SME Chamber

Konkluzjonijiet fuq il-Fiera Kummercjali Internazzjonali

Ir-rizultat tas-survey juri li id-domanda generali
ghall-prodotti ghada baxxa, rifless ta l-andament kajman ta l-ekonomija Maltija.
Ir-rizultat juri ukoll li l-livell ta’ income disponibbli ghall-household
maltija ghadu baxx u nieqes minn dak id-dhul extra li normalment jirrifletti
ruhu f’bejgh f’appliances u oggetti ohra normalment esibiti fit-Trade Fair.
L-iskemi li offrew in-negozji li esebixxew ma kienux bizzejjed biex
jinkoraggixxi tkabbir fil-bejgh. Inhasset ukoll bil-kbir iz-zieda fit-taxxa
fil-Vat li din is-sena telghet ghal 18% minn 15% li kienet is-sena l-ohra.
L-impatt tal-bejgh baxx ser jinhass fix-xhur li gejjin minn negozjanti maltin
ghaliex il-bejgh tal-fiera hu parti importanti mill-business plan ta’ hafna
negozji. Il-livell tal-bejgh jirregistra l-andament ukoll f’dak li hu tkabbir
jew tnaqqis kemm ta investiment kif ukoll ta impjiegi fis-settur
kummercjali.

Il-GRTU qed tistudja ir-rapport tas-survey fid-dettal u ser
tressaq proposti lill-gvern biex l-awtoritajiet jiehdu b’aktar serjeta’
is-sitwazzjoni mwieghra fis-settur kummercjali. Fost il-proposti tal-GRTU zgur
li hemm dik li il-gvern jikkunsidra bis-serjeta id-decizjoni tieghu li jimponi
Eco-tax mill-ewwel ta’ Awwissu 2004. Din it-taxxa ser tolqot hazin l-aktar lil
numru ta’ setturi b’zieda fit-taxxa maz-zieda li diga qed isoffru bil-VAT u
s-setturi li ser jergghu jintlaqtu hazin huma dawk tal-airconditioners, domestic
appliances u prodotti tal-elettronika.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).