SME Chamber

It-Tlieta u Sittin Laqgha Generali Annwali tal-GRTU

Il-President Paul Abela iwissi :

  • 1.Lil-Gvern: "It-Tnaqqis tan-nefqa Pubblika ara li tiehdu minn fuq is-setturi non-produttivi u tmissx in-nefqa Kapitali u l-iskemi u progetti ghan-Negozji Zghar u Self-Employed"
  • 2. Lill-Politici: "Solvu l-problema tal-instabbilita' Politika li inholqot. In-Negozji iridu it-trankwillita'. Ghandha bizzejjed problemi ekonomici biex noqghodu ninhlew fuq il-Politika"

 

Fil-Kwartieri Generali tal-GRTU fi Triq ir-Repubblika  l-Belt Valletta, il-GRTU – l-Kamra tan-Negozji Zghar u Medji, zammet it-Tlieta u Sittin Laqgha Generali Annwali. Id-Diskorsi ewlenin f'din il-laqgha kienu d-Diskors tal-President Paul Abela u dak tad-Direttur Generali Vince Farrugia (kopja tad-Diskors tal-President Paul Abela tinsab aktar l-isfel filwaqt li taqsira tar-Rapport Amministrattiv tad-Direttur Generali Vince Farrugia tinsab fuq il-website www.grtu.eu).

Id-Direttur Generali ta dettalji tal-attivitajiet u l-issues ewlenin li hadmet fuqhom il-GRTU fuq livell Lokali u livelli Settorali u Nazzjonali f'Malta u x-xoghol li twettaq fuq issues relatati mal-Unjoni Ewropeja u l-implimentazzjoni f'Malta tad-direttivi u regolamenti tal-Unjoni Ewropeja. Id-Direttur Generali fir-Rapport tieghu habbar li matul l-2011 fil-GRTU dahhlu elf u hamest (1,500) membru gdid il-bicca il-kbira minnhom mis-settur kummercjali u ohrajn minn gruppi godda ta' self-employed li hassew il-htiega li jkunu moghqdija ahjar bis-servizzi u l-appogg li taghti lill-imsiehba taghha l-GRTU.

 Il-President tal-GRTU Paul Abela ghalaq il-Laqgha Generali Annwali b'diskors imhejji apposta ghall-okazzjoni:

L-2011 kienet sena partikolari u jidher li l-2012 se tkun aktar. Bhala GRTU fl-2011 komplejna issahhahna kemm bhala membri godda kif ukoll bhala organizzazzjoni u bhala firxa ta' xoghol u fuq kollox bhala rizultati. Bhala membri godda din kienet sena tajba hafna, b'zieda ta' elf u hames mitt (1,500) membru gdid sa l-ahhar tas-sena. Il-Membri godda gew l-aktar mill-qasam l-aktar importanti ghalina, dak tas-settur kummercjali. Dahhalna ukoll fil-GRTU gruppi godda ta' self-employed minn oqsma ta' servizzi li qabel ma kinux imsiehba fil-GRTU. Bhala organizzazzjoni komplejna wkoll issahhahna. Issa ghandha organizzazzjoni fejn b'nies kwalifikati u mharga qed jispeccjalizzaw l-energija taghhom fuq oqsma importanti ghall-membri taghna, bhal ma huwa xoghol marbut mal-Unjoni Ewropeja, direttivi, regolamenti godda, tahrig, standards u rapprezentazzjonijiet dwar kif ikunu imfassla l-Ligijiet u l-Avvizi Legali li jolqtu l-imsiehba taghna, kif ukoll EU Support Desk. Illum ghandha ukoll Ufficju Legali li mhux biss jaghrbel dak kollu li jkun qed isir u li jolqot lis-self-employed u lis-sidien tan-negozji z-zghar, imma wkoll jaghti pariri lil membri fuq kwistjonijiet dwar taxxa, licenzji, kera u azzjonijiet ta' enforcement mid-diversi entitajiet tal-Gvern.

