
fuq bazi volontarja s-sidien tan-negozji jaqblu li jhaddmu sistema ta’ ‘dual display’
b’attenzjoni stretta ghall-rata tal-kambju bejn lira Maltija u
Ewro.

 

Il-GRTU qed taghmel kull
sforz biex tara li s-sidien tan-negozji
jkunu fidili ghal-rabta li ghamlu li jhaddmu l-bidla ghall-Ewro bil-galbu. Il-GRTU wkoll qed taghti s-support shieh biex ikun hemm
osservazzjoni bla mpozizzjoni tal-prezzijiet halli fejn ikun hemm diffikultajiet
dawn jintghelbu bla hafna xkiel zejjed lill-kummerc. Il-GRTU ukoll qed
tinkoraggixxi lill-kummercjanti biex fejn jistghu jgibu assigurazzjoni minghand
min ibghelhom minn barra
minn
Malta biex ghal perjodu
stabbilit dawn ma jghollulhomx l-prezzijiet. Il-GRTU taqbel li
l-Gvern ghandu jkompli jimxi b’politika fejn l-importaturi jkunu nkoragguti u
mghejuna anke bi krediti finanzjarji apposta halli jixtru b’irhis u bil-kwantita
imma dan dejjem bla imposizzjoni fuq hadd.

 

Il-GRTU temmen li l-bidla
ghall-Ewro ta’ Malta qed issir bil-galbu ghax
il-Gvern qed jaddotta l-principju ta’ koperazzjoni u mhux ta’
l-impozizzjoni. Hu ghalhekk
li l-GRTU topponi bil-kbir kull meta xi hadd jinqeda bin-NECC biex jimponi xi
hmerija bhall dik li giet ippublikata fil-gazzetta li titqassam bieb bieb minn
l-istess NECC, fejn l-konsumaturi gew imwebbla li jezistu xi prezzijiet li
jghidulhom ‘average
prices’. L-‘average
price’ hija invenzjoni statistika bhall ma hija invenzjoni statistika
l-familja medja ta’ 2.4 persuni. Il-GRTU mhux kontra recommended
prices li jaghmel l-importatur jew l-produttur sakemm dawn
il-prezzijiet ma jkunux imposti  b’ xi ligi. Izda l-GRTU qed topponi
ghall-pubblikazzjoni ghall dawn l-imsejha ‘average
prices’ ghax  huma prezzijiet
fittizzji u min hareg b’ din il-hmerija qed jaghmel hsara kbira lin-negozji
z-zghar ta’ pajjizna.

 

 In-negozji ta’ pajjizna huma
is-sinsla tal-kompetizzjoni u tas-suq hieles. Min
ghandu ghan-negozji z-zghar ta’ pajjizna ghandu jiddikjara hekk pubblikament u
mhux jinqeda bin-NECC.

 

Il-GRTU
tappella lil Gvern biex ma jaqghux ghall-imbiexi ta’ hadd u jkompli b’politika
li taghti lil Malta

l-anqas rata l-inflazzjoni f’20 sena.

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).