SME Chamber

Lejn Presidenza Ewropeja Aktar Determinanti

Wahda mill-affarijiet interessanti li thaddem l-Unjoni Ewropeja hi l-Presidenza li tinqaleb kull sitt xhur. Hawn min jara dan il-perjodu qasir wisq. Izda min isegwi mill-qrib jinnota l-preparattiva enormi li ssir min kull min ikun imissu l-Presidenza qabel ma jmiss lilu u x-xoghol enormi li jaghmel il-pajjiz membru li jkollu l-Presidenza. Kull pajjiz li jmissu l-Presidenza jipprova jizboq lil ta’ qablu fit-twettiq ta’ xoghol u inizjattivi godda. Il-pajjizi l-kbar, b’mod partikolari, jisfurzaw biex taghhom tkun il-Presidenza li taghti l-aqwa rizultati. Kif rajna dan l-ahhar sitt xhur taht il-Presidenza Finlandiza, iz-zghar ma joqoghdux lura lanqas. Il-Presidenza tal-Awstrija kienet infatti success

Wahda mill-affarijiet interessanti li thaddem l-Unjoni Ewropeja hi l-Presidenza li tinqaleb kull sitt xhur. Hawn min jara dan il-perjodu qasir wisq. Izda min isegwi mill-qrib jinnota l-preparattiva enormi li ssir min kull min ikun imissu l-Presidenza qabel ma jmiss lilu u x-xoghol enormi li jaghmel il-pajjiz membru li jkollu l-Presidenza. Kull pajjiz li jmissu l-Presidenza jipprova jizboq lil ta’ qablu fit-twettiq ta’ xoghol u inizjattivi godda. Il-pajjizi l-kbar, b’mod partikolari, jisfurzaw biex taghhom tkun il-Presidenza li taghti l-aqwa rizultati. Kif rajna dan l-ahhar sitt xhur taht il-Presidenza Finlandiza, iz-zghar ma joqoghdux lura lanqas. Il-Presidenza tal-Awstrija kienet infatti success.

Issa minn Jannar imiss lill-Germanizi. Il-Gvern Germaniz kollu, u l-istituzzjonijiet Germanizi kollha, jirsistu biex taghhom tkun Presidenza ta’ vizjoni u li taghti rizultati effettivi. Il-Kancillier Angela Merkel li f’qasir zmien diga stabbiliet ruhha bhala mexxej kapaci, zgur li tara l-Presidenza Germaniza bhala l-opportunita li tiehu ir-rigni bis-serjeta fil-quccata tal-Ewropa issa li Tony Blair iddecieda li jwarrab u l-President Jacques Chirac wasal fl-ahhar.

Ghalina bhala pajjiz membru zghir interessanti li naraw kif ser tizvolgi l-Presidenza Germaniza ghaliex huma bosta d-decizjonijiet li jolqtuna. Malta tinhtieg Ewropa li tikber ekonomikament b’ritmu mghaggel. Ir-rata ta’ tkattir tal-ekonomija taghna jimxi kwazi pass pass ma’ dak tal-Ewropa maghquda ghax il-qliegh ewlieni taghna minn hemm gej. L-ekonomija taghna wkoll fil-process ta’ ristrutturar timxi fuq il-miri tal-Ewropa ghaliex dak li hu hazin ghalihom hu wkoll hazin ghalina. Anke jekk ahna m’ghandniex il-problema l-kbira li ghandhom hafna mill-istati membri kbar f’dak li jirrigwardja l-industrija kbira u antika tal-metal u industriji kbar li llum qed jintradmu taht il-kompetizzjoni tac-Cina, Indja u l-pajjizi l-godda.

M’hemm l-ebda dubju li l-ghan ewlieni tal-Germanizi jkun li jsuqu b’aktar determinazzjoni lil Ewropa lejn il-miri ta’ Strategija ta’ Lisbona li suppost kellha twassal biex fl-iqsar zmien l-Unjoni Ewropea issir l-aktar regjun kompettiv tad-dinja.

Jien kont f’Feiara, fil-Portugal meta addottajna c-Charter Ewropew ghall-Intraprizi z-Zghar u hassejt mill-qrib l-entuzjazmu kbir ghall-istrategija gdida mlaqqma, l-Istrategija ta’ Lisbona, li kienet il-qofol tal-Presidenza Portugiza. Ma’ shabi mill-UEAPME, l-organizazzjoni Ewropea li tirraprezenta l-intraprizi z-zghar u li taghha l-GRTU hi membru attiv, esprimenja x-xetticizmu taghna ghalkemm konna hafna ferhanin li l-Unjoni fl-ahhar kienet qed taghti tant importanza, almenu fil-hsieb, lil intraprizi z-zghar. Minn Lisbona l’hawn ahna ma waqafna xejn nahdmu biex kull wiehed minnha msieheb fil-UEAPME, wkoll, bhal fil-kaz tal-GRTU, fil-Eurocommerce, il-federazzjoni Ewropea li tirraprezenta lil intraprizi kummercjali, nillobijjaw kemm nifilhu biex kull gvern ta’ stat membru jpoggi fil-prattika dak li gie imwieghed ghall-favur tal-intraprizi z-zghar. F’Malta domna ma rrankajna imma issa mexjin ghalkemm baqa’ hafna xi jsir. Issa ahna wkoll bdejna naghtu aktar kas tal-intraprizi zghar.

