SME Chamber

L-MCESD

Il-Kunsill Malti ghall-Izvilupp Ekonomiku u Socjali sa minn meta kien MCED u qbilna fuq l-Income Policy l-uniku intervent ekonomiku signifikanti maqbul mil-imsiehba socjali kollha, fetah mod gdid ta kif jkun amministrat il-pajjiz. Min ma hadimx fuq il-Kunsill ghall-certu zmien u ra certi zviluppi ma jista qatt japprezza dak illi wettaq dan il-forum tripartistiku. Ghax li wettaq mhux vizibbli bhal Bieb tal-Bombi imma l-fatt li pajjizna illum m’ghandhux sistema ta’ Gvern fejn minghandu l-maggoranza tal-Parlament jiddeciedi wahdu imma jaghti kaz dejjem aktar ta’ dak li jghidu l-imsiehba socjali, hu frott ta’ snin ta’ xoghol, l-ewwel mill-MCED, u wara mill-MCESD.

 

L-MCESD hu frott ta’ Dr. Lawrence Gonzi li sa ma kien Ministru tal-Politika Socjali u Deputat Prim Ministru hadem hafna biex l-MCESD jkun zviluppat biex l-ewwel nett jitwaqqaf b’ligi u jkollu struttura legali u t-tieni biex il-Kunsill jiehu forma gdida li tinkorpora lis-socjeta civili. Jekk illum donnu li l-MCESD qieghed jitqalleb dan hu wkoll htija ta’ Dr. Gonzi m’ghandux jghati l-MCESD l-istess importanza li tah meta twaqqaf.

Illum, bhal dejjem ghandna Kunsill li hu konsultattiv u mhux ezekuttiv. Jigifieri l-Kunsill ma jiddecidiex u ma jwettaqx. Dan l-ghaliex il-funzjoni ezekuttiva hi tal-Gvern immexxi minn Ministru responsabbli lil Parlament u mhux tal-imsiehba Socjali. L-imsiehba Socjali jirraprezentaw tlett blokki importanti f’socjeta moderna: il-haddiema, min ihaddem u l-Gvern/Settur Pubbliku. Il-Haddiema huma rapprezentati mill-ghaqdiet tal-haddiema kostitwiti fuq skala nazzjonali: Il-General Workers Union, il-konfederazzjoni tat-Trade Unions Maltin u l-Unjoni Haddiema Maqghudin. Is-sidien huma rapprezentati: mill Kamra tal-Kummerc, il-Federazzjoni tal-Industrija, il-GRTU, l-MHRA u l-Malta Employers Association. Il-Gvern hu rapprezentat mill-ghola ufficjali tas-settur pubbliku li jinkludu lil Kap tac-Civil, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeri tal-Finanzi, Tas-Servizzi Socjali u tal-Affarjiet Barranin u l-Gvernatur tal-Bank Centrali. Il-Kunsill maqsum ezattament fi tlieta u l-ebda naha m’ghandha piz aktar mill-ohra.

Ic-Chairman hu maghzul b’konsultazzjoni bejn it-tlett partijiet u jinnominak l-Prim Ministru. Il-Kap tac-Civil hu ex-officer Deputat Chairman. Il-Kunsill jappunta Segretarju Generali impjegat direttament mill-Kunsill u wkoll dawk l-ezekuttivi li hemm bzonn biex ix-xoghol isir sewwa. Barra minn dan fil-Ligi li tfasslet flimkien bejn l-MCED u Dr. Lawrence Gonzi, qabel twaqqaf l-MCESD, gie stabbilit b’ligi wkoll li jitwaqqaf l-Kunsill tas-Socjeta Civili – F’dan il-Kunsill hemm numru ta’ rapprezentanti tas-Socjeta Civili kif stabbiliti bil-ligi. Dan il-Kunsill jiltaqa’ taht l-Presidenza tac-Chairman tal-MCESD li jirraporta lill-MCESD dak kollu li jkun deciz f’dan il-Kunsill. Il-membri tal-Kunsill tas-Socjeta Civili jattendu wkoll il-Laqghat tal-Kunsill tal-MCESD, mhux dejjem imma, fuq l-istedina tal-Kunsill tal-MCESD. Fil-prattika fuq numru ta’ issues li diga jkun difficli biex ikun hemm ftehiem bejn it-tlett partijiet, Gvern, Trade Unions u employers, ir-rapprezentanti tas-Socjeta Civili ma jidhlux. Imma fuq l-issues kollha l-ohra jidhlu u jikkontribwixxu direttament u dak li jkun miftiehem bejn it-tlett partijiet fil-Kunsill tal-MCESD jkun wkoll diskuss mar-rapprezentanti tas-Socjeta Civili.

L-idejn tal-MCESD mhiex li tkun eskluza s-Socjeta Civili li wara kollox tikkomprendi wkoll lill-imsiehba tal-organizzazjonijiet membri tal-MCESD. Imma l-pratticita tghid fejn diga hi difficli ghall-tlett blokki li jifthemu l-affarjiet iktar jitqalu billi jidhol blokk iehor. Jigifieri hadd mhu kontra li l-MCESD jitwessa, imma kull min ghandu esperjenza jaf li aktar ma jitwissa anqas ic-cans li mill-MCESD johorgu decizjonijiet miftiehma. Jekk jitwissu aktar jiddajjef milli jissahhah.

Wiehed irid jiftakar li l-MCESD mhux Parlament ta’ l-imsiehba Socjali. Vera li hu l-aktar li jixbah lil European Economic and Social Council tal-Unjoni Ewropeja li fil- fatt hu l-Parlament Ewropew tal-Msiehba Socjali u fil-verita l-assemblea tal-MCESD bil-partijiet kollha presenti, inkluzi is-Socjeta Civili tixbah l-EESC. Imma l-kuncett hu differenti, ghalhekk fl-MCESD hemm l-ghola rapprezentanti tal-Gvern.

