SME Chamber

L-Ebda Infrastruttura fil-Post biex Joghlew il-Landfill Fees

 Vince Farrugia (Direttur Generali)

Il-GRTU Kamra Maltija ta`Negozji Zghar u Medji illum sostniet li ma tezisti l ebda infrastruttura fil-post biex joghlew drastikament il-landfill fees mill-llum l-ewwel ta' April 2010, skond Avviz Legali li hareg lura f'Dicembru 2009. Minkejja diskussjonijiet, il-GRTU tikkonferma li ghad ma hemm ebda qbil biex dawn il-landfill fees jidhlu fis sehh. Skond l- istess avviz legali materjal li mill-llum ‘l quddiem jigi depositat fil-landfill ta' Zwejra ser jigi iccargjat bil-ghoxrin 20 Ewro it-tunnelata flok bil-wiehed u disghin centezmu tal-Ewro it-tunnellata.

 

Il-GRTU ilha zmien issostni li taqbel ma' sostenibilita fl-operat tal-landfills taghna, imma din titlob riforma li wiehed irid ihares lejha minn angoli kollha. F'dan ir-rigward il-Gvern sema il- karba tal-Kunsilli Lokali u zied l-ammont ta' flus li jghaddi lil kull Kunsill biex kull Kunsill Lokali jkollu l-finanzi biex ihallas lil Wasteserv ta' ammont allokat ta' skart imhallat li l-istess Kunsill jitfa fil-landfill bi prezz ta' Ewro 19 kull tunnellata.

Dan ifissser li anke Kunsilli issa qed joqodghu attenti li ma jaqbzhux l-allokazzjoni ta' gbir u anke izidu l-gbir ta' skart separat fil-lokalita taghhom permess ta' ftehim ma' Skemi Awtorizzati li jigbru skart separat.

Izda l Gvern irid jifhem li hafna kuntratturi fis-settur jahdmu mas-settur privat li jinkludi fabbriki, lukandi, bars, resturanti, industriji, etc., u dawn kollha ser jigu affetwati minn din ir-riforma. Dan ifisser li jekk vettura li tigbor l-iskart mhux ser ikollha mizien, allura huwa difficli hafna li dan isehh. Il-GRTU xebghat issostni dan sew mal-Ministru responsabbli mir- Risorsi u Affarijiet Rurali u anke l-Ministru tal-Finanzi, izda sa issa jidher li hadd ghadu ma sema din il-karba.  Il-GRTU ufficjalment kitbet lil dawn iz-zewg Ministri dan ix-xahar fejn elenkat li ma taqbilx ma zieda fin-nollijiet jekk ma jkunx hemm infrastruttura fil-post.  B'risposta ghat-talba taghna il-GRTU irceviet proposta fil-24 ta' Marzu mil-Waste Serv, proposta li wiehed ghad irid jiddiskuti u jara jekk jagixxiex jew oltre. Ircevejna ukoll komunikat mis-Segretarju Permanenti fil-Minsiteru tar-Rizorsi u Affarijiet Rurali fejn gejna infurmati ufficjalment li l-Gvern ma jaqbilx li ghadu jissospendi l-implementazzjoni ta' dan l- Avviz Legali sa l-ewwel ta' LULJU kif talbet l-istess GRTU.

Fl-ahhar dokument li nhareg dwar l-immanigjar ta' l-iskart, il-pjan nazzjonali jghid li l-Waste serv ser tidhol biss fejn il-privat ma jasalx. Wiehed ma jsemmi xejn li l-Waste serv taghmel dan bis-sahha ta' flus li tircievi m'ghand il-Gvern u minghand l-Ewropa. Issa li l-Gvern ser iwaqqaf is-sussidju tal-Landfill allura l-Waste serv trid mill-llum ghal ghada topera b'mod sostenibbli. Hadd ma wriena l-ispejjes involuti biex topera l-landfill, l-privat jispicca dejjem ihallas ghal decizjonijiet li jkunu ttiehdu fil-passat.  Mhux sewwa u huwa ghalhekk li jekk il- Gvern irid li din ir-riforma ssehh allura ghandhu jpoggi madwar il-mejda mal-GRTU li tirraprezenta l- maggoranza assoluta fis-settur u tasal ghal ftehim.

Il-GRTU bhal dejjem tibqa temmen li soluzzjonijiet jinstabu biss fuq il-mejda tad-diskussjoni u mkien izjed. Li l-Gvern iwebbes rasu u jiddeciedi li jimplementa dan l-Avviz Legali mil- LLUm se jqajjem inkwiet li ma ghandniex x'nambuh bhalissa f'pajjiz li ghad irid johrog mir- ricessjoni. Il-GRTU isosstni li sewwa ma jmerih hadd u jghid x'jghid l-Gvern jaf li jekk jimplementa illum, allura jkun diehel go hajt. Il-GRTU toggezzjoni ghal din l-attiduni ghax kien biss il-Gvern li dam jitrateni milli jiddiskuti din il-materja hekk importanti minkejja talbiet kontinwi gimgha wara gimgha mill-istess GRTU.  Illum mhux tard biex wiehed jasal ghal ftehim. Ir-rieda it-tajba tasal hafna postijiet inkluz fi problemi bhal dawn. Irridu nitghallmu nkunu umli. Il-GRTU mhux ser ticcaqlaq mill-mejda tad-diskussjonijiet. Hemm biss tinstab soluzzjoni. Dak hu principju kardinali msejjes fis-sod. Il-Gvern irid jifhem li dan is-settur gie organizzat b'saqgrifficcju kbir minn naha tal-GRTU u ma jistax ikun dan li bnejna sa issa inhottuh.

Il-GRTU jidispjaciha ghal attitudni intrasingenti tal-Gvern waslet biex xi operaturi qabdu u hadu azzjoni minn jeddhom illum fil-Maghtab.

Il-GRTU dan pruvat tevitah pero tifhem il-weggha ta' dawn in-nies ghalhekk bil-ghan illi l-affarijiet isiru ahjar il-GRTU ha tippartecipa fil-laqgha illum mas-Segretarji Permanenti biex tizgura illi ma jkunx hemm ghalfejn li jinholqu aktar azzjoniijiet sparodici.

Il-GRTU taghmel kull sforz bix tigwida l-membri taha dwar soluzzjonijijet bis-sens madwar il-mejda…temm jghid id-Direttur Generali tal-GRTU Vince Farrugia

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).