SME Chamber

Jintlahaq Ftehim Dwar il-Host Families

Il-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji f’isem l-Host Families li fil-maggoranza taghhom huma msiehba fil-GRTU illum waslet fi ftehim mall-Ministru tal-Finanzi rapprezentat mis-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Tonio Fenech biex tkun solvuta l-kwistjoni li kienet inholqot dwar it-taxxa dovuta duq dhul li jsir mill-Host Families li jzommu studenti barranin li jigu Malta biex jitghallmu l-lingwa Ingliza.

Il-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji f’isem l-Host Families li fil-maggoranza taghhom huma msiehba fil-GRTU illum waslet fi ftehim mall-Ministru tal-Finanzi rapprezentat mis-Segretarju Parlamentari l-Onorevoli Tonio Fenech biex tkun solvuta l-kwistjoni li kienet inholqot dwar it-taxxa dovuta duq dhul li jsir mill-Host Families li jzommu studenti barranin li jigu Malta biex jitghallmu l-lingwa Ingliza.

B’dan il-ftehim il-gvern accetta l-principju li jkun hemm tax free threshold li jaghmel tajjeb ghall-home sharing expenses kif ukoll livell accettabbli ta’ spejjez ohra li jinqatghu qabel ma jkun indikat id-dhul taxxabbli.

B’dan l-arrangament issa l-Host Families jistghu jserhu rashom li s-servizz taghhom qed ikun rikonoxxut bhala servizz specjali u mixtieq filwaqt li t-taxxa tahdem biss fuq dak l-ammont li ragonevolment hu accettat bhala dhul addizjonali.

B’dan l-arrangament l-GRTU qed tirtira l-parir li tghat lil Host Families biex ma jintrabtux b’bookings godda u issa l-GRTU qed tinkoraggixxi l-Host Families biex jestendu l-bookings ghall-istagun li gej.

Il-GRTU ser tlaqqa lil Host Families il-gimgha id-diehla biex tispjegalhom id-dettalji tal-ftehim u tisgura l-approvazzjoni tal-Host Families ghall-dan l-ftehim

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).