SME Chamber

LN 5282004

B 8949
A.L. 528 ta’ l-2004
ATT DWAR L-AWTORITÀ TA’ MALTA
DWAR IR-RI}ORSI
(KAP. 423)
Regolamenti ta’ l-2004 dwar l-U]u ta’ Bio Fuels jew Fuels O[ra
Li Ji;;eddu G[at-Trasport, 2004

BIS-SA{{A tas-setg[at mog[tija lilu permezz ta’ l-artikolu 28
ta’ l-Att dwar l-Awtorità ta’ Malta dwar ir-Ri]orsi, il-Ministru tar-Ri]orsi
u l-Infrastruttura, wara konsultazzjoni ma’ l-Awtorità ta’ Malta dwar
ir-Ri]orsi, g[amel dawn ir-regolamenti li ;ejjin>-
1. (1) It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti huwa r-Regolamenti ta’
l-2004 dwar l-U]u ta’ Biofuels jew fuels o[ra li ji;;eddu g[at-Trasport.
(2) Dawn ir-regolamenti g[andhom jid[lu fis-se[[ fil-31
ta’ Diçembru, 2004
(3) Dawn ir-regolamenti jag[tu effett lid-Direttiva
2003#30#KE tal-Parlament u tal-Kunsill Ewropew tat-8 ta’ Mejju 2003
dwar il-promozzjoni ta’ l-u]u tal-biofuels jew fuels o[ra li ji;;eddu
g[at-trasport.
2. (1) G[all-iskopijiet ta’ dawn ir-regolamenti, u kemm il-darba
r-rabta tal-kliem ma titlobx xort’ o[ra-
“l-Att” tfisser l-Att dwar l-Awtorità ta’ Malta dwar ir-Rizorsi<
“l-Awtorità” tfisser l-Awtorità ta’ Malta dwar ir-Ri]orsi<
“Biofuels” tfisser il-fuel likwidu jew f’forma gassuza g[attrasport,
mag[mul minn massa biologika<
“massa biologika” tfisser dik il-frazzjoni biodegradabbli ta’
prodotti, skart jew fdalijiet mill-agrikoltura (nklu]i sustanzi vegetali
u ta’ l-annimali), si;ar fil-foresti u l-industriji relatati, kif ukoll ilfrazzjoni
bijodegradabbli ta’ l-iskart industrijali u muniçipali<
“Fuels” o[ra li ji;;eddu tfisser fuels li ji;;eddu, minbarra
biofuels, li jori;inaw minn sorsi ta’ l-ener;ija li ji;;eddu kif imfissra
Titolu, d[ul fisse[[
u skop.
Tifsiriet.
Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta, Nru. 17,699, 28 ta’ Diçembru, 2004
Taqsima B
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
B 8950
fir-Regolamenti ta’ l-2004 dwar il-Promozzjoni ta’ l-Elettriku
;enerat minn G[ejun ta’ Ener;ija li ji;;eddu, u u]ati g[all-iskopijiet
tat-trasport<
“konsumatur a[[ari” tfisser kull persuna fizika jew ;uridika
li tixtri biofuel g[all-u]u personali tag[ha<
“kontenut ta’ ener;ija” tfisser il-valur kalorifiku l-aktar baxx
tal-fuel<
“il-Ministru” tfisser il-Ministru responsabbli g[ar-ri]orsi<
(2) Mill-inqas, il-prodotti mni]]la hawn iktar ’l isfel
g[andhom jitqiesu b[ala biofuels>
(a) “biodiesel” > methyl-ester mag[mul minn ]ejt ve;etali
jew ta’ l-annimali, ta’ kwalita ta’ diesel, li g[andu jintu]a b[ala
biofuel<
(b) “biodimethylether” > dimethylether mag[mul minn
massa biologika, li g[andu jintu]a b[ala biofuel<
(ç) “bioethanol” > ethanol mag[mul minn massa biologika
u, jew il-frazzjoni bijodegradabbli ta’ l-iskart, li g[andu jintu]a
b[ala BioFuel<
(d) “biogass” > gass tal-fuel mag[mul minn massa biologika
u, jew mill-frazzjoni biodegradabbli ta’ l-iskart, li jista’ jkun
ippurifikat fi kwalità ta’ gass naturali, li g[andu jintu]a b[ala
biofuel, jew woodgas<
(e) “biohydrogen” > idro;enu mag[mul minn massa
biologika, u, jew mill-iskart biodegradabbli, li g[andu jintu]a b[ala
biofuel<
(f) “biomethanol” > methanol mag[mul minn massa
biologika, li g[andu jintu]a b[ala biofuel<
(;) “bio-ETBE (ethyl-tertio-butyl-ether)” > ETBE mag[mul
fuq ba]i ta’ bioethanol. Il-persenta;; ta’ volum ta’ bio-ETBE li
hu kalkulat b[ala Biofuel huwa ta’ 47%<
([) “bio-MTBE (methyl-tertio-butyl-ether)” > fuel mag[mul
fuq il-ba]i ta’ biomethanol. Il-perçenta;; bil-volum ta’ bio-MTBE
li hu kalkulat b[ala Biofuel huwa ta’ 36%<
B 8951
(i) “]ejt ve;etali pur” > ]ejt mag[mul minn impjanti ta]-
]ejt bl-ippressar, estrazzjoni jew proçeduri simili, la ma[dum lanqas
irraffinat i]da kimikament mhux immoddifikat, meta jkun
kompatibbli mat-tip ta’ magni involuti u r-rekwiziti ta’ emmissjoni
korrispondenti.