Jien illum hafna anqas xettiku ghax ir-rizultati bdew jidhru u nemmen li Lawrence Gonzi, hafna aktar minn Eddie Fenech Adami u hafna aktar min x’uhud fil-Kabinet tal-Ministri tieghu stess, hu kommess li jwettaq dak kollu possibli biex l-intraprizi z-zghar ma jibqghux abbandunati u ma jitwettqux aktar policies li jaghmlu hsara lill-intraprizi zghar taghna. Baqa’ hafna u hafna xi jsir u fil-gimghat li gejjin Lawrence Gonzi jrid isarraf bil-fatti r-rieda tieghu fuq progetti li qed niddiskutu mieghu u li huma ta’ fejda ghal hafna mill-intraprizi rapprezentati mill-GRTU. Ghax taf kemm hi facli li twieghed u li jkollok ir-rieda tajba. Jekk imbaghad ma tkunx kapaci tirrezisti lil min kien komdu lbierah ghax kbir u protett, ma tasal qatt biex issarraf dak li twieghed. Izda ahna hawn qeghdin u cari fejn irridu naslu biex naraw l-intrapriza z-zghira taghna timxi u taghti l-frott mistenni minnha taht l-istrategija ta’ Lisbona.

Il-Presidenza Germaniza ghalhekk trid issa wkoll issuq fuq l-istrategija mmirata lejn l-intraprizi fis-settur tas-servizzi ghax dan hu settur enormi u l-aktar li qed jikber fl-Ewropa bhalma hu wkoll il-kaz f’Malta. Dan hu settur izda li l-Unjoni Ewropea relativament ittraskurat. Id-dominanza tal-politika ewropeja kien dejjem is-settur tal-industrija tal-manifattura, l-aktar dik kbira, u s-settur tal-biedja. Il-fondi strutturali u socjali kienu aktar immirati lejn certi kategorija ta’ industrija milli lejn dik zghira u zgur mhux lejn is-settur tal-intraprizi z-zghar fis-settur tas-servizzi.

Il-Presidenza Germaniza trid ukoll issuq fuq il-kuncett tal-Partnership bejn Gvern u l-imsiehba socjali ghat-twettiq tal-istrategiji u inizjattivi tal-Unjoni. Dwar dan issa xbajna nisimghu u naqraw issa l-Germanizi jridu joholqu l-pjuttaformi strutturali u finanzjarji biex dawn il-partnerships verament jibdew jahdmu u jinfirxu biex jigbdu fl-iskemi ta’ ghajnuna u sapport lil intraprizi zghar u medji.

Il-Germanizi jridu wkoll itambru hafna aktar fuq ir-riforma fl-amministrazzjoni tal-istess Kummissjoni u fit-tkattir tal-efficjenza fit-thaddim tal-iskemi u progetti u jaraw kif dak li taghmel l-Unjoni jkun aktar visibbli ghac-cittadini Ewropej. L-Ewropej illum qed isiru dejjem aktar xettici dwar dak li taghmel u tipproponi l-Kummissjoni Ewropea.

Zgur li l-Germanizi jridu jaghtu spinta aktar lil iskemi kollha mmirati biex isahhu l-investiment fil-kapital uman Ewropew. Fl-Ewropa kollha u mhux f’Malta biss hemm nuqqas kbir ta’ haddiema professjonali mharga adekwatament biex jiehdu l-jobs godda li qed jinholqu fl-oqsma l-godda tas-servizzi marbuta mat-teknologija tal-informatika u tal-kompjuters u komunikazzjoni. Fl-istess waqt ahna bhal hafna pajjizi msiehba ohra ghandna livell ta’ qaghad gholi fost il-haddiema ta’ bla sengha jew ta’ snajja li qdiemu. Jien ippartecipajt f’hafna laqghat matul dawn l-ahhar tlett snin tal-European Social Fund Committee li tieghu jien membru attiv u naf mill-qrib kemm din il-kwistjoni ta’ tahrig u ta’ pro attivita biex jsir aktar investiment biex il-haddiema jkunu ppreparati ghall-bidla, hi priorita. Zgur li ghal Germanizi din hi sfida kbira li jridu bilfors jinsistu aktar fuqha.

