SME Chamber

Iz-Zieda fil-prezz tal-Gass mhux spjegabbli

Il-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji tiddeplora iz-zieda fil-prezz tal-gass, zieda ta' 40 centezmu, jew 480,000 Ewro fis-sena meta wiehed jikkunsidra il-bejgh kollu ta' sena shiha.  Kemm ilha fix-xena il-kumpanija Liquigas il-prezz ghola minn 5.40 -il Ewro ghal  17.00 -il ewro ghal kull cilindru ta' 12 -il kilo.

 

 

Dan ifisser li fejn qabel il-konsumaturi u l-intraprizi Maltin kienu jonfqu  6.5 miljuni ewro fuq medda ta' sena issa qed jonfqu il-fuq minn 20 miljun Ewro ghall-istess konsum. Din iz-zieda kollha mhiex spjegabbli u ghalhekk il-GRTU tqisha esagerata u ghalhekk mhux accettabli. L-impatt ta' din iz-zieda fenomenali qatt ma gie imkejjel mir-Regulatur Pubbliku: il-Malta Resources Authority.  Il-GRTU taccetta li la il-prezz tal-gas ghola minn barra li din iz-zieda tkun riflessa fil-prezz ghall-konsumatur f'Malta u l-GRTU ma temminx fis-sussidju ghax dejjem jigri li s-sussidji jiehdu wiehed u irid ihallas ghalih hadd'iehor u n-nies li tirrapprezenta l-GRTU dejjem jkunu  fost dawk li dejjem jhallsu, pero xi hadd irid ikun responsabbli li jkejjel l-impatt ekonomiku ta' dawn iz-zidiet u jara li mhux dak kollu li jigri barra irrispettivament mil-arrangamenti alternattivi li jista jaghmel l-importatur lokali biex jevita li jghaddi iz-zieda shiha fuq il-konsumaturi Maltin. Qatt ma ntqal lanqas jekk hux vera li iz-zidiet kollha kienux verament rizultat taz-zidiet min barra u jekk hux biex jiggustifikaw esigenzi ohra.

Il-GRTU ta tqiesx li bhala protettur tal-konsumatur u l-user kummercjali li l-MRA qed taqdi dmirijieta sewwa u jekk l-MRA issostni li mhux xogholha li tara li d-dominanza fis-suq tal-fornitur ewlieni ma tintuzax irrespettivament mil-impatt ekonomiku u socjali allura ghandu jwiegeb il-Gvern u mhux ihalli ir-risposti ghar-Regulatur li jahrab minnhom. Il-GRTU ma tqiesx li min hu verament responsabbli li jindokkra lil konsumatur u l-effett ekonomiku ghandu jiffonzjona biss bhala transmission belt li sempliciment  japprova li jghaddi  l-piz ta' dawn iz-zidiet imma li tkejjel l-impatt u jissugerixxi rimedji. Il-gass hu essenzjali ghal bicca l-kbira tal-familji u hu kost importanti u essenzjali ghal hafna negozji zghar minn diversi oqsma rapprezentati mill-GRTU.  Dawn in-negozji ma jistghux bhal Liquigas jaqbdu u jghollu ghax kuntrarjament ghal Liquigas m'humiex f'pozizzjoni dominanti fis-suq.

In-negozji iz-zghar ma jistghux jaqbdu u jghollu u barra minn hekk l-GRTU bhala ir-raprezentant ta' dawn in-negozji lanqas ma taqbel li ghandu jsir hekk ghax kull zieda tkompli tgerrex aktar bejgh u tkompli tgharqilhom il-profitti taghhom li diga' huma msabbta.  Id-distributuri tal-Gass li huma negozji privati jithallsu rata fissa fuq kull cilindru u mhux percentwali tal-prezz u kull zieda iggib maghha tnaqqis fil-bejgh u ghalkheKk telf fid-dhul fi zmien meta spejjez bhal hlas ta' diesel ghal garr dejjem jizdied u dejjem ghalhekk jitnaqqar ittake home pay' ta' dawn is-self-employed li milli jdahhlu jridu jnaqqsu l-ispejjez kollha tal-vetturi u pagi ta' assistenti, parkeggjar, licenzji u infieq iehor bhal ma huma it-taxxi.

Dawn iz-zidiet awtomatici fil-prezz tal-gass issa ilhom jitwettqu u issa wasal iz-zmien li l-MRA jew jekk mhux responsabbli huma, il-Gvern, li jippubblika analizi serja ta' kemm huma verament ragunati dawn iz-zidiet kollha u jippubblika wkoll rapport ta' l-impatt li daqwn iz-zidiet gabu fuq in-negozji u id-disposable income tal-familji Maltin. Kif inhi is-sitwazzjoni llum jidher li kull ma ghamel ir-Regulatur Pubbliku hu li indokkra sew l-interessi tal-fornitur u ftit ta kaz tal-impatt generali ekonomiku u socjali taz-zidiet kollha li huwa approva u tan-nefqa fenominali globali li ippermetta li l-konsumatur u l-user igorr bis-sahha tad-decizjonijiet mhux spjegabbli tieghu.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).