SME Chamber

L-aktar ligi kontra it-Tipjip iebsa fid-Dinja

Il-Gvern injora ghal kollox in-Negozji z-Zghar ta’ Pajjizna.

Il-Gvern li suppost ghandu bhala ghan ewlieni li jghin lill-intraprizi z-zghar ta’ pajjizna jifjorixxu, illum ta’ daqqa ohra bla sens lil numru kbir ta’ negozji zghar Maltin. Mill-lum 5 ta’ April numru ta’ bars, snack bars, kafetteriji u hwienet ohra tkomplew intghafsu bl-esagerazzjoni ta’ regolamenti dwar it-tipjip li impona l-gvern bla konsultazzjoni ma hadd.

Il-Gvern injora ghal kollox in-Negozji z-Zghar ta’ Pajjizna

Il-Gvern li suppost ghandu bhala ghan ewlieni li jghin lill-intraprizi z-zghar ta’ pajjizna jifjorixxu, illum ta’ daqqa ohra bla sens lil numru kbir ta’ negozji zghar Maltin. Mill-lum 5 ta’ April numru ta’ bars, snack bars, kafetteriji u hwienet ohra tkomplew intghafsu bl-esagerazzjoni ta’ regolamenti dwar it-tipjip li impona l-gvern bla konsultazzjoni ma hadd.

Zgur li la l-GRTU u lanqas is-sidien tan-negozji ma huma favur it-tipjip u zgur li hadd ma jrid jinkoraggixxi uzanzi li huma ta’ hsara ghas-sahha. Izda, isostni l-GRTU, hemm mod u mod kif isiru l-affarijiet. Hemm il-mod selvagg li taqbad u timponi ghax tahseb li int b’sahhtek u li int biss tifhem.. U hemm il-mod l-iehor li titkellem, tikkonsulta u taghmel l-affarijiet b’mod li dak li hu sewwa jsir bl-anqas hsara.

Is-sistema li ndtroduca l-gvern fil-kaz tat-tipjip hi sistema li taghmilha impossibli ghall-kollox li jsir dak li sar f’pajjizi ohra fejn l-affarijiet saru bil-galbu, jigifieri li tinzamm l-ghazla ghand il-konsumatur u hwienet zghar jiddeciedu huma jekk ikunux “smoking” jew “non smoking” u wkoll li fejn hu possibli tinzamm ghazla li jkun hemm spazju ghal min ma jridx tipjip u ghal min irid ipejjep. F’Malta sar ban totali u assolut. Malta hi l-unika pajjiz fid-dinja li impona ligi esagerata bhal din. Mhux veru li fil-prattika inghatat ghazla ghaliex ir-regolamenti ghall-postijiet fejn suppost jista jsir it-tipjip tant huma iebsa, strambi u jqumu flus li biex taghmilhom, fil-verita huma mpossibli u mhux possibli li xi hadd ihaddimhom skond il-Ligi.

L-isforzi tal-GRTU biex ta’ lanqas thajjar lil gvern jikkonsulta u jfassal ligi li tista’ tithaddem bla inkwiet zejjed, fallew. Il-ftahir tal-gvern li jrid jghin lin-negozji z-zghar sfuma kollu ghax konsultazzjoni serja dwar din l-kwistjoni ma sarert qatt. Dan il-GRTU qed tghidu biex kulhadd jkun jaf li fejn jidhlu n-negozji z-zghar ghall-gvern bejn kliem u fatti hemm bahar jaqsam.

Il-parir pubbliku tal-GRTU lill-Prim Ministru hu wiehed car: jekk trid tirbah s-support tas-sidien tan-negozji z-zghar ta’ pajjizna ma tistax tibqa’ zzomm Ministri arroganti bhal Dr Louis Deguara. Zmienhom ghadda u l-pajjiz jixraqlu ahjar.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).