SME Chamber

It-tender tal-Kompjuters ghas-Settur Pubbliku

Falz
u mghawweg anke jekk skond il-ligi

 

Il-GRTU
illum regghet ma rnexxiliex twaqqaf it-tender
ghall-28,000 computer
system ghas-sistema kollha ghas-settur
Pubbliku.
B’dan il-kuntratt, meta jinghata, ghall-hames snin shah
hadd hlief il-ftit li jiehdu dan il-kuntratt ma jkunu jistghu jaqalghu xi haga
fil- provediment ta Computers
lis-settur pubbliku. B’dan il-kuntratt il-Gvern qed ikisser
is-sistema tajba li holoq hu stess b’konsultazzjoni shiha mas-settur privat u li
giet u mfahhar mill-Unjoni Ewropeja. Bis-sistema
tal-lum (e-procurement).
Id-ditti Maltin li jikkowolifikaw  jbieghu lil Gvern dak kollu li jrid
fuq l-istandards
l-ahjar fis-suq  fil-mument tal-bejgh
u  bl-ahjar prezzijiet. Il-Gvern ma kellux ghalfejn ikisser is-sistema li dahhal hu
stess.

 

 

Taht
is-sistema tal-llum jbiegh kull min hu kapaci u l-biegha tinfirex mal-operaturi
kollha zghar, kbar u medji.
Hemm 51 kumpanija kwalifikata biex ifornu is-settur
pubbliku. L-istess ghas-servicing.
Aktar minn
100 ditta zghira tahdem f’dan il-qasam. Illum hamsa biss
minn
dawk elegibbli resqu ghat-tendertender  ser
jigifieri l-ohrajn maghmula taghhom. Ghalhekk il-GRTU qed topponi ghax l-Gvern
b’dan it- ikisser
liz-zghar.

 

Il-GRTU
tqies dan il-kuntratt bhala mossa perikoluza ta’ qabel l-elezzjoni u m’ghandha
warajha l-ebda strategija logika la ekonomika  u lanqas kummercjali. Strategija li serr tpaxxi l-ftit ghas-spejjez
tal-hafna.

 

Il-GRTU
qed tkompli tara
ma l-avukati taghha fi Brussels
kif tista tiehu l-kaz quddiem l-Qorti Ewropeja. Aktar izda
milli kwistjoni legali din l-kwistjoni hi wahda ta’ principju. Il-Gvern ha decizjoni hazina. Dan it-tender hu
falz. Mhux fl-interess ta’ hadd hlief ta’ min ser
igawdi mill- qliegh minnu. Liz-zghar ser
ikissirhom. Qal x’qal il-Qorti, l-falz  u l-mghawweg falz u mghawweg jibqa
anke jekk mhux bi ksur tal-ligi. Gvern li jemmen fil- gustizzja u verament favur
iz-zghir, l-falz jirrangah u l-hazin u mghawweg jaghmlu tajjeb u  mhux jiffanfra ghax
il-Qorti qaltlu li l-Ligi ma kisiriex.

 

Il-GRTU
ser tkompli tikkumbatti u qed tistenna li l-Gvern alternattiv laburista
jiddikjara bla tlaqlieq 
li jekk jirbah l-Elezzjoni li jmiss dan il-kuntratt falz
iwaqqfu.

 

 

 

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).