SME Chamber

Maghhom irridu nieklu

Referendum
Baqa’ ftit gimghat ghar-Referendum. Din
tar-relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea izda hi xi haga li tibqa’ maghna. Ghax
Malta trid wisq mill-pajjizi msiehba fl-Unjoni Ewropea. Din il-htiega tizdied
hekk kif tal-Unjoni jsiru 25 pajjiz. Jew 24, jekk Malta tghid le.


Izda
l-Unjoni hi mhux biss importanti izda essenzjali ghal Malta. Niddeciedu
x’niddeciedu l-Unjoni Ewropea tibqa’ importantissima ghal Malta. L-Unjoni
Ewropea mhux bhal xi gvern ta’ pajjiz singolu, li illum ikun immexxi minn Prim
Ministru mod u snin wara minn Prim Ministru iehor, jew minn Partit Politiku
elett u wara minn Partit iehor. It-tmexxija tal-Unjoni Ewropeja hi kostanti. Ma
tinbidilx skond ix-xejra tal-politika jew skond il-popolarita’ ta’ xi hadd. Din
ftit nies jifhmuha. Meta tiddilja mal-UE mhux qed taghmilha ma’ politici li
tithabbeb maghhom f’xi konvenzjoni tal-partiti politici u tirranga b’xi mod. Jew
politici li timpressjonhom b’kampanji politici. Mhux hekk jahdmu l-mekkanizmi
tal-Unjoni Ewropea. Mhux gvern Federali lanqas. Mhux bhal Amerika jew
il-Germanja li meta ma tinqediex fil-Lokal, fl-Istat jew fir-Regjun tappella
b’xi mod lil xi Senat jew lil xi Ministru Federali. Kuntrarjament dak li
mdorrijin naghmlu ahna f’Malta, mal-Unjoni Ewropea ma taqbadx u ccempel xi
Ministru jew Prim Ministru u tirranga. Mhux hekk jahdmu.

Kif
jahdmu

Il-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea huma eletti, izda
eletti mill-pajjizi taghhom. Il-Kummissjoni Ewropea hi maghzula mill-gvernijiet
tal-pajjizi membri. Dawn il-gvernijiet huma eletti, izda il-Kummissarji,
ghalkemm maghzula minn gvernijiet u parlamenti nazzjonali eletti huma stess
mhumiex eletti. Is-sistema ta’ tregija imbaghad hi bir-roster. Illum immissu
r-rapprezentant ta’ gvern nazzjonali mod, u ghada ta’ gvern iehor. Ghalhekk ma
tistax tqabbel is-sistema tal-Unjoni Ewropea ma’ wahda ta’ gvern Federali lanqas
ma’ wahda ta’ gvern Nazzjonali. Ghax verament mhux gvern m’hemmx. Lanqas
Opposizzjoni. Min imdorri biss jirreferi ghal gvernijiet u ghal kif jahdmu
l-gvernijiet din ma jifhiemix.

Anke il-Lobbying, il-pressjoni li
l-ghaqdiet, unions u korpi kostituti jaghmlu mal-Unjoni Ewropea hi differenti
minn dak li jsir ma’ gvernijiet Nazzjonali. Fejn mal-gvernijiet eletti ssir
hafna pressjoni biex ikun influwenzat l-elettorat u l-opinjoni pubblika. Ma’
tal-Unjoni Ewropea din it-tip ta’ pressjoni mhiex tant effettiva. Ma jfissirx li
d-dirigenti tal-Unjoni Ewropea ma jaghtux kaz u mhumiex konxji tal-opinjoni
pubblika, izda ma taffetwahomx bhal ma taffetwa lil politici li l-hin kollu
jridu jiffacjaw il-pressjoni tal-elettorat li minnu jridu. Din ukoll hafna ma
jifmuhiex.

