SME Chamber

Lesti ghall-maltempata ohra?

Il-Forum Mondjali
Din is-sena l-Forum Mondjali Ekonomiku – The World Economic Forum, il-Konferenza Annwali tal-kbarat tal-finanzi, tal-ekonomija u tal-politika internazzjonali li s-soltu ssir fl-iski resort ta’ Davos, fl-Izvizzera, saret minflokk fi New York, bhala att ta’ solidarjeta’ mal-vittmi tal-11 ta’ Settembru. Wiehed jista’ jimmagina x’sigurezza enormi kien hemm fi New York biex, l-ewwelnett ma jergax jigri dak li gara f’Davos s-sena l-ohra meta d-dimostranti ta’ kontra l-globalizazzjoni litteralment ghamlu gwerra lill-pulizija Svizzera, u t-tieni biex New York, wara l-frakass u t-tragedja li sofriet, ma tergax taqa’ fl-inkwiet u n-niket.


Il-konferenza tal-kbarat u tas-sinjuri fi New York qamet lis-Sindku ta’ New York $10 miljuni b’infieq extra fuq xoghol ta’ pulizija. Litteralment il-pulizija holqu hajt ta’ protezzjoni li kien impenetrabbli. Il-hotel fejn saret il-konferenza, l-famuza Waldorf Astoria, kienet mghassa b’4,000 pulizjott il-hin kollu. Iffacjati bil-forza massima ta’ sigurezza l-protestanti qaghdu lura. Fi New York wara t-tragedja ta’ Settembru ma kienx hemm post ghad-dimostrazzjonijiet vjolenti u l-pulizija ta’ New York kienet lesta ghal kollox. L-isforz enormi li sar mill-mexxejja ta’ New York irnexxa ghaliex jistmaw li aktar minn $100 miljun gew minfuqa fl-ekonomija tal-lokal bis-sahha ta’ din il-konferenza.

Gwerra ohra
Il-Forum Mondjali izda jibqa’ jissemma l-aktar ghac-canfira li taw lill-President George W Bush u wara t-theddida li faqqa dwar gwerra kontra pajjizi ohra. Kien ukoll zgur Forum spettakulari f’hafna aspetti. Mhux biss ghall-festi u l-parties fenomenali ghal 2,700 mistieden ta’ kwalita’, izda wkoll, u forsi l-aktar importanti ghal dak li ntqal fil-Forum. Il-forum xtarr dak li qal il-President Amerikan, George W Bush, f’diskors importanti li ta’ kull sena jaghmel il-President Amerikan, imsejjah State of the Union. F’dan id-diskors importanti George W Bush iddikjara li l-Amerika tqies li tezisti “allejanza tat-terrur”, “an axis of evil” li torbot lill-Iran, l-Iraq u l-Korea tan-North u li ghalhekk hemm gustifikazzjoni, skond il-President tal-Amerika, li l-Amerika tattakka lil dawn il-pajjizi bla avviz.

The World Economic Forum (WEF) li tlaqa’ fl-istess zmien li sar id-diskors tal-President Bush inhassdu b’din id-dikjarazzjoni. Ghax illum hi rikonoxxuta kullimkien li tajjeb jew hazin, d-dinja ekonomika trid mill-Amerika. Forsi ghal min jifhem kif tahdem id-dinja din mhiex xi haga gdida ghax wara kollox l-Amerika ilha l-magna ewlenija tal-ekonomija globali, izda illum aktar minn qatt qabel, specjalment wara l-waqa’ tal-Hajt ta’ Berlin, meta l-ggant amerikan jimxi, d-dinja timxi mieghu, meta jotor l-ghawg jinhass ma kullimkien. Ghalhekk il-kapijiet prezenti f’Manhattan inhassdu bil-kliem tal-President Amerikan. Ghax kif jista’’ jkun, bdew jghidu, li l-Amerika tiftah gwerra kontra tlett pajjizi u qiesu hadd ma jimpurtah. Stqarrija b’sahhita bhal dik fl-aktar diskors tal-policy importanti li jaghmel il-President tal-Amerika kull sena quddiem iz-zewg kmamar tal-Parlament Amerikan u muri dirett fuq it-televizjoni tad-dinja kollha u qiesu hadd ma jitniffes. Qiesu li l-forzi l-ohra politici fl-Amerika u l-gvernijiet fl-Ewropa u fil-kumplament tad-dinja qieshom m’ghandhomx say. Bush effetivament qed jghid “l-Amerika tmexxi, mela hi tiddeciedi”.

L-impatt ta’ gwerra akbar
Kif jistghu negozji u intraprizi mondjali b’investimenti ta’ biljuni ta’ dollari u gvernijiet ohra mad-dinja kollha li l-ekonomija taghhom tbghati bil-gwerer u bl-inkwiet kollu li jinqalghu kull meta d-dinja tkun iffacjata bil-gwerer, jibqghu, hekk, gallarija, meta potenza bhal Amerika tiddikjara gwerra, mhux kontra pajjiz bhall-Afganistan, izda pajjizi b’impatt ekonomiku bhal m’huma l-Iran, l-Iraq u l-Korea ta’ Fuq. Anka kieku l-attakk ikun biss fuq l-Iraq, l-impatt ta’ dan fuq id-dinja ekonomika jkun enormi. Mhux ta’ b’xejn allura li aktar mill-impatt tal-globalizazzjoni, li din is-sena l-World Economic Forum aktar ikkoncentra ruhu fuq din il-possibilita’. Il-globalizazzjoni ghada kwistjoni tahraq u l-argument ghadu ghaddej kif l-affarijiet ghandhom isiru ahjar u b’partnership bejn in-nies tal-business u c-civil society. Izda issa l-argument ewlieni hu t-theddida ta’ gwerra akbar minn dik tal-Afganistan.

