SME Chamber

L-involviment tal-GRTU fil-kumpilazzjoni tal-Pulizija kontra Sandro Chetcuti

Il-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU Kamra
Maltija ghan-Negozji Zghar u Medji, jiddeplora l-mod kif qed jigu irrapportati
fil-konfront tal-GRTU, l-fatti fil-kaz pendenti l-Qorti fejn il-Pulizija
ressqet lil Sandro Chetcuti b'akkuzi marbuta mal-attakk mwettaq fuq Vince
Farrugia, d-Direttur Generali tal-GRTU, fil-11 ta' Marzu 2010.

Il-Kunsill Ezekuttiv fil-Laqgha
tal-Kunsill tat-Tnejn 19 ta' Novembru 2012 esprima s-solidarjeta' u l-fiducja
shiha tieghu fil-President Paul Abela, fid-Deputat President Philip Fenech u
fid-Direttur Generali Vince Farrugia u l-Kap Ezekuttiv ta' Green MT Joe Attard
u tawguralhom fil-hidma bla waqfien taghhom fil-GRTU, ghall-gid tas-sidien
tan-negozji privati, micro,
zghar u medji u ghas-self-employed
Maltin.

Il-Kunsill Ezekuttiv ifakkar li
l-Pulizija ressqet il-kaz il-Qorti ‘l ghada li sehh l-attakk, u wara li
investigat il-kaz u wara li fi zmien siegha, hadet l-istqarrijiet ta' kull
persuna prezenti fil-GRTU fil-11 ta' Marzu 2010. Il-Pulizija wasslu fl-ufficcju
tal-GRTU minuti wara li sehh il-kaz, u l-evidenza ingabret immedjatament u
l-Kunsill huwa sodisfatt illi bl-ebda mod ma giet influwenzata l-evidenza li
ingabret. Il-persuni prezenti fil-GRTU fil-11 ta' Marzu 2010, inkluzi ix-xhud
Sylvia Gauci, ghamlu l-istqarrijiet taghhom lil Pulizija immedjatament wara li
twettaq l-attakk u dawn l-istqarrijiet huma xhieda bizzejjed li jikkonfermaw
dak li verament sehh dak il-hin, a tempo vergine.

Il-Kunsill jesprimi l-fehma illi
fiz-zmien qasir bejn l-attakk u l-istqarrijiet moghtija lill-Pulizija, ma setax
kien hemm hin ghal xi laqgha kif sostniet Sylvia Gauci aktar minn sentejn u
nofs wara li taghat l-istatament originali taghha, fix-xhieda taghha moghtija
fit-12 ta' Novembru 2012 u fuq sejha tad-difiza ta' Sandro Chetcuti.

L-Ufficjali tal-GRTU jichdu bl-aktar
mod kategoriku li huma zammew xi laqgha fejn, jew, taw xi struzzjonijiet jew
b'xi mod ordnaw jew geghlu lil xi hadd jixhed b'xi mod jew iehor. L-Ufficjali
tal-GRTU imsemmija minn Sylvia Gauci jichdu kategorikament li tawha xi
struzzjonijiet kif tixhed, u kollha jzommu d-dritt taghhom illi jiehdu
dawk il-passi opportuni biex iharsu isimhom.

Il-Kunsill tal-GRTU jissolleva ukoll
illi Sylvia Gauci qatt ma kienet impjegata tal-GRTU, jew li xi hadd b'awtorita'
fil-GRTU b'xi mod taha xi struzzjonijiet kif tixhed. Sylvia Gauci sa ma giet
appuntata fil-pozizzjoni gholja li tokkupa illum ta' Segretarju Ezekuttiv tal-Malta Council for Economic and Social
Development (MCESD), kienet membru
elett tal-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU u ghalhekk mhux taht l-istruttura ta'
influenza tad-Direttur Generali tal-GRTU bhala Kap Ezekuttiv.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).