Sistema differenti

Pero meta twaqqfet is-sistema
tal-Unjoni Ewropea, precisament dan li l-gvernijiet ippruvaw jaghmlu. Ippruvaw
joholqu sistema li ghalkemm tkun accountable lilhom bhala gvernijiet eletti
mill-poplu tal-pajjizi msiehba, izda tkun tista’ tahdem minghajr il-pressjoni
tal-elettorat li hafna drabi f’demokrazija ma jhallux lill-gvernijiet
jamministraw sewwa. Dan ghaliex mohh il-Ministri u Deputati jkun aktar kif ser
ikunu popolari. Din narawha anke f’pajjizna fejn jintefqu hafna flus u jsiru
hafna gabirjoli u stramberiji ghaliex tkun wasslet elezzjoni jew biex jiehu
vantagg politiku deputat politiku jew iehor. Fis-sistema tal-Unjoni Ewropea din
il-haga ftit tahdem. Wkoll fl-Unjoni Ewropea m’hemmx bidla bhal ma jsir f’bidla
ta’ gvern meta l-ligijiet jistghu jinbidlu, il-linja politika tinbidel, in-nies
jinbidlu u jkun hemm hafna skossaturi kull meta jinbidel il-gvern. Fit-tmexxija
tal-Unjoni Ewropea hu anqas difficli li ggib il-bidla u fl-istess waqt hemm
aktar progettazzjoni fit-tul. Mhumiex marbutin bit-terminu ta’ snin minn
elezzjoni ghal ohra u ghalhekk jistghu jharsu
fit-tul.

Konsultazzjoni

L-Unjoni Ewropea mill-bidu taghha
bhala Komunita Ekonomika Ewropea (EEC) u wara bhala Komunita Ewropea (EC) u issa
bhala Unjoni Ewropea, mxiet bil-mod. Ghax haga ohra li mill-bidu, skond
it-Trattat ta’ Ruma li waqqaf l-Unjoni, thaddmet fl-Ewropa hi li
id-decizjonijiet iridu jittiehdu wara process ta’ konsultazzjoni. Mhux
konsultazzjoni kif naghmlu ahna f’Malta fejn il-konsultazzjoni ssir meta
jfettillu Ministru jew Kap ta’ Korporazzjoni. Fejn l-istess Kunsill Malti
ghall-Izvilupp Ekonomiku sa sena ilu lanqas biss kien istitwit b’mod legali. Le
fl-Unjoni Ewropea l-konsultazzjoni trid issir bilfors. Bl-Economic and Social
Committee, mwaqqaf that it-Trattat ta’ Ruma, mhu marbut bl-ebda mod ma’ Partiti
Politici. Xoghlu huwa li jaghti pariri lit-tlett istituzzjonijiet l-aktar
importanti fis-sistema tal-Amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea: il-Kunsill
tal-Unjoni Ewropea, il-Kummisjoni Ewropea u l-Parlament
Ewropew.

Fil-Europe Economic and Social Committee (ECOSOC) hemm 222
membru maqsumin fi tlett gruppi. L-Imsiehba Socjali, l-Employer u il-Haddiema,
huma rapprezentati mill-Assocjazzjoni li jirraprezentaw lis-Sidien u mit-Trade
Unions. It-tielet grupp jinkludi interessi mill-gruppi varji fosthom
rapprezentanti tal-artigjani, tal-bdiewa, tas-self-employed u
tal-professjonisti. L-ECOSOC jirrifletti is-socjeta civili fl-istati membri.
L-iskop tal-ECOSOC hu li jkun hemm djalogu u konsultazzjoni strutturata u
permanenti. Mhux haga ta’ darba u tal-okkazzjoni skond kif jiddeciedi gvern jew
ministru partikolari. Le sistema istituzjonalista fejn kull ma jinkiteb u jrid
isir bhala regolament, direttiva jew ligi, jrid l-ewwel jigi mgharbel
mill-Imsiehba Socjali. L-azzjoni originata hi minn fejn hi, irid ikollha l-parir
tal-Imsiehba fl-ECOSOC. L-Assemblea primarja tal-ECOSOC huwa bhal parlament
tal-imsiehba socjali. Mhux erba’ minn nies fuq agenda mfassla minn xi hadd izda
analisi bir-reqqa u diskussjoni fuq stil parlamentari fejn il-partecipanti
mhumiex politici izda imsiehba socjali u rapprezentanti tas-socjeta civili.
Suppost f’Malta l-Kunsill Malti ghal Izvilupp Ekonomiku u Socjali hekk ghandu
jizviluppa wkoll.

Mhux Unjoni

Dan kollu jwassal biex decizjonijiet
qabel ma jkunu implimentati jiehdu fit-tul u d-dokumenti fl-ahhar jkun twal u
dettaljati. L-ghazla l-ohra izda hi li taqta’ l-konsultazzjoni u thalli
l-Imsiehba Socjali barra haga li fl-Ewropa illum hadd ma jridha. U ghalhekk
m’hemmx Gvern u Opposizzjoni. Ghax mhux sistema ta’ wiehed jaghmel u l-iehor
kontra. Lanqas il-Parlament Ewropew ma jahdem hekk. Ahna il-Maltin drajna
bis-sistema ta’ gvern u opposizzjoni u nahsbu li kollox u kullimkien hekk. Zgur
li fl-Unjoni Ewropea mhux hekk.