Qasam iehor speccjalizzat hu dak dwar il-Lokalitajiet fejn insegwu dak kollu li jsir fuq livell ta' Kunsill Lokali u fuq problemi ta' immaniggjar ta' traffiku u dwar parking u kwistjonijiet ohra li jolqtu lin-negozji fil-lokalitajiet. Dan il-unit jikkumplimenta x-xoghol tal-Kumitati tas-Sezzjonijiet u jaghmel follow-up fuq numru kbir ta' kwistjonijiet mqajjma minn gruppi differenti organizzati fil-GRTU. Xoghol kbir iehor li dhalna ghalih bil-kbir hu dak marbut ma' issues dwar l-energija alternattiva, dwar problemi ta' riciklagg ta' skart u l-problemi kbar li qed jaffaccjaw hafna negozji fis-servizzi, fil-portijiet u fil-qasam tad-distribuzzjoni. Isahhahna ukoll din is-sena fir-rapprezentazzjoni taghna fil-qasam tat-turizmu u fil-qasam tal-farmacewtika u qed inzidu ukoll ir-rapprezentazzjoni taghna dwar kwistjonijiet dwar Ghawdex. Komplejna ukoll fuq ix-xoghol taghna bhala rapprezentanti tan-negozji fil-Belt Valletta u f'zoni important bhal Marsaxlokk, tas-Sliema, Naxxar, Mellieha San Pawl il-Bahar, Paceville u Rahal Gdid fost ohrajn. Dwar il-kwistjoni tal-kera ghamilna arrangamenti li minnhom ser igawdu hafna negozji li ntlaqqtu hazin bil-Ligi tal-kera fil-Belt u issa qed nirsistu biex din is-soluzzjoni tkun estiza ghal-postijiet ohra.

Fuq kollox lehinha llum jasal ukoll bis-sahha fuq livell Ewropew fejn bis-sahha tar-rapprezentazzjoni tad-Direttur Generali fuq il-Kumitat Socjali u Ekonomiku Ewropoew u tieghi bhala r-rapprezentant fuq il-Kumitat dwar Fondi Socjali Ewropew, il-GRTU illum hi stabbilita' sew bhala organizzazzjoni ewlenija li tirraprezenta l-SME's Maltin. Sahhahna ukoll ir-rapprezentazzjoni taghna fl-organizzazzjonijiet li ahna attivi fihom fuq livell Ewropew, l-UEAPME u l-Euro Commerce fejn jien bhala President u Vince Farrugia bhala Direttur Generali, ahna membri tal-Bord Amministrattiv ta' dawn iz-zewg organizzazzjonijiet importanti. Illum in-negozjant zghir Malti ghandu jkun kburi li bil-GRTU mhux biss ghandu min iharrsu imma wkoll organizzazzjoni stmata, kemm f'Malta kif ukoll fi Brussels. Ghaqda li tasal.

F'Malta ahna forza ewlenija fir-rapprezentazzjonijiet taghna lill-Gvern mhux biss b'laqghat kontinwi dwar kwistjonijiet li jolqtu is-sezzjonijiet, laqghat ma' Ministri, ma' Permanent Secretaries, Chairmen u CEO's tal-Awtoritajiet Regulatorji, imma wkoll b'laqghat spissi dwar issues ta' importanza ekonomika nazzjonali. Il-Prim Ministru u diversi Ministri, aktar minn darba, u b'enfasi, jaccennaw ghall-importanza tal-proposti u s-suggerimenti konkreti li taghti l-GRTU. Illum ghandha influwenza kbira u ngibu r-rizultati u bhala GRTU ahna ngawdu l-akbar rispett mill-Awtoritajiet. Dan hu rizultat ta' hafna hidma, ta' preparazzjoni tajba u kontinwa u direzzjoni generali kapaci.

Kif ighidt, ghall-ekonomija u ghas-setturi rapprezentati minnha, is-sena 2011 ma kinitx sena facli. Wara l-inkwiet ekonomiku fl-2009 u l-2010, is-sena l-ohra rat l-ghawg kbir li ffaccja l-Ewro wara li pajjiz wiehed wara l-iehor beda jifga taht pizijiet ta' dejn u zbilanci finanzjarji. Ahna ghalkemm pajjiz zghir irrezistejna u ghalaqna is-sena fuq livell relattivament sodisfacenti, ghalkemm ghall-hafna negozji rapprezentati minna, kienet sena tassew iebsa. L-2012 ma tantx qed turi prospetti sbieh, pero ahna se nibqghu nahdmu u ninsistu, kif ghamilna bil-proposti taghna ghall-Budget 2012, biex il-Gvern jahdem aktar, kemm b'nefqa kapitali akbar, kif ukoll bl-introduzzjoni ta' skemi godda favur in-negozji z-zghar, biex l-ekonomija lokali tibqa tirranka. Jekk nahdmu bil-ghaqal, l-2012 m'ghandix tkissirna.

