SME Chamber

L-EURO u D-Dual Pricing

Il-GRTU tinsab inkwetata bl-attitudni li ha l-Kabinet fir-rigward tad-Dual Pricing. Il-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji qed tippartecipa b’mod attiv u impenjattiv fil-process ta’ konsultazzjoni strutturati imhaddma minn National Euro Changeover Committee (NECC) u l-GRTU kienet tistenna li l-Kabinett tal-Ministri ma kellu qatt jaqbad u jiddeciedi fuq id-Dual Pricing u jinjora ghal kollox in-NECC. Huwa inutli li l-Gvern jifforma kumitat ta konsultazzjoni meta imbaghad jitlaq triq ghal rasu.

Il-GRTU tinsab inkwetata bl-attitudni li ha l-Kabinet fir-rigward tad-Dual Pricing. Il-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji qed tippartecipa b’mod attiv u impenjattiv fil-process ta’ konsultazzjoni strutturati imhaddma minn National Euro Changeover Committee (NECC) u l-GRTU kienet tistenna li l-Kabinett tal-Ministri ma kellu qatt jaqbad u jiddeciedi fuq id-Dual Pricing u jinjora ghal kollox in-NECC. Huwa inutli li l-Gvern jifforma kumitat ta konsultazzjoni meta imbaghad jitlaq triq ghal rasu.

Il-GRTU tqies li d-Dual Pricing minn Jannar 2007 hi decizjoni hazina u perikoloza ghal diversi ragunijiet

· Perjodi daqsekk twal ikollhom l-effett kuntrarju u l-konsumatur jibda ma jaghtix kasu. Dan ifisser li l-ezercizzju se johloq aktar konfuzjoni.

· Id-Dual Pricing minn Jannar 2007 ser ifisser ukoll li jista jkun li n-negozji ser jirduppjawlu l-ispejjez li jirrigwardjaw il-bidla dan minhabba li r-rata tal-kambju ghadha mhux fissa. Ghaldaqstant jekk ticcaqlaq ir-rata tal-kambju n-negozji jkollhom jergghu jibdlu l-prezzijiet bil-konsegwenza ta’ aktar spejjez li n-negozju ma jiflahx ghalihom.

· Id-Dual Pricing minn Jannar 2007 jfisser li iktar turisti ser jippretendu li jhallsu l-EURO. Dan johloq problema ta’ logistika ghall-hwienet u spejjez f’apparat gdid. Barra minn hekk il-hwienet ma jistghux jaccettaw il-EURO bis-central parity rate, minhabba li l-oneri tal-banek u minhabba ir-rati kummercjali tal-kambju. Dan ifisser li ser ikun hemm administrative charge li zgur ser taghmel hsara t-Turizmu ghax l-ispejjez bilfors iridu jingabru u mhux ibaghtihom tal-hanut. Barra minn hekk hemm ukoll issue ta’ VAT.

Dwar il-kwistjoni tad-Dual Pricing kif habbarha l-Gvern il-GRTU qed titlob li :

1. Minn Jannar 2007 ma jkunx hemm oneri bankari meta jigu depozitati l-EURO.

2. Ma jkunx hemm aktar rati kummercjali tal-kambju izda l-banek jaccettaw l-EURO bis-Central Parity Rate minghajr ebda oneru iehor.

3. Li s-Central Parity Rate ma tinbidilx. Dan ifisser li l-irrevocable fixed rate tkun dik tas-Central Parity Rate.

Il-GRTU f’isem is-sidien tal-hwienet u negozji ohra titlob li jekk ma jaghmilx dan il-gvern irid ikun lest jaghmel tajjeb ghall-ispejjez zejda u jrid igorr ir-responsabilita tar-riperkussjonijiet ser ikun hemm b’din id-decizzjoni zbaljata.

Prezzijiet

Il-GRTU tinsab ukoll inkwetata minhabba li diversi prezzijiet ser ikollhom jigu riveduti minhabba l-prezzijiet tad-dawl u ilma u minhabba decizjonijiet ohra tal-Gvern.

Il-Gvern ma jistax juza l-EURO bhala scapegoat ghad-decizzjonijiet zbaljati tieghu. Diga kienet cara li l-Gvern mhux ser jindirizza din l-issue minkejja d-diversi pariri li nghata mit-Task Forces fi hdan l-NECC. L-estenzjoni tad-Dual Pricing tfisser li l-Gvern ser jipprova jinheba wara l-EURO u ser jaghmel hsara lil Malta, l-istess hsara li saret mil-Gvernijiet u l-pulitici Taljani.

Euro Logo

Il-GRTU mhux ser taccetta ebda mizura li tista tkompli zzid il-kompetizzjoni ngusta. Il-GRTU temmen li l-Euro Logo ser tkompli zzid din il-kompetizzjoni ngusta.

Dual Pricing & Dual Display

Il-GRTU tippretendi li jekk il-Gvern irid kollaborazzjoni mill-aktar settur importanti f’dan il-process, irid jikkonsulta u jaghmilha facli ghal dawn is-setturi biex joperaw bla spejjez zejda. Il-Kabinet irid jiehu inkunsiderazzjoni c-cirkustanzi partikulari ta’ certi setturi ta’ negozji bhal ma huma l-grocers u l-jewelers.

Appell

Fl-ahharnett il-GRTU tappella lill-Kabinett tal-Ministri li jbiddel l-attitudni u jaghmel konsultazzjoni vera u mhux fittizja.
F’mumenti fejn it-turizmu u l-kummerc ghaddejin minn problemi kbar assolutament m’hemmx lok ghal decizjonijiet mghaggla li flok gid jaghmlu aktar hsara. Sfortunatament ghal darb’ohra qed naraw Kabinet ta’ Ministri li x’hin jigi biex jiddeciedi xi haga li tolqot lil hafna negozji jkun pront jiddeciedi bla kont tal-hsara li eluf ta’ hwienet ikollhom igorru. Din hi xi haga li qed iddejjaq lil GRTU bil-kbir.

For more information please call Mr Reuben Buttigieg on 79297389

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).