(j) “BioFuels sintetiçi> idrokarburi sintetiçi jew ta[litiet ta’
idrokarburi sintetiçi, li jkunu saru minn massa biologika<
(3) Il-biofuels jistg[u jintg[amlu disponibbli f’xi wa[da
minn dawn il-forom li ;ejjin>
(a) b[ala biofuels puri jew f’konçentrazzjonijiet g[olja
f’derivattivi ta’ ]ejt minerali, skond standards ta’ kwalità speçifiçi
g[al applikazzjonijiet g[at-trasport<
(b) b[ala biofuels im[allta f’derivattivi ta’ ]ejt minerali,
skond in-normi standard nazzjonali adatti li jiddeskrivi lispeçifikazzjonijiet
tekniçi g[al-fuels g[at-trasport (MSA EN 228
u MSA EN 590)<
(ç) b[ala likwidi li jkunu ;ejjin minn biofuels, b[al ETBE
(ethyly-tertio-butyl-ether), fejn il-persenta;; tal-biofuel huwa kif
speçifikat fis-subregolament (2)(2).
3. (1) Sa mhux aktar tard mill-1 ta’ April ta’ kull sena, l-
Awtorità g[andha tag[ti lill-Ministru, rapport dwar>
(a) il-mi]uri li jkunu ttie[du biex isir il-promozzjoni ta’ lu]
u ta’ biofuels jew ta’ fuels o[ra li ji;;eddu biex jie[du post iddiesel
u l-petrol g[al skopijiet ta’ trasport<
(b) ir-ri]orsi nazzjonali allokati g[all-produzzjoni tal-massa
biolo;ika g[al kull u]u ta’ ener;ija minbarra fit-trasport, u
(ç) il-bejg[ totali ta’ fuel tat-trasport u s-sehem ta’ biofuels,
fi stat pur jew im[allat, u Fuels o[ra li ji;;eddu li jitqieg[du fissuq
fis-sena preçedenti. Meta ikun adatt, l-Awtorità g[andha
tirrapporta dwar kull kundizzjoni eççezzjonali ta’ prodotti ta]-]ejt
li jkunu influwenzaw it-tqeg[id fis-suq ta’ biofuels u l-fuels o[ra
li ji;;eddu.
(2) Il-mira indikattiva nazzjonali tal-proporzjoni ta’ Biofuels
li jitqieg[du fis-suq u li hi kalkolata abba]i tal-kontenut ta’ ener;ija,
tal-petrol u diesel kollu g[all-iskopijiet tat-trasport sal-31 ta’ Diçembru
2005 hu kif stabbilit fl-Iskeda li tinsab ma’ dawn ir-regolamenti.
Miri indikattivi
nazzjonali u
rappurtar.
B 8952
(3) Fir-rapport imsemmi fis-subregolament (1) u li jkopri
s-sena 2006, l-Awtorità g[andha tibg[at lill-Ministru rrakkmandazzjonijiet
tag[ha g[at-twaqqif tal-miri indikattivi nazzjonali
tal-proporzjon ta’ biofuels imqieg[da fis-suq u kalkolati abba]i talkontenut
ta’ ener;ija, tal-petrol u diesel kollu g[al skopijiet tat-trasport
sal-31 ta’ Diçembru, 2010.
