SME Chamber

Le ghall-Parlament flok it-Teatru Rjal

Il-Belt Kapitali ta’ pajjizna kienet
imfassla b’mod li fid-dahla tal-Belt ikun hemm attrazzjonijiet li jigbdu
lin-nies. Is-sistema mhaddma fil-Belt Valletta kienet wahda li toffri retail
chain – katina ta’ hwienet kontinwa matul it-Triq ewlenija biex in-nies jingibdu
u jibqghu jimxu matul it-Triq igawdu dak kollu li toffri t-Triq ewlenija
tal-Belt Kapitali. Meta n-nies tasal hdejn il-Palazz tieqaf ghaliex il-wesgha
ta’ quddiem il-Palazz u s-sikurezza kollha marbuta mall-Palazz Presidenzjali u
Parlament li dejjem jesigi aktar f’dak li hu sikurezza u htigijiet bla qies ta’
parking riservat, mhux talli mhux attrazzjoni ghan-nies talli tgerxu. L-effett
ta’ dan hu li l-kummerc fil-parti ta’ Triq ir-Repubblika l-isfel mill-Palazz
ibghati hafna.

Il-GRTU ghalhekk ma taqbilx li s-sit li qabel kien
tal-Opera House ghandu jittiehed biex jimbena Parlament. Parlament f’din
il-parti tal-belt Kapitali tohloq kwazi dezert fl-aktar parti tal-Belt li
ghandha tkun hajja u attraenti.

Il-GRTU thoss li diga intefqu hafna flus
biex l-ahhar progetti mahduma fid-dettal flimkien mall-MEPA twasslu f’livell
avvanzat. Kien hemm wkoll zmien meta kien hemm konsultazzjonijiet wiesgha dwar
dak li kien l-ahjar li jsir u l-kuntratturi privati nefqu wkoll l-flus biex
wiegbu ghas-sejhiet pubblici. Il-GRTU temmen li m’ghandhomx jintremew l-ispejjez
li diga saru u ghandu jsir kull sforz biex bl-intervent tal-imprendituri u
kuntratturi privati jitfasslu progett prattiku li jista jitwettaq u jithaddem u
li jaghti lid-dahla tal-Belt dak li tant ghandha bzonn il-Belt Kapitali:
ï‚·
Parking abbundanti li jwassal lin-nies direttament gol-Belt bla ma johloq bottle
necks tat-traffiku barra l-Belt.
ï‚· Attrazzjoni sabiha li mhux biss taghti
l-livell tal- parti ta’ quddiem tal-belt, izda li tigbed lin-nies u thajjar
lin-nies iqattghu aktar hin fil-Belt Kapitali u jgawdi l-kummerc, il-postijiet
tad-divertiment kulturali u dak kollu li jghamlu lil Belt Valletta, Belt hajja u
li taghti pjacir lil akbar numru kemm Maltin kif ukoll turisti u vizitaturi
mill-Cruise Liners.
Li hu zgur hu li sittin sena wara l-gwerra mondjali Malta
m’ghandux jibqa jkollha aktar din l-gerha kbira f’post hekk
prominenti.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).