SME Chamber

L-Inflazzjoni terga tghola waqt li l-ispejjez ghall-intraprizi jkomplu jizdiedu

Il-GRTU – Malta Chamber of SME’s ghal darb’ohra tinnota li l-inflazzjoni f’pajjizna baqghet tiela. Dan hu kontra l-kurrent fil-kumplament tal-Unjoni Ewropea.

L-Inflazzjoni terga tghola waqt li l-ispejjez ghall-intraprizi jkomplu jizdiedu

Il-GRTU – Malta Chamber of SME’s ghal darb’ohra tinnota li l-inflazzjoni f’pajjizna baqghet tiela. Dan hu kontra l-kurrent fil-kumplament tal-Unjoni Ewropea.

Ir-ragunjiet ghal din iz-zieda fl-inflazzjoni, xahar wara xahar, m’humiex ekonomici. M’hemmx pressjoni min naha tal-produtturi u bejjiegha mill-ebda settur tal-ekonomija biex ikun hemm zieda fil-prezzijiet minhabba pressjoni ta’ domanda. Anzi d-domanda kemm ghall-oggetti ghall-bejgh f’Malta u ghall-esportazzjoni u kif ukoll id-domanda ghas-servizzi kemm lit-turisti u wkoll lill Maltin ghada baxxa hafna kif wera bic-car il-bejgh matul l-festi tal-Milied u anke l-bejgh fis-sales tal-bidu tas-sena l-gdida.

Ir-raguni vera taz-zieda fl-inflazzjoni gejja min fatturi li ghalihom ghandu responsabbilta kbira l-gvern. L-ewwelnet hemm iz-zieda kontinwa fil-prezzijiet tal-energija l-aktar id-diesel u issa tal-pitrolju u tal-elettriku. Izda b’mod partikulari t-taxxi li gew imposti din is-sena bla ebda ppjanar ekonomiku serju. Iz-zieda fil-VAT kellha mpatt qawwi hafna aktar milli bassar l-gvern. Imbaghad l-introduzzjoni tal-Eco Tax b’mod mghaggel u ghal kollox hazin flimkien maz-zidiet fil-pagi u f’hafna tariffi amministrattivi u talbiet ghall-hlasijiet b’lura min hafna entitajiet pubblici, ghollew bil-kbir l-ispejjez tal-produzzjoni ta’ kull servizz u prodott offrut mill-intraprizi Maltin. Din il-cost push inflation setghet giet evitata bi pjanar ekonomiku ahjar.

Waqt li l-indici ekonomici mportanti bhal ma hi dik tar-rata tal-inflazzjoni qed jibqghu jindikaw li l-problemi li qed tiffacja l-ekonomija Maltija qed ikomplu jikbru u mhux jonqsu, jidher li ghad baqa min ghadu jemmen u jirsisti biex flok nghinu l-investituri u l-intraprizi, l-awtoritajiet ikomplu jghabbu aktar spejjez fuq min irid johloq ix-xoghol u jahdem biex ikabbar l-ekonomija.

Il-GRTU ghal darb’ohra terga twiddeb li hi responsabbilta l-aktar kbira tal-gvern li jisgura li hadd fis-sistema kollha governattiva ma jibqa jimponi u jgholli bla kas ta’ xejn tal-impatt ta’ eghmilu fuq l-intraprizi Maltin. L-indikazzjonijiet ekonomici bhaz-zieda fl-inflazzjoni, zieda fil-qaghad nuqqas ta’ esportazzjoni u nuqqas ta’ bejgh, jindikaw bic-car li hafna ntraprizi qeghdin fl-inkwiet u li hafna mpjiegi huma mhedda.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).