SME Chamber

Kontrol ta’ bejgh mill-hwienet

 Il-GRTU ghal darb'ohra kitbet lill-Hon Jason Azzopardi rigward il-kwistjoni tal-confectioners: Il-laqghat li saru qabel ma hareg l-ahhar Avviz Legali kienu apposta zvijati b'informazzjoni zbaljata. Meta l-GRTU indagat kemm ma' Awtoritajiet Pubblici kompetenti kif wkoll fuq il-post fejn hu allegat li qed isiru l-abbuzi u wkoll hadet il-pariri ta min verament jifhem u ghandu esperjenza tal-problema li t-tibdiliet fir-regolamenti kienu qed jimmiraw li jirrizolvu, hareg car li l-Gvern kien qed jipprova jizvija jew kien hu innifsu zvijat.

 

Dan hu l-punt li ahna ppruvajna naghmlu fl-ahhar laqgha maghkom. Sfortunatament kemm int u aktar u aktar l-Onorevoli Dr Demarco ridtuna bilfors nimxu fuq it-triq zbaljata li qbadtu intom: dik li tibqghu issostnu li l-problema hi wahda li tista' tigi rrangata bit-tbaghbis mal-Licenzji tan-negozji u mhux billi jithaddem pjan serju ta' sorveljanza biex jinqabad u jkun ikkastigat min jabbuza.

Dwar thaddim ta' Licenzji ahna nergghu nghidulek bil-kitba li dak li ssostnu intom hu zbaljat. Il-konsumaturi ta' Malta u Ghawdex kollu jghidu x'jghidu l-Ligijiet, kif kienu miktuba, draw jixtru bil-kumdita' kollha minn hwienet specjalizzati kull bzonn ta' kuljum li jridu bhala ikel u xorb anke wara d-disgha u hi hrafa li fl-2011 jigi xi hadd u din il-kumdita' jnehhija b'legizlazzjoni u lil tal-hanut li b'sagrificcju jibqa' jahdem tard wkoll b'Ligi taghmlu kriminal.

Ahna hsiebna li wara li smajtuna kontu se tirrevedu u meta tirrevedu turuna x'se taghmlu. Imma mhux hekk ghamiltu. Ahna ma niddeciedux ahna. Nitkellmu man-nies taghna niehdu parir u naddottaw il-pozizzjoni taghna skond dak li jkun jidher li hu fattibbli u li jaghmel sens fuq mhedda ta' snin. Hekk imxejna ghal hafna snin u b'hekk gibna tant bidliet.  Ahna nsoffru hafna propaganda rhisa u negattiva imma nafu li llum ghandna Stat dejjem jirranga fejn il-konsumatur hu dejjem moqdi ahjar u fejn zammejna minimu ta' protezzjoni lin-nies taghna u l-impjegati taghhom biex jistrihu u wkoll b'rispett lejn it-tradizzjonijiet tal-Maltin.

Dawn l-Avvizi Legali li ivvintajtu issa imma huma pass serju lura. Daqq ghal-gallarija, tmeghiek lis-sidien tal-hwienet. Dan biex ma nghid xejn fuq l-gharukaza ta' multi u pieni. Kif setgha xi hadd jahseb li l-GRTU setghet xi darba toqghod ghal dan.

L-Avviz Legali 228/2011 jrid jitnehha. Hu anti-kompetizzjoni. M'ghandu x'jaqsam xejn mal-problema li tridu tindirizzaw. Hu  jmur kontra prattici kummercjali ibbazati fuq il-principju tas-suq.  Hu biss gharbiel biex il-Gvern jidher li qed jaghmel xi haga biex isolvi problema li issa dejqet lil kulhadd u li biex tissolva trid li xi hadd ixammar u jissorvelja bis-serjeta' z-zoni mifnija u jwarrab lil min qed jabbuza fit-toroq u jdejjaq lin-nies.

In-nies taghna ma kellhom qatt  jintuzaw bhala scapegoats. Il-kwotazzjonijiet qisna tfal fil-klassi lilna ma jimpressjonawniex. In-nies azzjoni jridu. Jekk tmur tara b'ghajnejk tkun taf li ghandna ragun u li l-Avviz Legali 228/2011 ma solva xejn. Holoq biss problemi lil hafna nies li kienu jinqdew b'kumdita' ma' Malta u Ghawdex kollu u deffistu l-Pulizija fejn ma jesahhiex.

Uzajtu l-ghodod li ghandkom f'idejkom hazin hafna. Din problema ta' hadd'iehor mhux ta' min hu responsabbli mill-kummerc u mid-drittijiet tan-negozji.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).