Hawn wiehed jifhem kemm hi importanti l-glieda li l-burokrazija esagerata li tal-Unjoni huma tant gwappi ghaliha. Tieghhom iparlaw fuq il-“better regulations” u kemm hi hazina l-burokrazija u r-“red tape” zejjed, imma esperti ta’ kif ifaqqsu dejjem aktar burokrazija u aktar regulamentazzjoni. Anke f’Malta ghal paroli dwar tnaqqis fil-burokrazija bravi daqs il-kumplament tal-Unjoni, izda x’hin niegu ghall-fatti f’Malta fl-gheluq tat-2006 ghandna aktar burokrazija, aktar regulamenti, aktar ksur il-ghajn ghall-intrapriza milli kellna fl-ahhar tat-2005. U fl-ahhar tat-2005 kellna aktar milli kellna fl-ahhar tat-2004.

Il-Germanizi wkoll iridu jiddeciedu dwar tqassim ta’ fondi ghal skopijiet socjali. Iridu jiddeciedu jekk hux ser isahhu l-finanzi tal-iskemi socjali u jridu jiddeciedu minn fejn ser igibu l-fondi ghall-Fond il-Gdid msejjah European Globalisation Fund. Dan hu fond gdid li jimmira biex jghin lil dawk li jitilfu l-impjieg minhabba l-globalizazzjoni, l-aktar l-impatt tal-kompetizzjoni mic-Cina, Indja, Vietnam u l-pajjizi l-ohra tal-Asja u tal-Amerika latina. Pero dan hu fond virtwali, ghaliex sa llum isem u pjan biss hemm izda flus le. Il-Germanizi jridu jsibu l-flus ghal dan il-Fond.

Il-Germanizi jridu wkoll joholqu l-istrumenti adatti biex dak li jrid isir jitwettaq. Illum per ezempju gie identifikat il-fatt li l-Ewropa, u l-aktar il-burokratici fil-gvernijiet tal-istati membri u fil-kummisjoni, u wkoll il-pubbliku ingenerali, l-aktar il-haddiema membri tat-trade unions, jridu jibdlu l-attitudni hazina li ghandhom lejn ir-riforma u l-bidliet. Mhux f’Malta biss ghad hawn min jahseb li il-job li ghandek hu tieghek bi dritt u li min ihaddmek ghandu obligu li jhadmek sa ma tasal ghal pensjon. Anzi f’Malta forsi qed ninbidlu aktar b’girja mill-Germanizi, Francizi, Inglizi u Taljani. Izda f’pajjizna wkoll hemm attitudni ggamjata li l-obligu tas-sid hu li jhadmek. Ghadha tezisti stmerrija ghal kelma profitti. Ghad hawn miljuni kbar fl-ewropa li jahsbu li l-jobs jaqghu mis-smewwiet. Ghad hawn wisq attitudni li l-intraprizi u l-ispirti imprenditarjali hu anqas importanti mill-infieq tal-gvernijiet u tal-kummissjoni fuq skemi li jxekklu u mhux jiffacilitaw il-holqien tax-xoghol.

Angela Merkel, li s’issa minn dak li ghamlet fil-Germanja tidher li hi deciza sew dwar x’tifhem li ghandu jkun l-rwol tal-intrapriza zghira u medja fit-trasformazzjoni li l-Ewropa bilfors trid taghmel jekk trid li l-istrategiji tal-Lisbona tirnexxi. Jien fiducjuz li hi kapaci taghmel id-differenza hekk kif tibda l-Presidenza Ewropeja fl-1 ta’ Jannar 2007. Hawn hafna fil-Kummissjoni li jkunu jriduha tikkoncentra aktar fuq il-kwisjtoni tahraq tal-Kostituzzjoni gdida Ewropea. Izda dwar dan tkun inutli tisforza zzejjed qabel l-Elezzjoni Presidenzjali ta’ Franza ghax il-Francizi huma determinanti dwar din il-kwistjoni. Hemm ukoll min lil Merkel ikun irid jimbutta fuq il-kwistjonijiet kbar internazzjonali. Imma Angela Merkel tkun aktar makakka li filwaqt li tgawdi id-dawl u l-lenti qawwija li ttiha x-xena internazzjonali, tikkoncentra aktar biex lil Unjoni Ewropeja ittiha l-ispinta li tinhtieg biex l-ekonomiji Ewropew verament jibdew isiru aktar kompettivi.

Il-gimgha l-ohra kienet Volkswagen li habbret it-tkeccija ta’ 3, 500 haddiem li qatt ma basru li kienu ghal barra. Jekk Merkel ma tkunx effettiva kif wiehed jittama li tkun, nisimgha aktar ahbarijiet bhal dawn. Ghalkemm b’livell anqas, nisimghhom f’pajjizna wkoll.

Ghax fl-Ewropa bhal Malta, tajbin hafna biex inwieghdu u nitkellmu imma x’hin nigu biex natwaw, huma l-ftit li kapaci b’entuzjazmu, b’determinazzjoni u b’hila, jaghtu r-rizultati. Il-Presidenza Germaniza taht Angela Merkel kapaci dan taghmlu.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).