Li hareg ta’ interess minn dan il-Forum, izda dejjem taht id-dell ta’ theddida li semma l-President Amerikan, hi li l-ekonomija Amerikana qiesu li ghaddielha x-xokk ta’ wara l-attakk tal-11 ta’ Settembru. Wara Settembru 2001 l-ekonomija Amerikana kienet intefghet fl-inkwiet u maghha dahhlet lill-bicca l-kbira tad-dinja, pero’ issa bdiet taqleb ghal ahjar. Mal-Amerika tibda terga’ tirranka d-dinja. Hu ghalhekk li kliem gdid dwar aktar gwerer wara ta’ l-Afganistan, u gwerrer ikbar ma’ pajjizi hafna aktar armati u organizzati, gabet twerwir fost il-kapijiet ta’ gvernijiet u ekonomisti u finanzjera fil-Forum Mondjali. Kif jista’ jkun qalu li l-Amerika wara li rat dak li gara wara l-attakki fuq l-Afganistan issa tipprepara ghall-attakki fuq il-Korea ta’ fuq, Fuq l-Iran u fuq l-Iraq minghajr ma tkejjel l-impatt fuq tant u tant pajjizi ohra?

Xmara ta’ dejn
Punt ferm importanti li hareg minn dan il-Forum hu l-inkwiet kbir li waqghet fih id-dinja minhabba d-djun kbar li qed igorru mhux biss il-gvernijiet fil-bicca l-kbira tal-pajjizi tad-dinja, kemm dawk suppost sinjuri u wkoll dawk li ghadhom lura, izda wkoll il-korporazzjonijiet multinternazzjonali, l-korporazzjonijiet privati kbar, u miljuni ta’ kumpaniji zghar fid-dinja kollha kif ukoll miljuni kbar ta’ konsumaturi mad-dinja kollha. Il-Forum sema kif il-Gappun, dak il-pajjiz suppost ekonomikament ggant, litteralment sploda meta splodiet il-buzzieqa kbira ta’ dejn. U hafna jahsbu li l-aghar fil-Gappun ghadu gej. Il-Forum jirrikonoxxi li llum l-ekonomija mondjali hi mgharqa taht xmara ta’ djun li d-dinja qatt ma rat bhala.

Aktar cara llum hi l-ispluzjoni tal-buzzieqa tad-dejn tal-Argentina. Dwar l-Argentina ghad irridu nisimghu aktar anke ahna f’Malta. Dan ghaliex il-Maltin iggwidati minn xi Stock Brokers, fl-opinjoni tieghi bla sens, poggew fl-Argentina somom kbar ta’ flus Maltin u llum effetivament dawn taru mar-rih. Ma nafx onestament kif dwar dan m’hawnx argument f’Malta waqt li nghoxew nitkellmu fuq il-problemi tal-bankini u tad-drenagg inixxi. Ili nsostni li l-Maltin jaghmlu zball goff li ma jsegwux dak li jsir fid-dinja. Zgur hu dnub enormi li jekk min jaghti l-pariri dwar l-investimenti tal-Maltin ma jkunx armat sewwa biex il-parriri li jaghti jkunu sodi. Zgur li l-Maltin ma kinux jaffordjaw jitilfu somom kbar ta’ flus fl-Argentina. U kemm kienu ezattament dawn is-somom?

Fil-Forum ta’ New York, l-Argentina holqot dibattiti mill-aktar shan. L-Argentina hi mera ta’ dak li jista’ jigri f’hafna pajjizi li minn ghalijhom kabbru l-ekonomija taghhom fuq il-buzzieqa tad-dejn, tad-deficit pubbliku imhallas bid-djun u taz-zieda fil-konsum kawzat mhux miz-zieda fil-produttivita’ izda bl-easy money li sabu l-konsumaturi b’zieda qawwija fid-djun tal-households u tal-konsumatur u bl-espansjoni tan-negozji li saret mhux bl-espansjoni tal-profitti minn zieda reali u konsistenti fil-bejgh, izda mit-tigbid ta’ aktar dejn mal-banek u aktar dejn mal-fornituri.

U Malta?
Xena tal-Argentina biss din? Gwaj biss tal-pajjizi barranin mifqughin bid-dejn? Xena biss ta’ pajjizi ohra ‘il boghod minna li Settembru 11 tefghahom fil-limbo u gwerra akbar kontra l-Korea, l-Iran u l-Iraq tghoddoshom u tisplodijhom?

Jew xena wkoll ta’ pajjjizna? Jew realta’ qrib hafna taghna aktar milli jriduna nahsbu dawk li verament jafu l-verita’?

Pajjizna, jghid x’jghid il-gvern u l-apologisti tieghu, jinsab f’ricessjoni ekonomika u mghobbi tilja dejn nobis. Pajjizna mghobbi bi problemi kull fejn thares. Allahares tfaqqa’ l-gwerra li jidher deciz dwarha l-President Amerikan, ghax maghmula taghha.

Malta qeghda f’maltempata u pajjizna qiesu qieghed f’bahar qawwi, izda l-kaptan jghid li hu bnazzi, il-bahrin ghadhom jixxalaw u l-avviz tat-temp jghid li gejja maltempata hafna akbar.

Imma l-kaptan mhux inkwetat.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).