SME Chamber

L-Gholi tal-Hajja, is-Surcharge, l-Euro u Strategiji Zbaljati

Il-GRTU f’isem in-negozji zghar u medji Maltin issa ilha ix-xhur tghid lil Gvern li Malta mhux ser twassal biex tidhol fil-Euro kif mixtieq u fi zmien indikat u dan ghaliex l-Gvern qed jonqos bil-kbir fl-istrategiji tieghu li jzomm l-inflazzjoni taht kontroll.

Il-GRTU f’isem in-negozji zghar u medji Maltin issa ilha ix-xhur tghid lil Gvern li Malta mhux ser twassal biex tidhol fil-Euro kif mixtieq u fi zmien indikat u dan ghaliex l-Gvern qed jonqos bil-kbir fl-istrategiji tieghu li jzomm l-inflazzjoni taht kontroll.

Id-daqqa l-kbira inghatat bl-introduzzjoni tas-surcharge fuq il-kontijiet tal-Elettriku u l-Ilma bil-konsegwenza li illum ghandna l-intraprizi u negozji zghar u medji Maltin mhux biss mifluga bil-konitijiet kbar li qed jircievu izda wkoll qed jigu mgeghla b’mod l-aktar ingust jissusidjaw huma lil industrija l-kbira ta Malta.

Il-GRTU ipprotestat f’Malta u mal-Kummisjoni Ewropeja dwar dan, izda il-Gvern baqa’ ma tghax widen u naqas milli jwettaq dak li kellu jghamel mal-ewwel: iwettaq pjan, kif issugerietlu l-GRTU, biex in-negozji u intraprizi zghar Maltin jinghataw egevolazzjoijiet fiskali u jitnaqqsulhom spejjez ohra imposti mill-Gvern, biex jkunu jistghu jpacu l-imputt tas-Surcharge bla ma jzidu il-prezzijiet u tkompli toghla l-inflazzjoni. In-nuqqas ta’ azzjoni f’waqta fil-Gvern gabet ukoll sitwazzjoni fejn il-purchasing power tal-konsumaturi naqas sew u dan kompla holoq problemi akbar ghall-hafna u hafna negozji Maltin.

Il-Gvern mhux tghalli ma wettaqx pjan ta’ azzjoni biex jimmitiga l-impatt tas-Surcharge kif issugerietlu l-GRTU biex issa kull min jista’ bilfors qed ikollu jgholli l-prezzijiet, izda wkoll kompla holoq sistema marbuta mac-Changeover ghall-Euro li hi hazina u li qed tkun issa hi stess li tkompli tgholli il-hajja b’zieda ma dik ikkawzata minhabba s-Surcharge. Il-Gvern kemm dwar is-Surcharge kif wkoll dwar ic-changeover ghall-Euro miexi jaqdef wahdu, ma jimpurtah min hadd u bla kont tal konsegwenzi hziena tal-istrategiji zbaljati li qed iwettaq. Ir-rizultat ta’ dan kollu hu zieda kontinwa fir-rata ta l-inflazzjoni.

L-ghar hu li il-Gvern flok li jaghti kaz dak li tghidlu il-GRTU f’isem is-sidien tan-negozji Maltin, issa qed idur fuq l-istess sidien tan-negozji u jkompli jghabbi fuqhom iktar xkiel, pizijiet u akkuzi bla sens, qiesu li huma s-sidien tan-negozji li jahtu ghall-dak li tort tieghu hu l-istess Gvern.

L-inflazzjoni toghla u kuljum nitbghedu mit-target nazzjonali li nidhlu fil-Euro f’Jannar 2008. Tlifna ix-xhur biex niehdu il-mizuri li jtaffu d-daqqa tas-surcharge u taz-zieda fil-prezz tad- diesel u z-zidiet l-ohra ikkawzati minn dawn iz-zidiet. Issa il-Gvern irid bil-fors jiccaqlaq. Mhux inwahhlu f’dan u fl-iehor, il-Gvern kollu jrid jiccaqqlaq. Mhux bil-pubbilkazzjoni ta hafna kitbiet u promessi, izda b’azzjoni f’waqtha.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).