SME Chamber

Krizi fid-Distribuzzjoni tal-Gass tort ta`l-inkompetenza ta` l-Awtoritajiet Regulatorji

L-Isforzi kollha li ghamlet il-GRTU matul dawn l-ahhar xhur biex il-Gvern u l-aktar l-MRA taddotta attitudni aktar ragonevoli u li taghmel sens ekonomiku ghall-operaturi serji, ghall-konsumaturi kif ukoll ghad-distributuri li dejjem offrew is-servizz taghhom b'fedelta' baqghet imferrxa fis-shab.

 

L-MRA ippreferiet li tghix fis-shab u insistiet li l-ewwel u qabel kollox u aktar mill-weghdiet zejda li kellha, kellha tara li min hu licenzjat ghandu il-kapacita' ta' produzzjoni u fornitura ta' cilindri u barra minn hekk li jwettaq l-obbligi li kienu sottomessi ghalihom u li mhux sempliciment ifixkel u jikkappara bla ma jimpurtah xejn bil-hsara li jkun qed ifajjar fuq min b'kapital u investimenti kbar qed jisgura li jaghqdi l-poplu Malti u Ghawdxi. L-Ebda kas m'hu qed jinghata ghal hsara ikkawzata lis-sistema' tad-distribuzzjoni ibbazata fuq organizzazzjoni ta' tletin distributur self-employed li b'investiment taghhom jaghqdu ta' kuljum lid-djar u lin-negozji Maltin.

Il-GRTU issa tappella lill-Prim Ministru biex jaqbez lil min b'inkompetenza gab din is-sitwazzjoni u jibda diskussjonijiet f'livell oghla mill-MRA biex dan is-servizz tant importanti ghall-Intrapriza u ghal bicca l-kbira tal-familji Maltin ma jkomplix jitkisser biex jitpaxxew ftit li lanqas jafu fejn jibda l-interess Nazzjonali.

Principju fundamentali maghruf huwa li kull meta min hu inkarigat u serju jdahhal riforma, hu li r-riforma ma titfanix lura imma l-quddiem u mhux tkisser dak li dejjem qdiena sew biex tohloq sistema' li hi aghar u konfuza b'dannu ghal min irid jinqeda. L-Awtoritajiet Regulatorji zelqu bil-kbir fuq dan il-Principju u jahtu bil-kbir ghal dak li qed ibatu l-konsumaturi u l-operaturi serji.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).