(4) (a) Il-valur ta’ referenza g[al dawn il-miri g[andu jkun
ta’ 2%, kalkulat abba]i tal-kontenut ta’ ener;ija, tal-petrol u d-diesel
kollu li jitqieg[ed fis-suq nazzjonali g[al skopijiet ta’ trasport sal-31
ta’ Diçembru, 2005.
(b) Il-valur ta’ referenza g[al dawn il-miri g[andu jkun
ta’ 5.75%, kalkulat abba]i tal-kontenut ta’ ener;ija tal-petrol u d-diesel
kollu li jitqieg[ed fis-suq nazzjonali g[al skopijiet ta’ trasport sal-31
ta’ Diçembru, 2010.
(5) Fir-rapporti msemmija fis-subregolament (1), iddifferenzi
fil-miri nazzjonali, kif imqabbla mal-valuri ta’ referenza
msemmija fis-subregolament (4) g[andhom ikunu motivati u jistg[u
jkunu ba]ati fuq dawn l-elementi li ;ejjin>
(a) il-fatturi o;;ettivi b[all-pottenzjal nazzjonali limitat
g[all-produzzjoni tal-BioFuels minn massa biologika<
(b) l-ammont ta’ ri]orsi allokati g[all-produzzjoni ta’ massa
biologika g[all-u]u ta’ ener;ija minbarra fit-trasport u lkaratterisitiçi
tekniçi jew klimatiçi tas-suq nazzjonali g[all-fuels
g[at-trasport<
(ç) il-politika nazzjonali li talloka ri]orsi komparabbli g[allproduzzjoni
ta’ fuels o[ra g[at-trasport ba]ati fuq sorsi ta’ l-ener;ija
li ji;;eddu konsistenti ma’ l-objettivi ta’ dawn ir-regolamenti.
(6) L-Awtorità g[andha tippre]enta rapport lill-Ministru,
ta’ l-inqas kull sentejn kemm-il darba ma tqis li jkun spedjenti li ji;u
pre]entati rapporti b[al dawn fuq ba]i aktar frekwenti dwar ir-ri]ultati
tal-monitora;; li jkun sar konformament mar-regolament 4.
(7) Fir-rapporti msemmija f’subregolament 1, l-Awtorità
g[andha tikkonsoluta ma’ dawk l-g[aqdiet regolatorji l-o[ra kif ikun
hemm b]onn u g[andha tippre]enta r-rakmandazzjonijiet tag[ha talmi]
uri li jistg[u jittie[du biex ti;i ]gurata konformità mal-le;islazzjoni
rilevanti dwar standards ta’ emissjoni.
B 8953
(8) Meta tkun qieg[da tabbozza r-rapport tag[ha u l-mi]uri
rakkomandati l-awtorità g[andha tqis il-bilanç tal-klima u l-ambjent
totali tat-tipi diversi ta’ biofuels u fuels o[ra li ji;;eddu u tista’ tag[ti
prijorità lill-promozzjoni ta’ dawk il-fuels li juru bilanç tajjeb [afna
favur l-ambjent filwaqt li jittie[ed kont ukoll tal-kompetittività u ssigurtà
tal-provvista u ta’ objettivi o[ra nazzjonali dwar il-politika ta’
ener;ija.
(9) Il-Ministru jista’ japprova rapport imsemmi f’dan irregolament,
kollu kemm hu jew biss parti minnu, bi jew ming[ajr
modifiki jew kondizzjonijiet, jew jista’ jibg[at lura rapport lill-Awtorità.
Meta r-rapporti jkunu ;ew approvati, l-Awtorità g[andha tippubblika
r-rapporti flimkien ma’ ;abra tal-kummenti li tkun irçeviet ming[and
il-Ministru u r-risposti li hija tkun g[amlet g[al dawk il-kummenti.
4. L-Awtorità g[andha tag[mel monitora;; ta’ l-effett ta’ l-u]u
ta’ biofuels f’ta[litiet tad-diesel il fuq minn 5% minn vetturi li mhux
adattati billi jsiru sonda;;i u, jew b’ kull mezz ie[or li jitqies bhala
adatt mill-Awtorità.
5. (1) Kull min jimporta jew jipproduçi petroleum jew biofuels
g[andu jag[mel monitora;;, jirre;istra u jippre]enta lill-Awtorità bilmod
u manjiera li l-Awtorità tista’ te[tie; l-informazzjoni dwar il-bejg[
ta’ prodotti tal-petroleum u l-biofuels.
