SME Chamber

L-okkazjoni tal- iffirmar tal-ftehim dwar POYC

Il-Kunsilli Ezekutivi rispettivi tal- Kamra tal-Ispizjara ta’Malta u s-Sezzjoni Dwar
L-Ispizeriji Tal-GRTU, b’sodissfazzjon kbir ihabbru li illum, is-Sibt 28 ta’
Lulju, 2007 fil- Berga ta-Kastilja gie iffirmat il-ftehim mal-Gvern, li bih gie
varat il-progett ta’ fejda li huwa ezempju ta’ signifikat kbir ta’solidarjeta.
B’dan il-ftehim il-progett dwar il-“POYC (Pharmacy of your choice)” jew ahjar,
“L-Ispizerija Tal-Ghazla Tieghek”, dawk il-pazjenti, li hafna minnhom huma
anzjani, jew min jiehu hsiebhom, jew li ghandu familja bi tfal zahar, jew membru
tal-familja bi bzonnijiet specjali, etc, li huma intitolati ghall-medicini taht
l-att dwar is-sikurta socjali, u li sa issa kienu jigbru il-medicini taghhom
mill bereg – fejn m’hemm l-ebda kuntatt ma spizjar –  dawn sejrin ikunu jistghu jaghzlu li jmorru u
jirregistraw fl-ispizerija li
jixtiequ huma fil- villaggi u bliet ta’ Malta u Ghawdex, organizzati
skond ir-regoli dwar il-Farmacija, li dwarhom intlahaq ftehim ukoll.

 

Il-Kunsilli Ezekutivi rispettivi tal- Kamra tal-Ispizjara ta’Malta u s-Sezzjoni Dwar
L-Ispizeriji Tal-GRTU, b’sodissfazzjon kbir ihabbru li illum, is-Sibt 28 ta’
Lulju, 2007 fil- Berga ta-Kastilja gie iffirmat il-ftehim mal-Gvern, li bih gie
varat il-progett ta’ fejda li huwa ezempju ta’ signifikat kbir ta’solidarjeta.
B’dan il-ftehim il-progett dwar il-“POYC (Pharmacy of your choice)” jew ahjar,
“L-Ispizerija Tal-Ghazla Tieghek”, dawk il-pazjenti, li hafna minnhom huma
anzjani, jew min jiehu hsiebhom, jew li ghandu familja bi tfal zahar, jew membru
tal-familja bi bzonnijiet specjali, etc, li huma intitolati ghall-medicini taht
l-att dwar is-sikurta socjali, u li sa issa kienu jigbru il-medicini taghhom
mill bereg – fejn m’hemm l-ebda kuntatt ma spizjar –  dawn sejrin ikunu jistghu jaghzlu li jmorru u
jirregistraw fl-ispizerija li
jixtiequ huma fil- villaggi u bliet ta’ Malta u Ghawdex, organizzati
skond ir-regoli dwar il-Farmacija, li dwarhom intlahaq ftehim ukoll.

 

Il-poplu sejjer jghamel l-ghazla tieghu
sabiex ikollu mhux biss il-kumdita li ma jaghmilx tragitti zejda, jew li jinqaghad f’’queues’, izda sejjer ikollu access
ghall-attenzjoni u interventi professjonali dwar il-medicini mill-ispizjara li
jipprattikaw fl-ispizeriji privati u li tant ilhom jaghtu dan it-tip ta’ servizz
lill-pazjenti privati taghhom… lill-familji Maltin.

 

B’hekk qieghed jigi
assigurat, fi tlett fazijiet tal-progett, il-principju ta’ eqwita u solidarjeta
li fuqu huwa mibni is-servizz tas-sahha ta’ pajjizna.

