SME Chamber

L-GRTU tikkummenta’ dwar l-mizati eccessivi ghall-licenzji ta’ vetturi kummercjali


L-GRTU
tesprimi d-dizappunt taghha ghal mod ta' kif 
l-licenzji ta' vetturi fosthom; burdnara, scammels, distributuri
ta' ikel u xorb u ohrajn gholew b'mod eccessiv u minghajr ebda konsultazzjoni.

Il-membri
tal-GRTU qed jigu mgieghla li mill-1 ta' Jannar 2014 ihallsu mizati eccessevi
ghall-licenzji ta' vetturi kummercjali, zidiet li f'certu kazijiet jitilghu
ghal aktar minn tlett mija fil-mija. Din izzieda dahhlet fis-sehh minghajr ebda
konsultazzjoni minn naha tal-Gvern,  tant
li dawn is-sezzjonijiet partikolari kienu sorprizi bl-introduzzjoni taghhom.

Fl-laqgha
li l-GRTU ghan nom ta' dawn l-membri kellha ma Transport Malta giet infurmata
li dawn iz-zidiet kienu msemmija fil-Bagit 2009, izda l-GRTU qatt ma kienet
infurmata u wisq anqas kunsultata u issa sabet ma wiccha dawn iz-zidied
imdahhlin fis-sehh minghajr ma sar ebda impact
assessment.

Dawn
iz-zidiet eccessevi jfissru piz finanzjarju kbir fuq dawn s-sidien ta vetturi
kummercjali li juzaw dawn il-vetturi bhala l-ghodda ewlenija ghan-negozju
taghhom. Dan ser jwassal ghal zieda fil-prezzijiet li se jaffettwa lill-konsumatur
b'riskju ghall-impjiegi u l-impjegati tal-istess sidien.

Dawn
iz-zidiet huma diskriminatorji fil-konfront tal-s-self employed
iz-zghir, il-ghaliex filwaqt li fuqu qed jigu mposti dawn iz-zidiet
eccessivi fil-hlas tal-licenzji mhux l-istess jigri fil-konfront ta'
vetturi
ohra bhal xarabanks li l-hlas tal-licenzja taghhom hu baxx u sahansitra
ssussidjat.

L-GRTU
tappella lill-Gvern biex jisma t-talba ta dawn s-sidien ta' vetturi kummercjali
u flimkien insibu soluzzjoni li tghin biex tnehhi dan il-piz finanzjarju li
tpogga fuq n-negozjant zghir u medju.

Dawn
huma ezempji ta whud miz-zidiet imposti mill-1 ta' Jannar 2014:

1. Tractor Unit, ERF, mudell EC11 tal-1998
fl-2013 kien ihallas 701 ewros fis-sena u mill-1 ta ' Jannar 2014 il-licenjza
zdiedet b' 428 ewro – zieda ta' 61% u li ghalhekk jammonta ghal 1,129 ewros

2. ForkLifter, TCM, tal-1998 kien ihallas
185 ewros fis-sena u mill-1 ta' jannar 2014 il-licenzja zdiedet b'113 ewro –
zieda ta' 61% u li ghalhekk jammonta ghal 298 ewro.

3. Vann Transit tal-1987 fl-2013 kien
ihallas 185 ewro fis-sena u mill-1 ta' Jannar 2014 il-licenzja zdiedet b'113
ewro – zieda ta 61% u li ghalhekk jammonta ghal 298 ewro.

4.
Crane, CRUPP, tal-1994, fl-2013 kien ihallas 185 ewro fis-sena u mill-1 ta
Jannar 2014 illicenzja zdiedet b' 636 ewros – zieda ta' 344% u li ghalhekk
jammonta ghal 821 ewro.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).