SME Chamber

Jerga’ joghla d-diesel b’dannu kbir ghall-Intraprizi Maltin

Filwaqt li qieghed jinghad hafna dwar il-htiega li l-intraprizi ikunu
mghejjuna biex jkunu jistghu jikkompetu ahjar, xhin nigu ghall-fatti, qed isir
ftit li xejn.


Illum it-Tnejn 5 ta’ April 2004 regghet thabbret zieda ohra
fil-prezz tal-petrol diesel u pitrolju. Id-diesel huwa l-aktar fuel li juzaw
l-intraprizi. L-aktar li jhossuha huma dawk bhal burdnara, sidien ta’ coaches
tal-passigieri, sidien ta’ bowsers, u kull tip ta’ trasportaturi, l-industrija
tal-kostruzzjoni u s-sidien tal-barrieri u kif ukoll id-distributuri u
l-wholesalers. Ghal dawn in-nies id-diesel hu spiza rikorrenti u llum mhux
facli, u mhux sewwa, li dawn xi hadd jippretendihom li jaqbdu u jghollu
l-prezzijiet tas-servizzi taghhom.

Il-prezz tad-diesel fi tlett snin
tela’ minn 17c 3mils ghall-29 centezmu il-litru. Anke jekk titnehha l-VAT
iz-zieda tibqa wahda qawwija minn 17.3mils ghall-24.6 centezmu
l-litru.

Dawn iz-zidiet t-trasportaturi ma jifilhuhomx u dawn bilfors
iridu jaraw x’jghamlu biex ikomplu ifendu. Waqt li l-prezz tad-diesel dejjem
tiela l-gvern jibqa’ izomm l-livell gholi ta’ taxxa li hemm fuq il-fuel u
jkompli jdahhal aktar bhala taxxa miz-zieda fil-prezz. Is-suggeriment li l-GRTU
ilha s-snin taghmel biex il-gvern jilqa’ ghaz-zidiet billi inaqqas it-taxxa fuq
il-fuel u jehodha lura meta il-prezz jonqos, imma l-gvern baqa’ qatt ma
acettaha. Ir-rizultat huwa li l-intrapriza kellha tibla’ dawn iz-zidiet
kollha.

Il-GRTU qed tappella lill-gvern li jew jieqaf jghid li jrid jghin
lil intraprizi Maltin jew inkella li jghid, iwettqu billi dawn l-affarijiet
jirranghom. Trid tinqata’ l-kantaliena li bil-kliem jghidu mod u bil-fatti
jghamlu bil-maqlub.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).