SME Chamber

Konferenza Generali Annwali tal-GRTU 2006

Il-GRTU matul dawn l-ahhar ghaxart ijiem tkellmet ma mijiet ta’ sidien ta’ negozji mis-setturi kollha rapprezentati mill-GRTU biex jinhadem Rapport dwar l-Istat tan-Negozji Maltin kif imkejjel mis-sidien tan-negozji nfushom. Is-sidien qed jghidu wkoll x’qed jistennew mis-sena 2006

Il-GRTU matul dawn l-ahhar ghaxart ijiem tkellmet ma mijiet ta’ sidien ta’ negozji mis-setturi kollha rapprezentati mill-GRTU biex jinhadem Rapport dwar l-Istat tan-Negozji Maltin kif imkejjel mis-sidien tan-negozji nfushom. Is-sidien qed jghidu wkoll x’qed jistennew mis-sena 2006.

Il-GRTU iddikjarat l-2006 bhala s-sena li trid verament taghmel id-differenza ghas-sidien tan-negozji zghar u medji. Il-GRTU issostni li s-sistema politika kollha m’hiex konxja bizzejjed mill-htigijiet u mill-importanza tan-negozji zghar u medji Maltin u Ghawdxin bil-konsegwenza li l-bicca l-kbira assoluta ta’ decizjonijiet governattivi, mizuri u decizjonijiet mehuda mill-istruttura burokratika tal-gvern, tal-awtoritajiet statali kif ukoll stqarrijiet u proposti maghmula minn entitajiet kwazi-governattivi u non-governattivi huma mimlijin pregudizzju kontra s-sidien tan-negozji u s-sidien tal-intraprizi u s-self-employed.

Il-GRTU issostni li r-rizultat ta dan kollu hu li pajjizna illum hu regulation-driven meta biex nirnexxu f’Suq Wiehed Ewropew illum hu urgenti li nkunu pajjiz enterprise-driven.

Dan il-messagg il-Kunsill tal-GRTU ghaddiet f’dawn l-ahhar granet f’laqghat seperati mal-Prim Ministru u mal-Kap tal-Opposizzjoni.

Il-Konferenza Generali Annwali ta’ nhar il-hadd wara li tisma r-Rapport Finali tas-Survey tal-GRTU dwar l-Istat tan-Negozji Zghar u Medji fl-2005: Prospetti ghall-2006 tisma wkoll il-kummenti tal-Onor. Dr Lawrence Gonzi Prim Ministru u l-Onorevoli Dr Charles Mangion Agent Kap tal-Oppozizzjoni u jkun hemm diskussjoni, fejn rapprezentanti tas-Sezzjonijiet differenti tal-GRTU jesprimu l-opinjoni taghhom dwar x’inhu jigri fil-pajjiz fir-rigward tas-sidien tan-negozji z-zghar u s-self employed u x’jistennew li jigri ghall-gid taghhom fl-2006.

Il-Konferenza Generali Annwali taghti wkoll bidu ghall-Elezzjoni ta’ Kunsill gdid tal-GRTU ghas-sena 2006

Din is-sena qed jikkontestaw 25 kandidat minn sezzjonijiet differenti ta’ negozji w intraprizi rapprezentati mill-GRTU biex jokkupa is-sittax il-kunsillier li jiffurmaw l-Kunsill Ezekuttiv Nazzjonali tal-GRTU. (Lista tal-kandidati tidher fil-website tal-GRTU – www.grtu.org.mt .

Il-Konferenza Generali Annwali tal-GRTU ser issir fil-Marquis Scicluna Hall – Trade Fair & Exhibition Centre Naxxar. Il-Konferenza tibda fl-10.00a.m

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).