SME Chamber

It-Tragedja tal-Parking fil-Belt Valletta tkompli tiggrava

Hadd
mill-Gvern ma jrid jiehu responsabbilta ta’ dak li qed isir fil-Belt
Valletta
fir-rigward tal-parking.

 

Fil-Belt
illum wara dak id-daqq ta’ trombi kollu meta ddahhlet
ic-CVA spazju ghall-ipparkjar bil-hlas ghal min irid jinqeda, ftit li xejn hemm
u li hemm disponibbli m’huiex qrib ic-centru.

 


 

 

 

 

 • Il-pjazza
  ta’ Bieb il-Belt issa hi kkapparata minn
  tal-monti

 

 • Il-vojt
  tat-Teatru Rjal mwaqqa ikkappar is-sena kollha bil-hadid u s-siggijiet biex
  kultant jintuza ghall- xi haga u issa store tal-haddiema
  tal-Gvern
 • L-ispazju
  fi Triq Ordinanza, z-zewg nahat Triq ir-Repubblika ghamluhom ‘no
  parking’.
 • Triq
  il-Merkanti kollha issa m’hemmx parking u fejn hemm, jew ghall tal-monti, jew
  ghar-residenti
 • Il-Pjazza
  ta’ quddiem il-Palazz qiesa fortizza militari, kollha pulizija u hadid u kwazi
  kollha vojta ghax l-Membri tal-Parlament ihossuhom superjuri u privilegjati fuq
  kulhadd u ghalhekk kkapparrawha ghalihom.
 • Il-pjazzez
  ta’ quddiem Kastilja kollha riservati u quddiem ic-Central Bank ghall-maghzulin
  biss
 • L-ispazji
  fit-toroq ewlenin huma mimlijin kaxxi hodor, kaxxi blu, kaxxi sofor u l-kaxxi
  bojod ikkapparrati mir-residenti tal-Belt u min kull min ghandu permess
  jipparkja b’xejn.
 • Is-sidien
  tal-hwienet, professjonisti u servizzi li jaqalghu l-ghixien taghhom mill-Belt
  Valletta

  assulutament ma jifilhux aktar ghall din l-arroganza u abbuz ta’ poter. Illum
  kullhadd jahseb kif igorr n-negozju tieghu jew l-ufficini l-barra
  mill-Belt

 

L-ghar
haga hi li hadd fil-Gvern ma jrid jiehu
r-responsabbilta.
Is-Sindku tal-Belt jghid li mhux hu responsabbli. L-ADT li suppost hi r-Regolatur Pubbliku bi dmir li taqbez
ghall-user u l-konsumatur, hi
mcappsa bis-CVA, sistema abbuziva li tisraq lin-nies kuljum u hi mhaddma
bl-iktar mod inkompetenti u insensittiva fil-konfront ta’ kullhadd. Il-Ministeru tal-Informatika u Investiment li fassal is-CVA issa
hasel idu. Il-Ministeru tat-Transport mifxul
ghall-ahhar. Il-Parlament dabbar rasu u hasel
idu. U kastilja gallarija ghax il-pampaluni ta’
kastilja l-Ufficju tal-Prim Ministru u l-kbar tac-Civil u tal-Ministeri kollha
moqdija.

 

Il-GRTU
mhux ser tieqaf.

 

Tibqa
tipprotesta pubblikament sakemm xi hadd iqum u jaccetta r-responsabbilta u jsib
tarf tal-problemi enormi li jezistu u li nholqot bis-sensiela ta’ decizjonijiet
zbaljati u konfuzi.

 

Fost
il-problemi li ghandha Malta,
illum l-aktar wahda koatika u mignuna hi din tal-Parking tal-Belt
Valletta.

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).