Imma l-funzjoni tal-MCESD tmur lil hinn minn dik tal-EESC. L-MCESD jirrikonoxxi b’ligi min huma l-imsiehba socjali: il-Gvern, ic-CMTU, l-UHM, il-Kamra tal-Kummerc, il-GRTU, l-FOI, l-MEA u l-MHRA u l-Kunsill tas-Socjeta Civili u l-Gvern. Tghabbi fuq dawn l-imsiehba socjali ir-rwol ta’ konsultazzjoni fuq skala nazzjonali fuq materji socjali u ekonomici. Ir-rapprezentanti tal-Gvern mhux qeghdin hemm gallarija imma biex jifhmu kif jahsbuha l-imsiehba socjali u fil-qadi ta’ dmirijiethom jum b’jum, jghatu kaz ta’ dak li jintqal fl-MCESD. Responsabbilta kbira din.

Il-kabinettt tal-Ministri jiddeciedi x’importanza jghati lil dan il-Kunsill. Il-Prim Ministru Gonzi ghamel pass kbir il-quddiem meta bil-miktub informa lil Kunsill li dak li l-Kunsill jaqbel mieghu, hu f’isem il-Kabinet tal-Ministri jintrabat li jwettaq. Mossa intelligenti din hafna. Il-maqlub taghha hu li l-Gvern fejn l-imsiehba socjali ma jaqblux mhux marbut li jwettaq. Jfisser li l-Gvern li jattendi ghall Kunsill jisma u jippartecipa u jinnota l-veduti espressi fuq il-Kunsill u dan l-imsiehba jaghmluh regolarment fuq hafna u hafna suggetti, u l-Gvern jzomm l-liberta li jaghzel u jimplementa dak li fil-fehema tieghi hu applikabbli li jwettaq. Il-Kunsill jista jirrestringi din il-liberta tal-ghazla tal-Gvern, billi jaqbel fuq dak li jkun irid jipproponi. Meta l-Kunsill jaqbel il-Gvern, jintrabat li jimponi. Jigifieri min jzomm lill-Kunsill milli jilhaq ftehiem ikun reha irhietu u dik tal-imsiehba tieghu u tal-organizzazjonijiet l-ohra f’idejn il-Gvern.

Hekk, qed jigri spiss. Il-Gvern jisma, jkun jaf il-veduti tal-imsiehba socjali ewlenin ta’ pajjizna u peress li rari jkun hemm ftehiem fuq il-Kunsill, il-Gvern iwettaq biss dak li jemmen li hu fl-interess ta’ kulhadd skond il-politika tal-Gvern bil-mandat politiku li jkollu.

Hawn min jghid nibdlu. Imma nibdlu x’hiex? Naghmlu il-Kunsill b’vot tal-maggoranza? U wara x’jigri jekk l-Gvern jimponi meta trade union kbira jew korp kostitwit ewlieni jkun qal le? Jimponi? U jekk il-Kunsill jezisti biex igib l-ghaqda jkun hu stess li jbiegh l-firda u l-konflitt.

Hawn min jghid inwessghu il-Kunsill u ndahlu s-Socjeta Civili f’kollox. Huwa jekk l-organizzazjonijiet li hemm illum rari jaqblu x’cans ser ikun hemm jekk minn disa jsriu ghoxrin?

Hawn min jghid naghmlu Chairman rotating? Huwa b’Chariman newtrali ma naqblux, kif ser jwassal ghall-aktar ftehiem President li jkun gej jew mit-Trade Unions, jew mill-Employers jew mill-Gvern?

Hawn min jghid innehhu ir-rapprezentanti tal-Gvern. Huwa jekk bl-ghola awtoritajiet tal-Gvern prezenti regolarment hawn min iqies lil MCESD biss bhala ‘glorified talking shop’ ara kemm issir aktar talking – shop, jekk ikun hemm biss dawk kollha li jipproponu biss u hadd min dawk li jiddeciedu?

Jien ghidt u nerga nghid zewg elementi bhalissa huma importanti:

• Decizjoni mil-Kabinet tal-Ministri dwar ezattament x’ rwol irid jaghti lil Kunsill: x’irid il-Gvern: staffa, rubber stamp, transmission belt ta’ decizjonijiet mehuda, jew Kunsill Konsultattiv verament Partner Ewlieni ghad-decizjonijiet socjali u ekonomici l-aktar importanti mehuda f’pajjizna.

Meta l-Gvern jiddeciedi l-ewwel imbghad jiddeciedi it-tieni. Ghall-ewwel tlett ghazliet l-ghazla ta’ Chairman tkun facli: jsib persuna simpatika li sempliciment taf tmexxi laqgha. Biex tkun staffa mhux difficli.

Jekk irid l-ahhar ghazla allura l-Gvern u l-imsiehba socjali jridu jaghzlu leader. Persuna li taf tmexxi, taf tiddeciedi, taf twassal ghall-ftehiem. Ghax tkun persuna li ghandha vizjoni u taf tkun leader.

Fl-ewwel stadju: M’hemmx bzonn hafna rivoluzzjonijiet. Din li kull meta jkollna problema irridu nqalbu d-dinja saret marda f’pajjizna. Ejja nibdew b’persuna addattata u kapaci u ma noqghodux nghidu li f’pajjizna m’ghadnhiex. Infittxu sewwa. Malta ghandha nies kapaci. L-MCESD leadership ghandu bzonn.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).