SME Chamber

Ittra mibghuta lil Prim Ministru Dr Lawrence Gonzi u lil President Dr Eddie Fenech Adami

Ghaziz Prim Ministru,

F’isimna personali u f’isem il-Kunsill
Ezekuttiv, l-istaff u l-membri tal-GRTU, nilqghu l-hatra tieghek bhala Prim
Ministru ta’ pajjizna b’ferh u b’sodisfazzjon. Inhossuna konfidenti li taht
it-tregija tieghek ghandna nimxu ‘l quddiem aktar fi strategija ta’
amministrazzjoni u ppjanar fuq bazi ta’ ftehim u lil hinn
mill-konfrontazzjoni.Filwaqt li nawgurawlek kull success fil-hidma
tieghek u tat-team ta’ Ministri u Segretarji Parlamentari li inti ghazilt,
nappellawlek biex tkun strument ewlieni biex is-settur tal-intraprizi z-zghar
ta’ pajjizna jinghata verament l-ispinta genwina li tohloq il-fiducja mehtiega
fost in-nies rapprezentati minna biex ikomplu jinvestu, jhaddmu u jistinkaw biex
jitkattar il-gid ta’ pajjizna li hu fuq kollox il-bazi ta’ kull politika
ohra.

Mill-gdid nawgurawlek u
nsellmulek.
**************************************************
Ghaziz Dr
Fenech Adami,

F’isimna personali, f’isem il-Kunsill Ezekuttiv u f’isem
l-imsiehba tal-GRTU nirringrazzjawk ta’ dak kollu li wettaqt fil-hidma tieghek
bhala Prim Ministru ta’ pajjizna.

Nirringrazzjawk b’mod partikolari
ghat-twettiq tal-politika ta’ liberalizazzjoni fil-kummerc u r-riforma ekonomika
li hi l-bazi tat-tkattir u tal-firxa tal-gid f’pajjizna. L-imsiehba taghna huma
grati li taht it-tregija tieghek hadmu minghajr tensjoni u konfrontazzjoni
zejda. Sibna fik it-tmexxija li poggiet lil pajjizna fost il-pajjizi li maghhom
naqsmu l-ghanijiet ta’ stabilita politika, liberta kummercjali u gustizzja
socjali fid-demokrazija u l-helsien.

Nawgurawlek li tibqa’ ta’ fejda ghal
pajjizna.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).