SME Chamber

L-iskema tal-Amnestija fuq flus mhux dikjarati

Il-GRTU tifrah lill- Prim
Ministru bhala ministru tal-Finanzi u lill-Onorevoli Tonio Fenech fil-Ministeru
tal-Finanzi tad-decizjoni ghaqlija li hadu li jestendu din l-iskema b’xahar
iehor.

 

 
Il-GRTU
insistiet bil-kbir li tidhol din l-iskema u insistiet hafna li din l-iskema tkun
estiza.

Il-GRTU tqis
li l-opportunita li nholqot bic-changeover,
mil-Lira Maltija ghall-Euro ghamlitha possibli li tithaddem ghall-ahhar darba fi
skema bhall din u ssostni li dawk kollha li qed iwebblu lil min jista jaghmel
uzu minn din l-iskema biex joqod lura u ma jippartecipax, qed jaghtu servizz
zbaljat u qed jiehdu hsieb aktar l-interessi kummercjali u professjonali taghhom
milli l-interessi tal-klijenti.

Il-GRTU taqbel li din
l-iskema ghandha tkun ta darba u ta’ l-ahhar ghaliex skemi bhall dawn joholqu
ngustizzji ma dawk illi dejjem jonoraw bi shih l-obbligi tat-taxxa taghhom u
ghalhekk ghall-darba ohra terga tappella biex hadd ma joqod lura u min hu milqut
jahtaf din l-opportunita qabel taghlaq.

Il-GRTU tifrah lil
Onorevoli Tonio Fenech ghall-mod car kif qed jitkellem fuq din l-iskema u
tappella lilu lill-gvernatur tal-bank centrali biex jaghmilha possibli li
l-kontijiet blokkati ghall-sena jkunu jistghu jinzammu direttament mal-bank
centrali bla htiega li dak li jkun ikollu joqghod jirrikorri ghall-banek
kummercjali.

 

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).