SME Chamber

Malta – l-Istrategija ta’ Lisbona u l-inkwiet zejjed u bla bzonn

L-ahhar cifri dwar l-inflazzjoni fil-pajjizi tal-Unjoni Ewropea turi li Malta ghandha inflazzjoni gholja mill-medja tal-imsiehba l-ohra tal-Unjoni Ewropea. Din ir-rata ma tirriflettix l-andament reali tal-ekonomija Maltija. L-ekonomija Maltija illum m’hiex tuza l-potenzjal kollu taghha u l-inflazzjoni hi htija taz-zidiet fl-ispejjez imposti mill-gvern stess. Suppost li Malta kellha tiehu mizuri biex flimkien mall-pajjizi l-ohra fl-Unjoni Ewropea, tithaddem strategija ekonomika u socjali li tpoggi lil Unjoni Ewropea u l-membri stati fl-ghola livell ta’ zvilupp fid-dinja. Dawn il-mizuri izda f’pajjizna ghadhom ftit wisq u x’uhud huma bil-maqlub.

L-ahhar cifri dwar l-inflazzjoni fil-pajjizi tal-Unjoni Ewropea turi li Malta ghandha inflazzjoni gholja mill-medja tal-imsiehba l-ohra tal-Unjoni Ewropea. Din ir-rata ma tirriflettix l-andament reali tal-ekonomija Maltija. L-ekonomija Maltija illum m’hiex tuza l-potenzjal kollu taghha u l-inflazzjoni hi htija taz-zidiet fl-ispejjez imposti mill-gvern stess. Suppost li Malta kellha tiehu mizuri biex flimkien mall-pajjizi l-ohra fl-Unjoni Ewropea, tithaddem strategija ekonomika u socjali li tpoggi lil Unjoni Ewropea u l-membri stati fl-ghola livell ta’ zvilupp fid-dinja. Dawn il-mizuri izda f’pajjizna ghadhom ftit wisq u x’uhud huma bil-maqlub.

Din l-Istrategija mhiex tintlahaq mill-Unjoni Ewropea, u zgur mhux qed isir minn Malta. L-indikazzjonijiet ekonomici kollha li hergin qed juru li Malta mhux toqrob lejn l-Istrategija ta’ Lisbona u kellha twassal biex kull membru stat jghati sehem biex l-Ewropa tavvanza.

Barra r-rata tal-inflazzjoni, Malta waqghet lura fir-rata tat-tkabbir tal-GDP li sal-2003 mhux talli ma mexhiex il-quddiem izda, waqa’ lura hlief ghas-sena 2002 u li sal-lum it-tkattir ekonomiku mhu xejn sodisfacenti. Dan jistona hafna mar-rati ta’ tkattir ekonomiku ta’ pajjizi ohra fl-Unjoni fl-istess grad ta’ zvilupp ta’ Malta.

L-istess gara fil-Bilanc tal-Kummerc ma barra fejn id-differenza bejn dak li naqilghu mill-esportazzjoni u dak li nonfqu fl-importazzjoni qed ikun negattiv u bla tama ta’ bilanc posittiv ghas-sena 2005 u 2006.

Il-problema ewlenija tibqa dik li Malta mhux taghmel sforzi bizzejjed biex tkattar l-kompetittivita b’paragun ma pajjizi ohra. Il-pajjizi l-ohra kollha li jikkompetu maghna ghas-swieq Ewropej, kemm dawk tal-esportazzjoni kif ukoll dawk tat-turizmu kollha qed jirnexxielhom izidu l-kompetittivita taghhom b’rati li huma tlieta ghall-erba’ darbiet aktar minn dak li qed tirregistra Malta, dan b’mod partikulari fil-qasam tal-prezz tax-xoghol. F’Malta il-qaghad hu f’livell gholi filwaqt li l-labour costs flok nezlien, dejjem telghin.

F’dan l-isfond ta’ inkwiet ekonomiku serju l-GRTU- l-Malta Chamber of Small and Medium Enterprises – qed tappella lil gvern u lill-imsiehba socjali kollha biex isir sforz akbar biex Malta jirnexxielha bis-serjeta’ thaddem strategija li tkattar l-kompetittivita ta’ pajjizna. Zgur li l-kompetitittivita mhux ser toghla b’inkwiet industrijali bla bzonn u b’aktar zidiet fl-ispejjez ghal min ihaddem u jinvesti..

Il-pajjiz jehtieg perjodu nieqes minn inkwiet industrijali u kulhadd irid igorr r-responsabilta shiha tieghu biex l-argumenti jirrisolvu bil-konciljazzjoni u l-ftehim u bla hafna sfrattar zejjed u bla bzonn. Fuq kollox il-pajjiz jixraqlu sensiela ta’ mizuri miftehma bejn l-imsiehba socjali u immirati biex bis-serjeta pajjizna jilhaq l-miri mfassla f’Lisbona.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).