SME Chamber

Ix-Xoghol Jibqa’ il-Prijorita’


Ghall-GRTU
il-holqien tax-xoghol u s-support tal-intraprizi Maltin, li 98% minnhom huma
micro u small, biex dawn jibqghu jhaddmu u jahdmu, ghandu jibqa' l-ewwel
prijorita' fuq l-Agenda tal-Gvern.

L-In-Depth
Review li ppubblikat l-Kummissjoni Ewropeja dan ix-xahar dwar l-izbilanci
macro-ekonomici ta' numru ta' pajjizi membri tal-Unjoni Ewropeja, hu tajjeb
ghall-Malta ghax pajjizna mhux ikklassifikat ma' dawk il-pajjizi Ewropej li
ghandhom problemi serji u hu konfortanti in vista ghal kummenti negattivi li
kienu intqalu dwar Malta. Imma xorta wahda dan ir-Review jenfasizza
l-importanza tas-sostenibilita' tal-finanzi ta' pajjizna minhabba ir-riskji
serji li pajjizna ghandu kawza ta' popolazzjoni li qed tikber fl-eta' u il-piz
qawwi ta' pizijiet finanzjarji li jiffaccja pajjizna. Il-Gvern ghalhekk ghandu
jimxi bi prijorita' fuq dak li hu l-aktar importanti. U ghall-GRTU top of the list jibqa'
x-xoghol.F'dan il-kuntest ghalhekk il-GRTU tibqa' ssostni li l-Gvern ghandu
jzomm bhala prijorita' gholja li l-izbilanci macro-ekonomici jkunu mharrsa u
jitfassal pjan serju  bil-ko-operazzjoni
mal-imsiehba socjali halli dawn l-izbilanci ma jkomplux jitwessghu u jduru
minflok f'bilanci pozittivi. Il-qofol ghandu jibqa' s-sostenn tal-prodotturi
diretti ta' prodotti u servizzi u is-sostenn lill-intraprizi iz-zghar. Il-GRTU
temmen li m'hawnx soluzzjonijiet facli u xejn ma jsir wahdu. Ix-Xoghol jinholoq
mill-intrapriza u l-holqien tax-xoghol bhala prijorita' assoluta jfisser
sostenn serju lill-intrapriza zghira privata. Sostenn bil-fatti u mhux biss
weghdi.

Id-decizjonijiet
minn naha tal-Awtoritajiet iridu jittiehdu bla telf ta' zmien jekk il-qghad
irid jitrazzan u mhux jizdied.

Iz-zmien
tal-kliem u suggerimenti ghadda. Issa, qabel ikun tard wisq, irridu azzjoni.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).