SME Chamber

L-Ewwel Laqgha tal-Kumitat ta’ Sorveljanza Italia-Malta

Is-Sur Vincent Farrugia, Direttur Generali tal-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises ha sehem fl-ewwel laqgha tal-Comitato di Sorveglianza tal-Program ta’ Koperazzjoni Transfrontaliera Italia – Malta. Dan hu program ta’ assistenza tal-Unjoni Ewropea taht l-iskema INTERREG iii A. Dan il-program ta’ assistenza kommunitarja kien approvat mill-Kummissjoni Ewropea fit-8 ta’ Dicembru 2004.

Is-Sur Vincent Farrugia, Direttur Generali tal-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises ha sehem fl-ewwel laqgha tal-Comitato di Sorveglianza tal-Program ta’ Koperazzjoni Transfrontaliera Italia – Malta. Dan hu program ta’ assistenza tal-Unjoni Ewropea taht l-iskema INTERREG iii A. Dan il-program ta’ assistenza kommunitarja kien approvat mill-Kummissjoni Ewropea fit-8 ta’ Dicembru 2004.

Il-Kumitat ta’ Sorveljanza ghandu l-funzjoni li japprova l-progetti u l-iskemi ta’ assistenza taht il-programm INTERREG iii A u li jistabilixxi l-kriterji ta’ kif u fejn ghandha tinghata l-assistenza u jiddeciedi dwar l-approvazzjoni, l-kundizzjonijiet ghat-twettieq u l-impatt tal-progetti maghzula.

Il-progetti maghzula taht dan il-programm ser ikunu immirati biex jizviluppa b’mod sostenibbli l-integrazzjoni ta’ azzjoni kulturali, ambjentali, socjali u ekonomika li jkun ta’ vantagg ghall-Malta u ghal Sqallija. Il-progetti jridu jkunu immirati biex isahhu l-koperazzjoni fl-azzjoni ta’ zvilupp ta’ dan ir-regjun bil-ghan li tkun zviluppata tmexxija tar-rizorsi disponibbli integrata.

Il-Kumitat hu kompost minn rapprezentanti tar-Repubblika Taljana u tar-Repubblika ta’ Malta li jirraprezentaw is-settur pubbliku b’responsabbilta ghall-oqsma ta Kummerc, Turizmu, Ambjent, Gid Kulturali, Agrikoltura u Sajd, Trasport, Finanzi u Ekonomija. Ghall-Kumitat jattendu wkoll rapprezentanti ohra non-governattivi li jirraprezentaw lis-settur ekonomiku u socjali.

Is-Sur Vincent Farrugia attenda ghall-laqgha li saret f’Catania f’isem l-Kunsill Malti Ghall-Izvilupp Socjali u Ekonomiku.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).