SME Chamber

L-Incertezza

Ma jghaddix jum li ma jigiex xi hadd ghandi u jsaqsini, x’ser
jigri. Ghax in-negozjant l-instabbilita politika thawdu. Ghalhekk isaqsi.
Ghall-hafna sidien tan-negozji, jekk ikunx Gvern ta’ Sant jew Gvern ta’ Gonzi ma
tantx tinfluwenzhom. Imma l-incertezza iva.
 
 

Ma jghaddix jum li ma jigiex xi hadd ghandi u jsaqsini, x’ser
jigri. Ghax in-negozjant l-instabbilita politika thawdu. Ghalhekk isaqsi.
Ghall-hafna sidien tan-negozji, jekk ikunx Gvern ta’ Sant jew Gvern ta’ Gonzi ma
tantx tinfluwenzhom. Imma l-incertezza iva.


U illum nistghu nghidu li
m’hawnx incertezza? Ir-rizultati tal-Elezzjonijiet Lokali u dawk ta’ dawn
il-hafna surveys li qed isiru jhawdu n-nies. Jien bhal kulhadd ma nafx xi Gvern
ha jkollna wara l-Elezzjonijet li jmiss, pero zgur li naccetta li tahwida hawn.
Il-punt li rrid inqajjem hu jekk jaghmilx sens li ngennu n-nies minn daqshekk
kmieni jekk jidher li hemm konsens li l-Elezzjoni ssir bhal daz-zmien sena.
Ghalfejn noholqu hafna incertezza meta l-affarjiet nistghu naghmluhom b’aktar
sens?

Il-partiti politici possibbli ma jistghux jaqblu bejniethom fuq
process ghall- count-down tal-Elezzjoni b’mod miftiehem? Jekk ma jsirx hekk
il-programm ser jitfassal wahdu ghax car x’ser jigri. Issa jibda d-diskors dwar
il-Budget li gej. Kulhadd jibda jfajjar u jipproponi. Il-Gvern jgholli kollox
ghal livell tas-superlattiva: kollox l-aqwa, kollox l-ahjar, qatt ma’ rajna gid
daqs issa, u dan mhu xejn, il-kbir ghadu gej. Mhux talli ma ghajjejniex. Anzi,
friski daqs hassa.

L-Opposizzjoni minn naha l-ohra teqred dejjem aktar.
Kollox niezel. Kollox qed jitfarrak. Kulhadd jaghlaq. Dwejjaq kbar. Irrabjati
ghall-mewt. Hallu f’idejna. Nitilghu ahna u kollox harir.

U l-bqija
jisfnu fin-nofs. Sakemm int manga passigga, tiehu kollox ta’ li hu. Imma jekk
inti fin-negozju, thaddem in-nies u kull hmistax trid thallashom, tixtri
l-materjali u tistenna li tahdimhom u tbieghom, tissellef mil-bank u tistenna li
taqla bizzejjed biex thallas, u trid minn nies li jonfqu meta jhossuhom sewwa u
joqghodu lura meta jithawdu, hekk hag’ ohra. Ghas-sid tan-negozju din atmosfera
tal-genn. Tinkwetahom u tkidduhom.

Min ghandu l-propjeta u xtara u jrid
jizviluppa u jbiegh il-kliem li qed jinghad jaffetwah bil-kbir. Ghax jaffetwa
lin-nies li jridu jixtru u jaffetwa id-decizjoni ta’ min irid jizviluppa jekk
jhaddimx aktar nies, jqabbadx lil kuntratturi u jghatix ordnijiet. Min qieghed
fit-turizmu l-istess: jekk jara xaqq dawl ikompli jirsisti, jkompli jzomm
in-nies li ghandu. Imma jekk jara dlam biss, x’jaghmel? Jissogra li l-affarjiet
jihzienu u jaqbez fuqu l-bank u li jkun hadem ghalih jsirulu suf?

Hafna
nies ma jifhmux kif tahdem l-ekonomija. Il-mentalita hi mportanti. Jekk jinbnew
hafna toroq godda, tara hafna bini tiela, tisma b’kuntratti kbar li qed
jinghataw u tifhem li fil-pajjiz l-pass tal-progress mhux ser izomm int bhala
negozjant u investitur tibqa ghaddej. Wara kollox tghid, x’differenza hemm bejn
Gonzi u Sant, mhux it-tnejn l-gid tal-pajjiz iridu. U ghalhekk tibqa ghaddej. Ma
tinkwetax. Tibqa tinvesti qiesu kollox ward u zghar.

