SME Chamber

It-Tnaqqis fil-Prezz tal-Fuel hi Opportunita` li l-Intraprizi Maltin ghandhom igawdu minnha

F’ricerka indipendenti li ghamlet il GRTU jirrizulta li s-sitwazzjoni ta` Malta fejn jidhol prezz tal-fuel iddeterjorathafna. Din hi sitwazzjoni li ilha ghaddejja mis-sena l-ohra pero mill-bidu tas-sena il-prezz tad-diesel ikkumparat mal-medja tat-28 pajjiz ta` l-Unjoni Ewropeja varja bi €0.17c (taxxi inkluzi) sad-dsatax ta` Jannar ta` din is-sena.

Malta sad-dsatax ta` Jannar ta` din is-sena, fejn jidhol prezz tad-diesel bit-taxxi, tikkwalifika it-tielet pajjiz, mit-28, bl-ghola prezz ta` diesel. Ta` min jinnota ukoll li d-distakk mill-pajjizi li jikklassifikaw aghar minn Malta naqas hafna. Mill-banda l-ohra d-distakk mill-pajjizi li jikklassifikaw ahjar minn Malta fil-prezz tad-diesel zdied. Jekk l-affarijiet jibqghu kif inhuma, Malta ma 

ddumx ma ssib ruhha bl-aktar prezz gholi ta` diesel fl-Ewropa.

Il-Lussemburgu, l-pajjiz bl-irhas prezz tad-diesel, qieghed €0.40c irhas.Hemm sbatax-il pajjiz fejn id-diesel hu irhas b’ €0.20c minn dak ta` Malta u tlieta u ghoxrin pajjiz fejn il-prezz tad-diesel hu irhas b’ €0.10c.

Dan jaffetwa b’mod negattiv hafna il-kompetittivita ta` Malta u n-negozji kollha Maltin. Il-GRTU tifhem li la l-argument u lanqas is-soluzzjoni ma huma semplici f’dan il-kaz pero` il-figuri huma li huma. L-intraprizi Maltin bhalissa qed jitilfu opportunita` tad-deheb li l-kompetituri taghhom qed jiggwadanjaw minnha. La Malta bhala pajjiz u wisq anqas l-intraprizi taghha ma jaffordjaw jitilfu din l-opportunita`.

Il-GRTU pero tahseb li d-diskussjoni fuq dan is-suggett trid tkun kostruttiva u matura. Ghaldaqstant il-GRTU illum talbet lill-MCESD issejjah laqgha b’urgenza fil-prezenza tal-Ministru ikkoncernat sabiex issir diskussjoni xierqa, wahda li tikkjarifika fejn possibilment flimkien, l-Imsiehba Socjali u l-Gvern, johorgu b’soluzzjonijiet konkreti. 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).