SME Chamber

L-Ewwel Reazzjoni tal-GRTU ghall-Budget 2014

Il-GRTU
tilqa` b'sodisfazzjon li xi whud mill-proposti li hi resqet ghal dan il-Budget
gew milqugha izda xorta ser tibqa tinsisti biex il-mizuri l-ohra li proponiet
jibqghu jittwettqu matul is-sena kif kien jigri fil-passat.

Fost il-proposti li
ntlaqghu hemm it-tibdil fil-ligi ghal min jaqa' lura fil-hlas tal-VAT biex
in-negozjanti ma jehlux mill-ewwel il-habs, il-facilita' tat-tranzizzjoni fil-Family
Businesses minn generazzjoni ghall-ohra minghajr hlas ta' taxxa u li jidher li
ser niccaqilqu fuq il-kwistjoni tal-imaxxijiet u charges ezagerati fuq
in-negozjanti mil-banek. Fost proposti ohra li prezentat il-GRTU u gew milqugha
hemm ukoll iz-zieda fir-rotot turistici specjalment ghax-xhur anqas
frekwentati, l-estensjoni tal-Micro Invest, skema ta' impernditorjat
ghaz-zghazagh u zieda fil-fondi allokati ghar-ricerka u innovazzjoni u l-MCST.

Hemm
ammont ta` mizuri fosthom li jnaqqsu t-taxxa dovuta u r-rohs fl-elettriku li
ser ihallu iktar disposable income fil-bwiet tal-konsumatur. Mizura pozittiva
ohra tirrelata mas-settur tal-kera fejn il-15% withholding tax ser tincentiva
s-suq importanti tal-kera. Ser titranga wkoll s-sitwazzjoni regolatorja f'dan
is-suq li l-GRTU ilha tinsisti fuqha.

Il-Gvern
fl-ahhar qed jirrokonixxi pubblikament li hemm problema ta` unfair competition
gejja minn barra minn Malta. Il-GRTU iddiskutit din il-problema mal-Gvern bosta
drabi u lesta li ghal darb'ohra terga taghti s-sehem taghha fid-diskussjonijiet
sakemm insibu soluzzjoni adekwata.

Wara
snin ta' effetti negattivi fuq il-hwienet tal-Belt b'konsegwenza
tax-xogholijiet, tan-nuqqas ta` parkegg u r-revizjoni tat-trasport pubbliku,
l-GRTU tilqa' l-proposta dwar is-CVA ghaliex kif ipprezentata, tagevola l-businesses
gewwa l-Belt. Tilqa` wkoll, il-pjan tat-traffiku u tat-trasport u nharsu
l-quddiem ghall-estensjoni tal-MCP.

Il-GRTU
hi sodisfatta bil-proposti li ser izidu l-iskemi ta` work placements u
apprentistat li mhux biss huma tajba ghal haddiema izda jaghtu return
b'deduzzjoni fit-taxxa lin-negozji li jaghmlu dawn l-esperjenzi possibli. Kien
hemm ghadd ta' proposti ohra li pprezentat il-GRTU biex l-SMEs jigu incentivati
biex izidu l-impjiegi, ikabbru n-negozji taghhom, u finalment ikattru
l-ekonomija li m'humiex qeghdin f'dan il-budget. Il-GRTU ser tibqa tahdem biex dawn
jigu implimentati.

Il-GRTU
tinnota White Papers u policies li jikkoncernaw diversi setturi fejn il-GRTU
kellha involviment attiv u dirett fid-diskussjonijiet u ghaldaqstant tistenna
li tkompli tkun involuta. Fost dawn hemm il-POYC (Pharmacy of Your Choice), is-shop
opening hours, u n-National Renewable Energy Action Plan. Dwar l-Eko
Kontribuzzjoni il-GRTU thoss li dan is-suggett ghandu jinghata importazna kbira
ghaliex bhal ma irrikonoxxa l-Gvern qed johloq zvantagg ghan-negozji tal-affari
taghhom. Is-soluzzjoni ghal problema tal-eko kontribuzzjoni ghandha tkun parti
minn pjan holistiku li jirrivolvi madwar skemi immexxjia mill-privat.

Dan il-budget
huwa kkaratterizzat minn bosta pjanijiet u studji li ghad iridu
jimmaterjalizzaw f'mizuri konkreti fil-futur gejjieni. Dan irid isir
b'konsultazzjoni mal-imsiehba socjali. Madanakollu f'dan ir-rigward nixtiequ
naraw miri cari sa meta ser tittiehed azzjoni konkreta.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).