SME Chamber

L-NECC ghal darbohra jaghzel li ma jifhimx

L-NECC taf bizzejjed li b’dak li qed jigi propost in-negozju ser ikun suggett ghal spejjez enormi. Mhux hekk biss imma anke l-entitajiet statali ser ikollhom jaghmlu dan u ghalhekk ser ikompli jkun hemm pressjoni fuq il-gvern biex jaghlaq id-deficit finanzjarju u kif ser isir dan? L-NECC issostni li mhux ser ikun spejjez zejda skond l-istqarrija taghha. Wiehed ma jistennix li l-NECC tipprova tqarraq bil-poplu b’dan il-mod u jittama li dan l-istatement kien zbal genwin, sakemm l-NECC ma ddecidiex li jidhol ghall-ispejjez kollha hu. Dak li qed titlob l-NECC mhux possibli jsir minghajr spejjez enormi.

L-NECC taf bizzejjed li b’dak li qed jigi propost in-negozju ser ikun suggett ghal spejjez enormi. Mhux hekk biss imma anke l-entitajiet statali ser ikollhom jaghmlu dan u ghalhekk ser ikompli jkun hemm pressjoni fuq il-gvern biex jaghlaq id-deficit finanzjarju u kif ser isir dan? L-NECC issostni li mhux ser ikun spejjez zejda skond l-istqarrija taghha. Wiehed ma jistennix li l-NECC tipprova tqarraq bil-poplu b’dan il-mod u jittama li dan l-istatement kien zbal genwin, sakemm l-NECC ma ddecidiex li jidhol ghall-ispejjez kollha hu. Dak li qed titlob l-NECC mhux possibli jsir minghajr spejjez enormi.

Bl-istess ammont ta’ flus li ser jintefqu minn naha tal-Gvern wiehed jista jaghmel kampanja tant intensiva li ma jkunx hemm ghalfejn Dual Pricing, anzi l-konsumatur ikun edukat u infurmat ahjar. Izda jidher li l-NECC la qed ihares lejn din il-possibilita u lanqas lejn ic-cirkustanzi partikolari tas-suq Malti. Certu persuni li jriduha li jifhmu dejjem jaghtuna dejjem l-ezempju ta’ pajjizi ex komunisti u jghidulna li ghandna nimxu bhalhom. L-NECC jevita izda li janalizza l-problemi kollha li ffaccjaw il-pajjizi l-ohra li ghazlu li jaghmlu dak li qed jipproponi l-NECC. Malta ghandha opportunita li titghallem mill-izbalji ta’ haddiehor izda donnu l-NECC jipreferi jghaffeg l-istess tahwida u jhawwad l-istess borma. Forsi huwa komdu wisq li tikkopja l-izbalji!

Is-Sur Xavier Durieu, Direttur Generali tal-Euro Commerce , spjega tajjeb immens kif dan jista jsir. Wera l-izbalji li saru f’pajjizi ohra u qal bic-car lil Maltin biex ma jaqghux fin-nassa li waqghu certu pajjizi ohra u li ghandhom ma hargux minna! Izda l-NECC li jinteressah hija hajja semplici fejn jikkopja dak li jaghmlu pajjizi ex komunisti li ma ghandhomx ideja ta’ kif jahdem suq zviluppat u hieles bhal dak Malti.

Ir-realta hija li jekk l-NECC ser jippersisti b’din it-triq ser ikun hawn dizastru fis-suq minhabba spejjez zejda li ma jwasslu mkien. L-appell lill-Gvern jibqa li jirrevedi tajjeb it-tahwid li qed isir fl-NECC u li jaghraf id-dizastru fis-suq li din it-triq ser twasslu ghaliha.

Minhabba li qed jaghfas iz-zmien, il-GRTU tippretendi li din ir-revizjoni ssir mill-aktar fis possibli ghax tiga l-NECC hela bizzejjed hin.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).