SME Chamber

Jum iehor ta’ intimidazzjoni

Dak li qed isir fil-Belt Valletta, organizzat b’mod sfaccat mill-UHM mhux ghir ezercizzju kontinwu ta’ ntimidazzjoni biex l-Awtoritajiet ikunu sfurzati jiehdu decizjoni li titfa lill-Belt Kapitali ta’ pajjizna lura u li titfarrak ir-riforma li qed issir wara snin shah ta’ konsultazzjoni u sforzi minn dawk kollha li jridu jghollu l-livell tal-Belt Kapitali ta’ pajjizna ghal post xieraq li jixirqilha bhala Belt ta’ wirt dinji. 
Dak li qed isir fil-Belt Valletta, organizzat b’mod sfaccat mill-UHM mhux ghir ezercizzju kontinwu ta’ ntimidazzjoni biex l-Awtoritajiet ikunu sfurzati jiehdu decizjoni li titfa lill-Belt Kapitali ta’ pajjizna lura u li titfarrak ir-riforma li qed issir wara snin shah ta’ konsultazzjoni u sforzi minn dawk kollha li jridu jghollu l-livell tal-Belt Kapitali ta’ pajjizna ghal post xieraq li jixirqilha bhala Belt ta’ wirt dinji. L-imprendituri tal-Monti immexxijin minn-Union tal-Haddiema ihhajgekkjaw il-Pjazza ewlenija li ddahhlek fil-Belt Kapitali ta’ pajjizna u s-sidien tal-hwienet tal-Belt Valletta, x-xerrejja u dawk kollha li jidhlu biex jinqdew mill-Belt qed ikunu sfurzati taht il-harsa intimidatorja tas-sidien tal-Monti biex jiffirmaw petizzjoni li hadd ma jaf x’inhi. Ic-cittadin Malti illum ma jistax jidhol il-Belt Valletta minghajr ma jsib ruhu iffaccjat bl-iskumdita ikkawzata mill-UHM. Il-progett tal-Belt hu kontinwazzjoni ta’ dak kollu li qed isir biex il-Belt Valletta taghna toghla ghal livell li jixirqilha b’paragun ma bliet storici ohra ewropej.  Il-GRTU ghalhekk tappella l-ewwelnett lill-Awtoritajiet biex iqumu minn hemm u jiddefendu lic-cittadini minn din l-intimidazzjoni. Ic-cittadin ma ghandux ikun sfurzat li jrid jaghti ismu lill-pulizija biex il-pulizija tiddefendilu d-drtitt tieghu li jidhol il-Belt Valletta bla ebda hjiel ta’ intimidazzjoni. Hu l-obbligu tal-pulizija li tassigura access mija fil-mija hieles lil kull cittadin Malti. It-tieninett il-GRTU tappella lill-poplu Malti u b’mod partikolari lil dawk li minn dejjem irreziztew li pajjizna jitmexxa bi storbju u s-sfafar ta’ minn kapaci johrog in-nies fil-pjazez biex huma wkoll jitkellmu kontra dan  l-mod abbuziv kif tittmexxa diskussjoni pubblika. Li qed isir illum fil-Belt hu tgheddida serja lid-drittijiet civili tal-Maltin. Jidher car li l-ghan tal-organizzaturi tal-istorbju bit-tisfir, bit-daqq tat-tnabar u bl-ghajjat organizzat jum wara l-iehor biex jkollu mpatt akkumulattiv, hu li nitfaw lil pajjizna tletin sena lura.  U ghajb ghal min qed jaqa ghall dan il-metodu hekk mistmerr. U ghajb ukoll ghal dawk li ghax intimidati qed ibaxxu rashom ghal dan. Il-GRTU tappella lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jizgura li d-drittijiet civili tal-Maltin ikunu mharsa sewwa u li din l-intimidazzjoni kontinwa ma twassalx ghat-terrorizmu u vjolenza. Il-GRTU tfakkar lill-gvern illi huwa gie elett fuq program ta’ ‘is-sewwa jirbah dejjem” u mhux “bl-storbju tirbah dejjem” . Il-GRTU li fis-sittin sena li ilha tezizti sofriet hafna intimidazzjonijiet theddied u zeblieh, mhux ser tbaxxi rasha qatt quddiem minn jahseb li f’pajjizna ghadu z-zmien li bis-sahha u bl-intimidazzjoni tista tirbah.    

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).