SME Chamber

Laqgha Generali Annwali tal-GRTU

 Fil-Head Quarters tal-GRTU fl-Exchange Building, Triq ir-Repubblika l-Belt, dalghodu nzammet id-disa' u hamsin Laqgha Generali Annwali tal-GRTU. Il-Laqgha Generali semghet rapport tal-hidma li wettqet l-GRTU matul l-2007. Kopja tar-Rapport Amministrattiv li pprezenta d-Direttur Generali Vince Farrugia u l-Media tista tikkwota minnu. (Jinsab ukoll fuq l-website – http://www.grtu.net).

 Fil-Head Quarters tal-GRTU fl-Exchange Building, Triq ir-Repubblika l-Belt, dalghodu nzammet id-disa' u hamsin Laqgha Generali Annwali tal-GRTU. Il-Laqgha Generali semghet rapport tal-hidma li wettqet l-GRTU matul l-2007. Kopja tar-Rapport Amministrattiv li pprezenta d-Direttur Generali Vince Farrugia u l-Media tista tikkwota minnu. (Jinsab ukoll fuq l-website – http://www.grtu.net).

Il-Laqgha Generali appruvat ukoll il-kandidati li ser jiffurmaw l-Kunsill Ezekuttiv 2008.

Il-Laqgha Generali appruvat ukoll ir-Rapport Finanzjarju.

Il-Laqgha ghalqet bid-diskors Annwali tal-President tal-GRTU s-Sur Paul Abela. Kopja tad-diskors tas-Sur Paul Abela hija annessa. Dawn huma wkoll fil-Website tal-GRTU.

Fost affarjiet ohra l-President tal-GRTU qal:

 "L-2008 trid tarana sodi. Trid tarana cari. Din hi s-sena ta' l-Elezzjoni. Ahna bhal dejjem nigbru il-proposti taghkom biex nizguraw li l-partiti politici jkunu armati bi proposti ibbazati fuq il-principji li ahna nhaddnu. Xoghlna hu li nkunu ghassa biex dak li jkun propos, ma jkunx ta' hsara ghall-dak li b'tant sagrificcji bnejna, izda li bil-maqlub, ikompli jsahhah dak li b'tant sagrificcji pajjizna bena. Ahna fiducjuzi li llum l-klassi politika Maltija hi struwita bizzejjed biex tifhem li l-futur ta' Malta hu futur mibni fuq il-helsien kummercjali u fuq sistema ta' Gvern li jiggwida u jiffacilita, imma mhux jintervjeni u jxekkel. Illum ahna fiducjuzi li l-politici Maltin kapaci jikkompetu bejniethom skond min l-aktar hu kapaci joffri l-ahjar programm elettorali u l-ahjar nies biex iwettqu dak li jipproponu.

Nemmnu li l-Elezzjoni Generali li gejja fuqna dalwaqt ghandha tkun ghazla hielsa, u fiducjuzi li l-membri taghna u s-setturi kollha li nirraprezentaw ahna huma kapaci jgharblu u jiddeciedu fl-ahjar interess ta' pajjizna. Hu ghalhekk li l-GRTU m'ghandiex ghalfejn tesponi ruhha u zgur mhux il-lok li tinbaram jew tittiehed b'xi influwenza politika partiggjana. Il-linja taghna hi cara. Hi newtrali u ndipendenti. Kull individwu imsieheb maghna, jghazel hu, jiddeciedi huwa/hija, dak li hu fl-ahjar interess ta' l-intrapriza tieghu/taghha, tas-settur tieghu/taghha, u ta' pajjizna. Izda ahna bhal organizzazjoni nkunu vigilanti biex is-serjeta tirrenja. Pajjizna jista, u ghandu d-dritt, jghazel l-Gvern tieghu bla xkiel u bla ndhil ta' hadd. Kulhadd jaf jara, kulhadd jaf jizen, kulhadd jaf jiddeciedi. Hadd m'ghandu bzonn min izommlu idu. Zgur mhux in-nies taghna. Il-GRTU lesta ghal kollox. Nafu l-irwol taghna sewwa. Nafu li meta nimxu u mmexxu bil-ghaqal ghandna is-support ta' dawk kollha li s-serjeta jafu jarawha.

Hu ghalhekk b'kuragg u entuzjazmu li nersqu lejn l-2008. Sena ohra ta' sfidi. Sena ohra li lilna ser issibna pronti."

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).