 

B’dan il-ftehim, il-gvern  u z-zewgt organizzazzjonijiet qieghdin
jirrikonoxxu li l-ispizeriji fil- kommunita huma postijiet specjali fejn hemm
professjonisti  spizjara,  li huma l-esperti dwar il-medicini, li jaghtu
servizzi essenzjali fil-kura primarja tas-sahha u li l-ispizeriji fil-kommunita
huma
parti integrali mis- Settur Tal-Kura Primarja Tas-
Sahha.

 

Fit-tieni fazi tal-progett, l-ispizjara
fl-ispizeriji li sejrin jippartecipaw fl-iskema  sejrin jippreparaw huma stess,
il-medicini ghad-dispensar lill-pazjenti intitolati. Dawn
sejrin jinkludu il-pazjenti li soltu jinqdew mill-ispizeriji centralizzati
tal-gvern.

 

Fit-tielet fazi, wara diskussjonijiet
mal-partijiet socjali kkoncernati, jigi stabbilit mudell ta’ rimbors mill-Gvern
ghall-medicini li  ser jigu mqassma mill-ispizeriji, liema
prezz ser ikun miftiehem bejn il-partijiet kollha.

 

Bejn it-tieni u it-tielet fazi ser tigi
implementata sistema komputerizzata fl-ispizeriji kollha li tassigura awditjar
finanzjarju, ta’ “stock” u , iktar importanti, awditjar
professjonali. Ser jigi installat “software” li ser ikollu
access ghal – “patient medication records’ li jghinu lill-ispizjar biex jaghmel
monitoragg tajjeb tal-profil medicinali ta’ kull pazjent. B’hekk isir uzu
ahjar tal-medicini b’rizultati miextieqa u b’tnaqqis ta’ “drug misadventures” li
hafna drabi jfissru li pazjent gej u sejjer l-isptar ghall-aktar kura u li l kundizzjoni tiddetterjora, kif ukoll
il- kwalita tal-hajja.

 

Dan kollu ser ihalli
effett posittiv fuq is-sostenibilta fil-kamp
tas-sahha.

 

Dan l-izvilupp fid-decentralizzazzjoni lejn
il-komunita ta’ dawn is-servizzi gibed hafna sapport mill-pubbliku li kien ilu
jistennih; lis-spizeriji u l-ispizjara ukoll hatfu l-opportunita li jizvilluppaw
is-servizzi taghhhom u il-professjoni farmacewtika, jigiefieri spizjara
propjetarji u ‘managing’ u ‘locum’,  flimkien mas-sidien hadmu id f’id biex wasalna
ghal dan il-ftehim  mal
gvern.

 

 Iz-zewgt organizzazjonijiet jixtiequ
jissottolinejw li sew il –ministri, u  l-oghla ufficcjali fl-OPM,  kif ukoll tall-MHEC u il-MFIN hadmu maghna u
kullhadd ghamel hiltu kollha biex tinstab linja konvergenti. Dan huwa awgurju tajjeb ghal
futur.

 

Nixtiequ ukoll nirringrazzjaw
lill-Onorevoli Prim Ministru  li wera sensitivita kbira lejn il-bzonn
ta’ min hu l-aktar vulnerabbli, il-pazjent, waqt li gharaf i-imporantza
tal-professjoni u is-settur farmacewtici
fil-Komunita.

 

Nixtiequ ukoll nirringrazzjaw lill-medja li
segwiet b’interess l-izviluppi li kien hemm u li dejjem  taghtna
spazju ghal djalogu
demokratiku.

 

Fl-ahhar izda mhux l-inqas, nixtiequ
nirrangrazzjaw lill- membri kollha tal- kumitat kongunt
, tal-kunsilli rispettivi u tal-membri taghna ghax-xoghol u s-sostenn
kontinwu li wrew.

 

 

 

Grazzi.

 

 

 

 

 

Mary Ann Sant Fournier                       Mario De
Bono

President                                                President

Malta Chamber of Pharmacists                  Pharmacy Owners’ Section
GRTU                   

 

 

 

 

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).