Ghaliex jghidulha Unjoni, ma nafx, pero,
l-Unjoni mhi Unjoni xejn. Hemm hafna u hafna interessi diversi, nazzjonali,
settorali, msiehba socjali, socjeta civili li kollha juzaw il-mezzi ta’
influwenza u ta’ rapprezentazzjoni taghhom biex l-affarijiet isiru kemm jista’
jkun sewwa u li jinkludi lil kulhadd. Ghalhekk umbaghad allura mhix lakemm
terga’ tibdel u twaqqa’. Ghalhekk allura mhux lakemm tmur tghidilhom din ma
rridix u dik le. Il-mod kif tahdem l-UE taghmilha difficli li tikkonvinci u
tbiddel. Jekk naraw biss dak li qed isir bhalissa fuq il-kwistjoni tal-Iraq
malajr nifhmu li l-Unjoni mhi fil-fatt xejn, izda grupp ta’ pajjizi li fejn
jaqblu jorbtu, izda fejn ma jaqblux kulhadd ghal rasu. Mhux ghax huma xi allat,
izda tant hemm sistema li kollox irid jghaddi minn kumitati u skond ir-regoli li
hafna drabi tehel. Izda dejjem il-mistoqsija: x’taghmel thalli lil min jikmanda
kif irid hu? Kif issib il-bilanc bejn demokraziji u accountability? Mhux facli.
Li hu zgur hu li ahjar sistema partecipattiva fejn issir konsultazzjoni wiesgha
milli sistema fejn ghax wiehed popolari, gab il-voti, hu poter u beda jmexxi,
jifhem u ma jifhimx, u wara waqa’ hu, gie iehor, u rgajna bdejna. Il-verita hi
li l-ahjar xi haga bejn it-tnejn: kif ser ikollok demokrazija li tkun verament
accountable u sistema amministrattiva konsultattiva li ma ssirx super
barokkratika.

Mhux Imperu

Meta wiehed jipprova jifhem
allura jinduna li mhux la kemm tghid li l-Ewropa maghquda hi xi Imperu gdid. Jew
li xi hadd irid jiddomina lil haddiehor u li jintuzaw termini ta’ zmien
il-kolonjalizmu . l-UE ma tmurx tipprova tikkopparra it-territorju l-pajjizi
izda huma l-pajjizi li japplikaw biex jidhlu. Li hu zgur hu izda li “ it’s a
different ball game” kif jghidu l-Inglizi. Il-pruzuntuzi biss jitkellmu fuq
l-Unjoni Ewropea bla ma studjawha u pprattikawha. Mhux qed naghmlu gid lilna
nfusna f’Malta meta nparlaw bl-addocc. Aktar u aktar meta jintuzaw frazijiet li
jweggghu lil dak li jkun. Wiehed jista’ ma jaqbilx ma li Malta tissieheb izda ma
jsirx sew meta lil Unjoni Ewropea xi hadd ipengiha qiesha xi tirann jew xi
Imperu.

L-Ewropa mhi Unjoni xejn. Lanqas f’terminu ta’ xi forza federali.
Mhiex bhal Amerika u ftit hemm cans li tkun. Huma Taljani, Germanizi, Inglizi,
Olandizi, Belgjani, Svedizi ecc li kollha jghassu u josservaw lil xulxin u lil
barranin. Kliemna jaslilhom u jferrahhom jew iweggaghhom skond kif jinghad. Huma
nies u pajjizi kollha hbieb taghna u rridu minnhom, tkun xi tkun l-ghazla
tar-relazzjonijiet li l-Maltin iridu maghhom.

Min ikun fil-gvern, hu min
hu, jrid jahdem ma’ l-Unjoni Ewropea. Jrid jahdem mal-Kummisarji, u l-individwi
fid-diversi oqsma. Irid jahdem ma’ ambaxxati u mal-gvernijiet tad-diversi
pajjizi membri, u mal- gvernijiet taghhom. Taghmel x’taghmel l-Unjoni huma li
l-aktar li jikkmandaw. U fuq kollox irridu mill-Ewropej – nies bhalna li jigu
hawn bhala turisti u jixtru l-prodotti taghna u jsibulna l-investiment
f’pajjizna li rridu hafna minnu. Mal-Ewropa nieklu. Niddeciedu x’niddeciedu
minnhom irridu.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).