SME Chamber

Kiosks barra Bieb il-Belt

 Saret laqgha ghas-sidien tal-Kiosks barra Bieb l-Belt ftit tal-gimghat ilu wara diversi laqghat ohra li l-GRTU ghan nom tal-operaturi kellha sabiex jibqghu jzommu l-post li sal-lum ghadhom joperaw minnu. F'Ottubru 2010 l-GRTU organizzat laqgha ghall-operaturi fejn infurmathom li kull sistema gdida ggib maghha l-posittiv u n-negattivi izda  wiehed jrid jaghti cans halli jara l-andament. Il-GRTU fakkret fid-diversi bidliet li bhalissa il-Belt ghaddejja minnhom u li l-bicca l-kbira minnhom qed ihallu aktar rizultati negattivi milli posittivi.

Issa l-GRTU qeghda f'posizzjoni li tigwida lis-sidien wara li l-Ministeru inkarigat mix-xoghlijiet l-MITC hareg informazzjoni dwar l-progett tal-Bus Terminus barra Bieb il-Belt (l-area fejn kien jarma il-monti nhar ta' Hadd). Il-progett jinvolvi pjan ta' kif ser jigi organizzat Bieb il-Belt. L-ammont ta' karozzi tal-linja ser jonqos sostanzjalment bl-inzul tal-passigiera  fil-Biskuttin (area fejn l-istatwa ta' Kristu Re), minfejn il-pubbliku jkun jista jgawdi l-pjazza u jimxi lejn Bieb il-Belt minghajr periklu. Filwaqt li t-tluq mill-Belt jkun mill-Bus Terminus fid-Ditch ordnat flimkien ma sitt kiosks iddisinjati sabiex jikkumplimentaw l-progett tant mistenni. Dawn il-kiosks ser jkunu uniformi b'differenza fejn fid-departure l-kiosks jkollhom canopy sabiex wiehed jkun jista jistken mix-xemx/xita sakemm jistenna. Fl-arrival l-kiosks ser jkunu l-istess izda minghajr l-canopy.

Fil-present hemm erbatax il-operatur u bhal ma gie miftiehem l-ewwel sitt operaturi kellhom jibdew joperaw kif appena jitlesta l-bus terminus jigifiera fid-departure area. Il-kumplament tal-operaturi ser jkunu joperaw mill-arrivals hekk kif appena johorgu l-permessi li bhalissa qeghdin f'idejn l-MEPA.

Minhabba li l-ammont sostanzjali tal-operaturi huma confectioneries/take aways u li l-ewwel sitt operaturi kellhom jkunu ta' diversi generi u tnejn biss mill-istess generu setghu joperaw fid-departures, l-GRTU kellha tlaqqa lil membri taghha sabiex jintlahaq kompromess.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).