SME Chamber

L-Amnestija fuq Flus mhux attivi

Il-GRTU
insistiet biex qabel tiddahhal l-Euro f’pajjizna l-Gvern jerga jghati cans iehor
lil min maghtul is-snin akkumula fondi fil-munita Maltija, minghajr ma tax
rendikont korrett lil tat-taxxi interni, biex dawn ikollhom l-opportunita illi
jirregolizzaw il-pozizzjoni taghhom.

 

Il-GRTU
insistiet biex qabel tiddahhal l-Euro f’pajjizna l-Gvern jerga jghati cans iehor
lil min maghtul is-snin akkumula fondi fil-munita Maltija, minghajr ma tax
rendikont korrett lil tat-taxxi interni, biex dawn ikollhom l-opportunita illi
jirregolizzaw il-pozizzjoni taghhom.

 

Il-GRTU
m’ghamlitx dan ghax temmen fl-evazjoni jew taccetta lil min jevadi. Anzi l-GRTU
tqis li l-fatt li l-awtoritajiet maghtul is-snin hallew tant abbuzi kien
responsabbli li nholqot sitwazzjoni ngusta ghall- ahhar bejn min ihallas
it-taxxi b’mod regolari u jmexxi n-negozju tieghu bil-pizijiet enormi kollha li
taghbbi fuqu s-sistema tat-taxxi ibsin li msallab bihom l-kummercjant Malti u
dawk, li ghax jevadu, jiehdu vantagg enormi fuq l-kompetituri
taghhom.

 

Il-GRTU
izda irrikonoxxiet r-realta u kkonvinciet lill-Gvern li din ir-realta
jirrikonoxxiha wkoll. Il-fatti juru li hemm miljuni kbar ta’ liri li jistghu
jithaddmu ahjar fl-ekonomija u l-GRTU trid li dawn il-flus jibqghu jithaddmu
f’Malta u joholqu aktar gid u xoghol ghall-Maltin u mhux jaharbu l-barra hekk
kif Malta tidhol fl-Ewro. Kien bis-sahha ta dhul fl-Ewro in fatti li din
l-amnestija setghet issir.

 

Il-GRTU
trid ukoll li tevita li min fil-passat naqas li jiddikjara sewwa li jsofri
inkwiet kbir fil-futur hekk kif ikompli jahraq lilu nnifsu u jipprova jharrab
l-flus mohbija l-barra minn Malta. Il-GRTU ghalhekk
tappella bil-kbir biex qabel ma taghlaq din l-opportunita ta’ amnestija, biex
min ghadu ma ddecidiex jiddeciedi. Il-GRTU tqies li mhux qed jaghmlu sewwa dawk
l-professjonisti li qed jaghtu parir biex din l-amnestija
min jista
jgawdi minna ma jahtafx issa l-opportunita’ qabel tghalaq fil-31 ta’ Lulju. Kull
min qed jghati parir biex din l-opportunita ma tittihiedx qed jaghmel zbal
kbir.

 

 Dawn il-flus ser jibqghu tas-sidien, ser
tithallas taxxa minima li hi vantaggjuza hafna hdejn dak li suppost thallas
fuqhom u l-ismijiet jinzammu l-Bank Centrali u l-individwu jkollu certifikat
f’idejn li jkun jista’ juri jekk xi darba jigi investigat. Min ma jridx jidher
jista wkoll jidher ghalih  nominu.

 

 

Dan
hu cans tad-deheb u baqa biss ftit granet biex ma jintilifx.

 

Il-GRTU
twissi lill-min ghadu qed jahsibha li l-Gvern Malti wara l-elezzjoni ftit ser
ikollu alternattiva hlief li jghafas kemm 
jiflah biex il-flus mohbija jingabru akkost ta’ kollox u bit-taxxa shieha
fuqhom. Il-Gvern llum ftit  baqalghu assi
xi jbiegh u x’ jipprivatezza. Wara l-Elezzjoni, jkun hemm min ikun hemm
fil-Gvern, l-flus minn x’imkien irid igibhom biex jaghmel tajjeb ghal dak kollu
li jkun wieghed u jrid iwettaq. L-ghazla tkun ovja: jaqbez fuq l-flus mhux
dikjarati ghax mhux sewwa li jghabbi aktar fuq min qieghed sewwa ma
tat-taxxi.

 

 Min jibqa’ espost l-mannara jkun waqqaghha fuq
rasu hu stess. Ic-cans li tevita l-inkwiet hu issa.

 

 Dan hu cans ta’ darba illi m’ghandux
jintilef.

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).