SME Chamber

Ma Nesagerawx

Il-GRTU hadmet ghas-success li ntlahaq f’certi zoni kummercjali fejn, bil-hidma ta’ hafna entitajiet, privati u pubblici, saru attivitajiet li b’rehiethom zdiedet l-attivita’ kummercjali waqt il-granet tal-festi u waqt granet partikolari. Dan hu process li rridu nkomplu nibnu fuqu ghax hu fid-direzzjoni t-tajba biex tissahhah il-‘consumer confidence’ li matul dawn l-ahhar snin kienet hadet tisbita gmiela.

Il-GRTU hadmet ghas-success li ntlahaq f’certi zoni kummercjali fejn, bil-hidma ta’ hafna entitajiet, privati u pubblici, saru attivitajiet li b’rehiethom zdiedet l-attivita’ kummercjali waqt il-granet tal-festi u waqt granet partikolari. Dan hu process li rridu nkomplu nibnu fuqu ghax hu fid-direzzjoni t-tajba biex tissahhah il-‘consumer confidence’ li matul dawn l-ahhar snin kienet hadet tisbita gmiela.

Il-problemi fis-settur tar-retailing huma kbar. Illum il-GRTU hi sodisfatta li hemm aktar rikonoxximent mill-awtoritajiet biex ikunu solvuti problemi, bhal burokrazija zejda, li johonqu l-kummerc. Matul l-2007 nistennew li naraw zieda fir-registrazzjoni ta’ negozji hekk kif tahdem ahjar is-sistema b’anqas xkiel tar-registrazzjoni tan-negozji. Nistennew ukoll li naraw zieda fin-numri ta’ haddiema rregistrati bhala li jahdmu fis-settur tar-retailing hekk kif tibda tahdem wkoll l-inizjattiva li n-nisa mizzewga tas-sidien tan-negozji jkunu jistghu jirregistraw l-impjieg taghhom fin-negozju tal-familja bla xkiel ghall-istess negozju. Ukoll ser naraw effett pozittiv ghall-inizjattivi li jhajru aktar investiment fil-qasam tal-kummerc. Pero baqa hafna xi jsir biex il-kummerc ikun b’sahhtu s-sena kollha u mhux biss fil-ftit granet tal-festi.

Il-GRTU tibqa tinsisti fuq l-Gvern li issa li dar l-kantuniera u qed jahdem b’aktar determinazzjoni favur in-negozji z-zghar, ikompli jwettaq aktar mil-proposti tal-GRTU favur is-settur kummercjali u s-settur ta l-intrapriza z-zghira. Jaghmel zball min jahseb li f’daqqa wahda issa kollox sewwa.

Zgur li mhux il-lok li nesageraw u nghidu, bhal ma qalet l-NSO fl-ahhar pubblikazzjoni tal-Labour Force Survey, li fl-2006 l-impjiegi fis-settur tar-retail, wholesale u garaxxijiet tat-tiswijiet tela bi 3448. Din hrafa li tirredikola lil min jghidha. F’ghaxar snin mil-1996 l-hawn dan is-settur zied l-impjiegi bi 3218 ruh, medja ta’ 322 haddiem fis-sena. Ma jistax ikun li s-sena l-ohra, fi ftit xhur, dan is-settur haddem zieda ta’ 3448 haddiem. Dan hu aktar minn ghaxar darbiet il-medja ta’ l-ghaxar snin ta’ qabel.

Il-GRTU tifhem li l-Labour Force Survey mahdum fuq sample, izda l-kredibilita’ titlob li c-cifri jkunu studjati sewwa qabel ma jkunu ippublikati. Dan qed nghiduh biex hadd ma jesagera u jmur jghid li fis-settur tar-retailing issa kollox tajjeb tant li l-impjiegi ghamlu qabza mirakuluza. Dan hu settur li qed jikber u jitlob hafna attenzjoni bbazata fuq fatti konkreti.

Il-GRTU wkoll hi xettika dwar ic-caqlieq li gie mhabbar dan l-ahhar fil-Prodott Gross Nazzjonali u fir-rati ta’ impjieg u nfieq minn sena ghall-ohra. Ma nistghux illum nghidu li bejn l-1996 u 2003 l-ekonomija kibret bi 22% anqas milli kienu qalulna dak inhar, u mil-2000 u l-2006 nghidu li t-tkattir ekonmiku reali minn 0.5% ittripla ghall- tkattir ta’ 1.52% u fl-istess waqt nippretendu li s-sidien tan-negozji jiehdu figuri hekk importanti bis-serjeta.

Dan l-GRTU tghidu bla ma tkun negattiva. Il-progress ekonomiku qed isir anke fis-settur tar-retailing tal-kummerc li ghalih titkellem l-GRTU, imma ejja ma nesagerawx. U ejja nkunu kredibbli fejn jidhlu cifri ekonomici pubblikati ufficcjalment.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).