SME Chamber

Konsultazzjoni dwar il-Progett ta’ Pjazza Antoine de Paule gewwa Rahal Gdid

F’laqgha kordjali organizzata nhar il-Gimgha 19 ta’ Gunju gewwa l-Kunsill Lokali, Rahal l-Gdid is-sidien tal-hwienet gew pprezentati bil-progett ta’ tisbieh li ser jsir gewwa l-Pjazza Antoine de Paule. Dan l-progett gie pprezentat mill-Kunsill Konsultattiv ghan Nofsinhar ta’ Malta mmexxi mic-Chairman, s-Sur Sur Silvio Parnis. Flimkien mas-Sur Parnis kien hemm prezenti s-Sur Domenic Grima, s-Sindku ta’ Rahal l-Gdid, l-Perit Christopher Mintoff, kif ukoll ma’ rapprezentanti ohra.

Fl-indirizz tieghu s-Sur Parnis qal li dan l-progett ser jaghti spinta l-quddiem lil Rahal l-Gdid u ser jkun ta’ valur mizjud kemm ghal min ghix, jahdem u jzur dan il-lokal. Ghalkemm l-maggorparti kbira tas-sidien qablu li dan il-progett ghandu jsir,hafna minnom urew it-thassib taghhom dwar il-bidliet fil-hidma ta’ kuljum taghhom li dan kien ser jgib, kemm waqt l-process tax-xoghlijiet kif ukoll meta jitlesta. Is-sidien insistew mal-awtoritajiet kkoncernati sabiex jitfassal pjan fejn l-impatt jkun minimu.

Is-Sur Parnis wieghed lil dawk prezenti li hu kien ser jaghmel dak li jista’ sabiex x-xoghol jsir bl-inqas inkonvenjent possibbli izda ma eskludiex li progett bhal dan ma jgibx mieghu ntoppi. Huwa qal li kien diga` tkellem ma’ diversi entitajiet kkoncernati, mar-residenti u ohrajn u  ghad fadallu ohrajn li jrid jkompli jiddiskuti maghhom sabiex jintlahaq l-ahjar kompromess. 

Filwaqt li  l-GRTU tappoggja dan il-progett, titlob sabiex jittiehdu in konsiderazzjoni xi talbiet li l-membri ressqu waqt din l-laqgha ta’ konsultazzjoni.

Wiehed irid jiehu in konsiderazzjoni li Rahal l-Gdid, bhalma huma ohrajn, huwa wiehed mill-irhula b’ammont sostanzjali ta’ servizzi fejn jidhol t-transport pubbliku, sahha, banek, garr u hadd ta’ xoghol, u ohrajn. Wiehed jista jghid li l-ammont ta’ hwienet huwa kbir u l-kontribut ta’ dawn is-sidien huwa sostanzjali fejn dawn barra li jiggeneraw ix-xoghol jsebbhu l-lokal u jzidu l-impjiegi.  Ghalhekk il-GRTU titlob sabiex jittiehdu il-konsiderazzjoni t-talbiet li ghamlet ghan-nom taghhom waqt laqghat diversi fosthom:

Il-Progett:          

Il-GRTU tikkumplimentha lil Kunsill Konsultattiv il-ghaliex skont il-prezentazzjoni li saret mill-Perit Mintoff jidher li l-progett ser ikun wiehed sabih u se johloq hafna spazji fejn wiehed jkun jista’ jgawdi l-isbuhija tal-pjazza u fl-istess hin jinqeda skond il-bzonnijiet tieghu.

L-preokkupazzjoni tal-GRTU hi l-effett fuq l-kummerc waqt l-andament tax-xoghol. Ghalhekk tipproponi bhal ma jsir dejjem, li jsiru laqghat ma kull min hu involut sabiex wiehed jkun nfurmat sew ta’ x’ser jigri. Mhux ser jkun hemm qbil kolletttiv f’kollox izda wiehed jkun jista jasal f’bilanc bejn il-partijiet kollha kkoncernati.

Nifhmu li ser jsiru laqghat mal-entitajiet u awtoritajiet kkoncernati fejn jigi pprezentat programm ta’ kif ser jitqassmu x-xoghlijiet meta u kemm ser jdum x-xoghol, traffic management, trasport u affarijiet ohra essenzjali sabiex ma jinholoq l-ebda inkonvinjent.

Parkegg:               

Din hija wahda mill-issuesli ghandha tittiehed bis-serjeta ghaliex fil-fehma taghna hija wahda preokkupanti, mhux biss f’lokalitajiet li qed isiru progetti u xoghlijiet izda anke ohrajn. Wiehedghandu jiehu stockta’ dak li diga jezisti llum u tinstab alternattiva simili.   Il-GRTU taqbel mall-proposta fejn toroq b’bankini wiesa

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).