(2) Kull min jonqos milli j[ares xi disposizzjoni ta’ dan irregolament
ikun [ati ta’ reat.
6. (1) {add ma g[andu jbieg[ jew joffri g[all-bejg[ lillkonsumatur
a[[ari xi ta[lita ta’ biofuels kemm il-darba ma jipprovdix
tikkettjar speçifiku fil-post tal-bejg[.
(2) L-ittikettjar ta’ biofuels imsemmi fis-subregolament (1)
g[andu jkun me[tie; g[al persenta;;i ta’ biofuels, im[allta f’derivattivi
ta’ ]ejt minerali, illi jaqb]u l-limitu tal-valur ta’ 5% ta’ fatty acid methyl
ester (FAME) jew ta’ bioethanol.
(3) Kull min jonqos milli j[ares xi disposizzjoni ta’ dan irregolament
ikun [ati ta’ reat.
7. L-Awtorità tista tippromwovi l-u]u tal-biofuels blimplimentazzjoni
ta’ dawk il-mi]uri li hija tqis spedjenti u li ma jmorrux
kontra d-disposizzjonijiet ta’ l-Att jew ta’ dawn ir-regolamenti.
8. (1) Meta l-Awtorità issir taf, kemm jekk billi tag[mel
investigazzjoni jew b’xi mod ie[or, li xi persuna li taqa’ ta[t dawn ir-
Monitora;;.
Rappurtar lill-
Awtorità.
Mi]uri g[allpromozzjoni
ta’ lu]
u tal-biofuel.
Tikkettjar u bejg[
ta’ Biofuels.
Ordnijiet ta’
konformità.
B 8954
regolamenti tkun kisret xi wa[da mid-disposizzjonijiet li hemm fihom,
hija g[andha to[ro; ordni ta’ konformità lill-persuna konçernata, u
tordnalha li tikkonforma ru[ha minnufih mad-disposizzjonijiet ta’ dawn
ir-regolamenti.
(2) Kull min jonqos milli j[ares id-disposizzjonijiet ta’ ordni
ta’ konformità ma[ru;a mill-Awtorità g[andu, ming[ajr pre;udizzju
g[al kull responsabbilta o[ra ta[t dawn ir-regolamenti, ta[t l-Att jew
kwalunkwe li;i o[ra, ikun [ati ta’ reat.
9. (1) Kull min jikser xi wa[da mid-disposizzjonijiet ta’ dawn
ir-regolamenti jew ta’ liçenza jew ta’ approvazzjoni ma[ru;a ta[thom,
ikun [ati ta’ reat, u jista’ meta jinstab [ati, je[el multa ta’ mhux aktar
minn g[axart elef lira (Lm10,000).
(2) Kull persuna li tintalab informazzjoni mill-Awtorità firrigward
ta’ dawn ir-regolamenti, kemm jekk xjentement jew bi
traskura;ni>
(a) tipprovdi informazzjoni falza, mhux e]atta jew li tqarraq<
jew
(b) tipprovdi informazzjoni mhux kompleta< jew
(ç) tonqos, ming[ajr kaw]a ra;onevoli, li tag[ti linformazzjoni
mitluba fi]-]mien mog[ti lilha< jew
(d) tipprevjeni milli ssir jew tfixxkel xi investigazzjoni< jew
(e) tipproduçi jew tag[ti, jew tikkaw]a jew xjentament
tippermetti li ji;u prodotti jew mog[tijin, xi dokument jew
informazzjoni li tkun taf li hi falza f’xi aspett materjali tag[hom,
tkun [atja ta’ reat u tista’, meta tinstab [atja, te[el multa ta’ mhux inqas
minn mitt lira (Lm100) u mhux i]jed minn elf lira (Lm1,000).
Reati u pieni.
B 8955
SKEDA
Regolament 3(2)
Il-mira indikattiva nazzjonali tal-proporzjoni ta’ biofuels li jitqieg[du
fis-suq u kalkulati abba]i tal-kontenut ta’ ener;ija, tal-petrol u d-diesel kollu
g[al skopijiet tat-trasport fit-triq sal-31 ta’ Diçembru 2005 ……………… 0.3%
B 8956
L.N. 528 of 2004
MALTA RESOURCES AUTHORITY ACT
(CAP. 423)
Use of Biofuels or Other Renewable Fuels
for Transport Regulations, 2004
BY virtue of the powers conferred by article 28 of the Malta
Resources Authority Act, the Minister for Resources and Infrastructure,
after consultation with the Malta Resources Authority, has made the
following regulations>-
1. (1) The title of these regulations is the Use of Biofuels or
Other Renewable Fuels for Transport Regulations, 2004.