Ikun hemm izda min
jikkalkula aktar. Min jiftakar x’sar ma missieru jew x’sar band ohra. Jibza’ li
l-ohrajn ma jafhomx bizzejjed ghax sema’ wisq stejjer. Ikun hemm ghalhekk min
jibza mil-bidla. Jibza li jinbidlu l-affarjiet u jkun hawn l-incertezza u
ghalhekk jghid nistenna. Kummercjant jistenna u decizjoni ma johodiex hu wiehed
min ohrajn bhalu. Jekk kollha jahsbuha xorta, bejniethom inaqsu r-ritmu
tat-tkattir. Ghax id-decizjoni tal-investitur li jinvesti ggib il-gid, waqt li
d-decizjoni li jistenna twaqqaf il-gid. Ghar jekk jiddeciedi li jieqaf bhal ma
qed jaghmlu hafna. Il-Gvern jista’ jghid u jista’ jaghmel, imma jekk dawk li
ghandhom is-sahha li jiddeciedu dwar investiment, impjieg u holqien ta’ gid,
jiddeciedu li jahsbuha, li jnaqqsu, ir-ritmu ekonomiku b’konsegwenza jieqaf jew
imajna.

Jigifieri hawn loghoba kiefra. B’disinn jew b’injuranza wiehed
jista’ johloq incertezza u l-impatt tal-incertezza jkun li l-affarjiet flok
tajbin isiru hziena. Il-Gvern stess jista’ jkun komplici ghax jekk tesagera,
jekk thalli lil min iparla bl-addocc u jiftahar b’mod fierah jista jkun li tkun
qed titma l-incertezza. Bla disinn, imma b’injuranza. Nghid dan biex hadd ma
jifhimni li qed nghid li l-incertezza johloqha biss min jeqred. Li qiesu
l-oppozizzjoni ghandha xi monopolju ta’ dan.

L-incertezza johloqha
l-Ministru li jparla qiesu kullhadd fidil u li kulhadd ta’ memorja qasira.
L-incertezza johloqha l-ufficjal pubbliku li jigi fuq it-televizjon u jparla
qiesu xi bin il-gherf u jipprova jghaddi passata lin- nies. L-incertezza
joholquha dawn is-suppost “communication officers” li qiesu xogholhom hu li
jpingu l-Gvern bhala corma nies li jridu jghaddu lilna ilkoll biz-zmien.
Problema serja din. Ghax jekk il-Gvern ghandu l-magna tar-relazzjonijiet
pubblici tieghu iktar tispara l-auto-goals milli taghmel professjonalment dak li
suppost hi mhallsa biex teghmel, allura mhux ta’ b’xejn li l-popolarita
tal-Gvern niezla.

Imma l-incertezza joholquha wkoll dawk li dejjem
jeqirdu li kollox hazin. Fl-ahhar l-hsara tigi fuqhom stess. Ghax n-nies ma
tistax iggenninhom ghalxejn meta wara jsibu li l-affarjiet fil-verita jkun mod
iehor iduru kontrik. Ghalhekk il-Malti jghid il-giddieb ghomru
qasir.

Importanti jigifieri li nikkoncentraw fuq proposti godda. Gvern,
Oppozizzjoni, Korpi Kostitwiti, Trade Unions u Socjeta Civili, irridu nitkellmu
b’mod pozittiv. L-iswed nghidulu iswed u l-abjad, abjad u min skadilu z-zmien
ghandna nghiduhielu jwarrab. Min hu tajjeb nghidulu jibqa’.

Imma irridu
wkoll nipprezentaw il-proposti godda taghna. Mhux biss x’sar hazin imma x’jista
jsir biex nghollu lil pajjizna l-fuq ghall-futur ahjar. Kif ser naghmlu
ezercizzu ta’ re-engineering f’diversi oqsma biex Malta tkun ahjar. Baqa hafna u
hafna x’jsir f’dal-pajjiz. Jghidulna l-Partiti x’ser jaghmlu. Imbghad niddeciedu
jekk dak li jrid isir ghandnhiex nafdawh f’idejn nies godda u friski jew f’nies
ta’ esperjenza u ippruvata.

Nistghu jigifieri nidhlu f’kampanji
elettorali bla ma ngennu n-nies u noholqu ncertezza zejda li twegga lil hafna.

Nistghu, basta jkun hemm aktar
irgulija.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).