Pero pajjizna irridu nibzghu ghalih ilkoll. Pajjizna mhux tal-Gvern u haddiehor gallerija. Pajjizna taghna ilkoll – Gvern, Oppozizzjoni, Unions, Korpi Kostitwiti, Socjeta' Civili u Poplu. Pajjizna ma jaffordjax li nwaqquh lura mill-attenzjoni shiha taghna lejn x'jaqbel l-aktar li jsir biex insahhu l-ekonomija ta' pajjizna. Ix-Xoghol u l-investiment jigi l-ewwel. L-argumenti li nholqu dan l-ahhar dwar maggoranza jew mhux maggoranza fil-Parlament, huma argumenti li qed jaghmlu hsara lil pajjizna. Hemm zmien ghal kollox -zmien ghax-xoghol u zmien ghall-politika. Issa zmien ix-xoghol. Dan li jesigi pajjizna, minghandna lkoll, bhala prijorita'. F'isem il-GRTU qed nghid b'lehen qawwi lill-Prim Ministru, Opozizzjoni u lid-Deputat Franco Debono, li pajjizna jrid li din il-kwistjoni tinqata'. Ahna tallajnikom fil-Parlament biex tindukrawlna xoghlna, n-negozju taghna u tharrsulna l-pajjizna.

L-Issue l-kbira verament ma kellha tkun qatt dik li qajjem l-Onorevoli Franco Debono, imma l-ordni tal-Kunsill tal-Ministri Ewropej li Malta trid tnaqqas aktar l-Budget Deficit. Il-Kunsill tal- Unjoni Ewropeja diga' wera' l-biza' li s-sussidju li l-Gvern irid jaghti lil AirMalta u z-zidiet fil-pagi li jridu l-haddiema tal-Gvern se jaghrqu s-sitwazzjoni finanzjarja tal-Gvern. Ghalhekk jien f'isem l-akbar firxa ta' sidien ta' negozji Maltin u self-employed qieghed nindirizza lil politici kollha, car u tond, solvu din il-problema malajr, issa mhux iz-zmien li nilaghbu bil-politika. Imma fuq kollox infakkar lill-Gvern, li n-nies tan-negozji u self-employed matul l-ahhar sena u sentejn ta' qabel, baghtew imma b'kuragg baqghu ghaddejin. Issa ejja ma nsibux il-flus ghal-kulhadd u lin-nies taghna ntuhom xi daqqa ohra l-isfel.

In-nies taghna zammew l-impjiegi u zammew l-intraprizi taghhom anke bit-telf. Issa li l-Gvern irid jerga' jissikka c-cinturin tan-nefqa pubblika, ma ridux li jsir dejjem dak li sar qabel, li lil min hu hobzu mahbuz nibzghu ghalih, u lin-nies taghna, li jridu kollha jfendu ghal-rashom, inkomplu nafguhom.

Ahna ferhanin li l-Gvern, waqqaf fuq parir taghna, Ministru b' responsabbilta' diretta ghan-Negozji z-zghar u self employed u lill-Onorevoli Jason Azzopardi nifirhulu minn qalbna. Twaqqfet ukoll Ligi apposta is-Small Business Act li tifavorixxi lin-negozzji z-zghar.

Imma l-fatti jitkellmu aktar min kull ligi u min kull decizjoni.

Fl-2012 irridu li tkun sena fejn is-sidien tan- negozji z-zghar u self employed ikunu verament fuq nett fuq l-agenda tal-Gvern.

In-nies taghna jridu t-trankwillita'. In-nies taghna jridu jahdmu. Sibu soluzzjoni ghall-problemi politici u halluna nahdmu. Kunu serji. Kunu intelligent. In-nies taghna ma jridux inkwiet.

Huwa ikkonkluda ir-Rapport tieghu billi irringrazzja lil dawk prezenti tas-supprot taghhom u talli oghgobhom jinghaqdu maghna ghal din il-Laqgha importanti. Il-President Paul Abela stieden ukoll lil dawk prezenti ghall-bibita' fl-ahhar tal-Laqgha.

 

Link to presentation in the right column of this website.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).