(2) These regulations shall come into force on the 31st
December, 2004.
(3) These regulations give effect to Directive 2003#30#EC
of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the
promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport.
2. (1) For the purposes of these regulations, and unless the
context otherwise requires>
“the Act” means the Malta Resources Authority Act<
“the Authority” means the Malta Resources Authority<
“biofuels” means liquid or gaseous fuel for transport produced
from biomass<
“biomass” means the biodegradable fraction of products,
waste and residues from agriculture (including vegetal and animal
substances), forestry and related industries, and also the
biodegradable fraction of industrial and municipal waste<
“energy content” means the lower calorific value of fuel<
“final customer” means any natural or legal person purchasing
biofuel for his own use<
Definitions.
Title,
commencement
and scope.
B 8957
“the Minister” means the Minister responsible for resources<
“other renewable fuels” means renewable fuels, other than
biofuels, which originate from renewable energy sources as defined
in the Promotion of Electricity produced from Renewable Energy
Sources Regulations, 2004 and used for transport purposes<
(2) At least the products listed below shall be considered
biofuels>
“biodiesel”> a methyl-ester produced from vegetable or animal
oil, of diesel quality, to be used as biofuel<
“biodimethylether”> dimethylether produced from biomass,
to be used as biofuel<
“bioethanol”> ethanol produced from biomass and, or the
biodegradable fraction of waste, to be used as biofuel<
“biogas”> a fuel gas produced from biomass and, or from the
biodegradable fraction of waste, that can be purified to natural gas
quality, to be used as biofuel, or woodgas<
“biohydrogen”> hydrogen produced from biomass, and, or
from the biodegradable waste, to be used as biofuel<
“biomethanol”> methanol produced from biomass, to be used
as biofuel<
“bio-ETBE (ethyl-tertio-butyl-ether)”> ETBE produced on the
basis of bioethanol. The percentage volume of bio-ETBE that is
calculated as biofuel is 47%<
“bio-MTBE (methyl-tertio-butyl-ether)”> a fuel produced on
the basis of biomethanol. The percentage by volume of bio-MTBE
that is calculated as biofuel is 36%<
“pure vegetable oil”> oil produced from oil plants through
pressing, extraction or comparable procedures, crude or refined
but chemically unmodified, when compatible with the type of
engines involved and the corresponding emission requirements<
“synthetic biofuels”> synthetic hydrocarbons or mixtures of
synthetic hydrocarbons, which have been produced from biomass.
B 8958
(3) Biofuels may be made available in any of the following
forms>
(a) as pure biofuels or at high concentrations in mineral oil
derivatives, in accordance with specific quality standards for
transport applications<
(b) as biofuels blended in mineral oil derivatives, in
accordance with the appropriate national standard norms describing
the technical specifications for transport fuels (MSA EN 228 and
MSA EN 590)<
(c) as liquids derived from biofuels, such as ETBE (ethylytertio-
butyl-ether), where the percentage of biofuel is as specified
in sub-regulation (2) (2).
3. (1) By not later than 1 April of each year, the Authority shall
submit to the Minister, a report, on>
(a) the measures taken to promote the use of biofuels or
other renewable fuels to replace diesel and petrol for transport
purposes<
(b) the national resources allocated to the production of
biomass for energy uses other than transport, and
(c) the total sales of transport fuel and the share of biofuels,
pure or blended, and other renewable fuels placed on the market
for the preceding year. Where appropriate, the Authority shall report
on any exceptional conditions of oil products that have affected
the marketing of biofuels and other renewable fuels.
(2) The national indicative target of the proportion of
biofuels placed on the market and calculated on the basis of energy
content, of all petrol and diesel for transport purposes by 31 December,
2005 is as established in the Schedule to these regulations.
(3) In the report referred to in sub-regulation (1) and
covering the year 2006, the Authority shall submit to the Minister its
recommendations for the establishment of national indicative targets of
the proportion of biofuels placed on the market and calculated on the
basis of energy content, of all petrol and diesel for transport purposes
by 31 December, 2010.
National Indicative
targets and
Reporting.
