SME Chamber

Kompetizzjoni Ngusta

L-awtoritajiet ghal darb’ohra jidhru li qed jistudjaw problema u bhas soltu jsibuha bi tqila biex iwettqu decizjoni mifthema. Il-problema hi li f’Malta diehla kwantita kbira ta’ merca b’mod irregolari u dawn il-prodotti qed jikkompetu b’mod mill-aktar ingust mal-prodotti li jkunu gew importati b’mod regolari. Diversi kummercjanti qed ikunu suggetti ghal din il-kompetizzjoni ngusta kawza tal-inefficjenza tal-istrutturi u s-sistemi fiskali ta’ Malta. Minhabba l-mod kif qed jigu importati certu affarjiet f’pajjizna partikularment bil-catamaran u b’ordnijiet fuq l-internet impurtati taparsi “for Personal Use” qed ikun hemm evazjoni kbira ta’ VAT, ECO TAX u taxxa. Din l-evazjoni tohloq svantagg fuq min jimxi kif suppost tal-inqas ta’ 50% tal-ispejjez.L-awtoritajiet ghal darb’ohra jidhru li qed jistudjaw problema u bhas soltu jsibuha bi tqila biex iwettqu decizjoni mifthema. Il-problema hi li f’Malta diehla kwantita kbira ta’ merca b’mod irregolari u dawn il-prodotti qed jikkompetu b’mod mill-aktar ingust mal-prodotti li jkunu gew importati b’mod regolari. Diversi kummercjanti qed ikunu suggetti ghal din il-kompetizzjoni ngusta kawza tal-inefficjenza tal-istrutturi u s-sistemi fiskali ta’ Malta. Minhabba l-mod kif qed jigu importati certu affarjiet f’pajjizna partikularment bil-catamaran u b’ordnijiet fuq l-internet impurtati taparsi “for Personal Use” qed ikun hemm evazjoni kbira ta’ VAT, ECO TAX u taxxa. Din l-evazjoni tohloq svantagg fuq min jimxi kif suppost tal-inqas ta’ 50% tal-ispejjez.

Il-GRTU ilha xhur titkellem ma l-awtoritajiet dwar din il-kwistjoni. Minkejja li sar qbiel dwar x’ghandu jsir biex dawn l-abbuzi jigu kkontrollati, u l-GRTU kienet sodisfatta li tfassal pjan ta’ azzjoni biex l-abbuzi jinqatghu, jidher izda li dan il-pjan qed jithaddan biss biex ikunu msallba aktar dawk li jahdmu sewwa aktar milli kontra dawk li qed jabbuzaw. La l-VAT Department u lanqas dawk li huma responsabbli mis-sorveljanza tas-suq intern m’huma jaghmlu dmirhom. Din mhix kwistjoni ta’, kif qed jissugerixxi xi hadd, li nergghu naghmlu d-Dwana xi ghassa ta’ kull ma jidhol, biex nergghu lura ghaz-zminijiet ta’ qabel ma Malta dahlet fl-Unjoni Ewropeja. Anzi il-GRTU qed twissi minn issa: ara ma nergghux ghall-passat, xoghol id-Dwana mhux li tindahal fil-moviment hieles tal-merca, izda li tizgura li informazzjoni disponibbli tghaddiha lil min hu responsabbli biex flimkien mad-Dwana jittiehdu l-passi kontra kull min jabbuza. Il-GRTU ma taccettax li d-Dwana terga ssir kazin li min jaf x’ghandu jaghmel jghaddi jigri u l-ohrajn jehlu. Il-GRTU trid sorveljanza fuq l-informazzjoni migbura mid-Dwana b’mod partikolari mid-Dipartimenti tat-taxxa l-aktar tal-VAT.

Mill-informazzjoni migbura l-Gvern jaf min qed jabbuza u ghalhekk ghandu jiehu l-passi biex l-abbuzi u l-kompetizzjoni ingusta jinqatghu. Minkejja li jezistu modi kif dan jigi kontrollat, jidher li hi konvenjenti li ma tittiehed ebda azzjoni.

Il-GRTU issostni li hadd mghandu jgib aktar skuzi. Kemm ser indumu sejrin f’pajjizna li ghall min qieghed sewwa hlief xkiel, inspections, kontijiet u inkwizizzjonijiet ma jsibx u min qieghed jabbuza dejjem jghaddija lixxa. U ma joqghodux jghidu li ma jafux min qed jabbuza. Bil-fatti li l-awtoritajiet ghandhom f’idejhom haqqhom ilhom li hadu passi bla htiega li l-GRTU tohrog ghalihom.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).