SME Chamber

Laqgha bejn il-GRTU u l-Mexxejja tal-MLP

Il-Kunsill tal-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, illum iltaqghet mall-Kap tal-Oppozizzjoni Dr Alfred Sant u mall-Kelliema Ewlieni tal-Oppozizzjoni ghall-Kummerc u Affarijiet tan-Negozji Zghar u Medji.

Il-Kunsill tal-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, illum iltaqghet mall-Kap tal-Oppozizzjoni Dr Alfred Sant u mall-Kelliema Ewlieni tal-Oppozizzjoni ghall-Kummerc u Affarijiet tan-Negozji Zghar u Medji.

Id-Delegazzjoni tal-GRTU kienet immexxija mill-President, Paul Abela u mid-Direttur Generali Vincent Farrugia.

Matul dawn l-granet il-GRTU qed tiltaqa’ mall-Gvern u l-Oppozizzjoni bi preparattivi ghall-Konferenza Nazzjonali Annwali tal-GRTU li ser issir fil-15 ta’ Jannar 2006. It-Tema tal-Konferenza din is-sena hi “L-Istat tan-Negozji Zghar u Medji f’Malta u Ghawdex f’Gheluq l-2005, Prospetti ghas-sena 2006.

Il-Konferenza Nazzjonali tal-GRTU ser tanalizza r-rizultat tas-Survey li qed isir fost is-sidien tan-Negozji Zghar u Medji dwar l-Istat tan-negozju taghhom u xi prospetti qed jaraw ghall-futur.

Fil-Konferenza Nazzjonali tal-GRTU ser jitkellmu wkoll il-Prim Ministru u l-Agent Kap tal-Oppozizzjoni.

Fil-Laqghat mal-Mexxejja Politici, l-Ufficcjali tal-GRTU qed jiddiskutu it-tema tal-Konferenza u jressqu quddiem l-gvern u l-Oppozizzjoni l-ewwel analizi li hargu mis-Survey. Minghand il-mexxejja pulitici l-GRTU qed titlob proposti ghal soluzzjonijiet ghall-problemi li qed niffacjaw.

Il-GRTU qed tipprezenta l-veduti taghha li l-awtoritajiet mhumiex konxji bizzejjed tal-htigijiet tan-negozji z-zghar u medji u li b’konsegwenza ta’ dan mhux biss qed ibaghtu hafna sidien ta’ negozji, izda wkoll qed ikun imrazzan l-izvilupp ekonomiku in generali.

Il-GRTU tqis li mhux talli s-sidien tan-negozji z-zghar ma jsibux ghajnuna, imma talli qed isibu tfixkil li flok li jonqos qieghed dejjem jizdied. Il-GRTU qed issahhah il-kampanja taghha biex dan ir-rikonoxximent jidhol fis-sistema burokratika u pulitika ghaliex l-GRTU issostni li fis-sistema kollha ghad hemm pregudizzju qawwi kontra s-sidien tan-negozji zghar u medji u kontra s-self employed. Il-GRTU temmen li qabel ma jinqata’ dan il-pregudizzju l-ekonomija Maltija tibqa’ ma tilhaqx dak il-livell ta’ kompetittivita mehtiega biex issir parti integrali u verament kompetittiva fis-Suq Wiehed Ewropew.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).