B 8959
(4) (a) A reference value for these targets shall be 2%,
calculated on the basis of energy content, of all petrol and diesel placed
on the national market for transport purposes by 31 December, 2005.
(b) A reference value for these targets shall be 5.75%,
calculated on the basis of energy content, of all petrol and diesel placed
on the national market for transport purposes by 31 December, 2010.
(5) In the reports referred to in sub-regulation 1,
differentiation of the national targets, as compared to the reference values
referred to in sub-regulation (4) shall be motivated and could be based
on the following elements>
(a) objective factors, such as the limited national potential
for production of biofuels from biomass<
(b) the amount of resources allocated to the production of
biomass for energy uses other than transport and the technical or
climatic characteristics of the national market for transport fuels<
(c) national policies allocating comparable resources to the
production of other transport fuels based on renewable energy
sources and consistent with the objectives of these regulations.
(6) The Authority shall submit to the Minister a report at
least every two years unless it considers it expedient to submit such
reports on a more frequent basis on the results of monitoring carried
out pursuant to regulation 4.
(7) In the reports referred to in sub-regulation 1 the Authority
shall consult with such other regulatory bodies as necessary and shall
submit its recommendations of measures that may be taken to ensure
compliance with the relevant legislation on emission standards.
(8) In drawing its reports and recommended measures, the
Authority shall consider the overall climate and environmental balance
of the various types of biofuels and other renewable fuels and may give
priority to the promotion of those fuels showing a very good costeffective
environmental balance while also taking into account
competitiveness and security of supply and other national energy policy
objectives.
(9) The Minister may approve any of the reports referred to
in this regulation, in whole or in part, with or without modifications or
conditions, or may refer any of the reports back to the Authority. When
the reports have been approved, the Authority shall publish the reports
B 8960
together with a statement of the comments it has received from the
Minister and the responses it has made to those comments.
4. The Authority shall monitor the effect of the use of biofuels
in diesel blends above 5% by non-adapted vehicles through the use of
surveys and, or any other means considered appropriate by the Authority.
5. (1) Any person who imports or produces petroleum or
biofuels shall monitor, record and submit to the Authority in the manner
and form that the Authority may request such information on the retail
of petroleum products and biofuels.
(2) Any person who fails to comply with any provision of
this regulation shall be guilty of an offence.
6. (1) No person shall sell or offer for sale to the ultimate
consumer any blend of biofuels unless he provides specific labelling at
the points of sale.
(2) The labelling of biofuels referred to in sub-regulation
(1) shall be required for percentages of biofuels, blended in mineral oil
derivatives, exceeding the limit value of 5% fatty acid methyl ester
(FAME) or of bioethanol.
(3) Any person who fails to comply with any provision of
this regulation shall be guilty of an offence.
7. The Authority may promote the use of biofuels through
implementation of those measures that it considers expedient and that
are not contrary to the provisions of the Act or of these regulations.
8. (1) When the Authority becomes aware, whether through
carrying out an investigation or otherwise, that any person subject to
these regulations has contravened any of the provisions contained
therein, it shall issue a compliance order to the person concerned,
ordering him to comply immediately with the provisions of these
regulations.
(2) Any person who fails to abide by the provisions of a
compliance order issued by the Authority shall, without prejudice to
any other liability under these regulations, the Act or any other law, be
guilty of an offence.
9. (1) Any person who contravenes any of the provisions of
these regulations or of a licence or approval issued thereunder, shall be
Monitoring.
Reporting to the
Authority.
Labelling and sale
of Biofuels.
Measures to
promote the use of
Biofuels.
Compliance
Orders.
Offences and
penalties.
B 8961
guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine (multa)
of not more than ten thousand liri (Lm 10,000).
(2) Any person who, when information with respect to these
regulations is requested by the Authority, knowingly or recklessly>
(a) gives false, inaccurate or misleading information< or
(b) supplies incomplete information< or
(c) fails, without reasonable cause, to supply the requested
information within the time given< or
(d) prevents or hinders any investigation< or
(e) produces or furnishes, or causes or knowingly allows to
be produced or furnished, any document or information which he
knows to be false in any material respect,
shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine
(multa) of not less than one hundred liri (Lm100) and not more than
one thousand liri (Lm1,000).
B 8962
SCHEDULE
Regulation 3(2)
National indicative target of the proportion of biofuels placed on the
market and calculated on the basis of energy content, of all petrol and diesel
for road transport purposes by 31 December 2005 ………………………… 0.3 %

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).