SME Chamber

It-Tariffi tal-Elettriku u Fuels u l-GRTU

Il-GRTU tinnota b’dispjacir li l-Ministru responsabbli mill-Enemalta ghal darb’ohra qal li l-GRTU haslet idejha mill-kwistjoni tat-tariffi tad-dawl, ilma u fuels. Kull min segwa l-media f’dawn l-ahhar gimghat u dawk kollha li jsegwu xi jsir fl-MCESD is-sena kollha u b’mod partikolari l-Enemalta u l-Malta Resources Authority li maghhom il-GRTU titkellem fuq kwistjonijiet dwar energiji u fuels, jafu li dan hu il-boghod mill-verita

Il-GRTU tinnota b’dispjacir li l-Ministru responsabbli mill-Enemalta ghal darb’ohra qal li l-GRTU haslet idejha mill-kwistjoni tat-tariffi tad-dawl, ilma u fuels. Kull min segwa l-media f’dawn l-ahhar gimghat u dawk kollha li jsegwu xi jsir fl-MCESD is-sena kollha u b’mod partikolari l-Enemalta u l-Malta Resources Authority li maghhom il-GRTU titkellem fuq kwistjonijiet dwar energiji u fuels, jafu li dan hu il-boghod mill-verita.

Il-GRTU f’din il-kwistjoni qalet bla tlaqliq li l-gvern ma setax, wara sena li kien impona surcharge qawwija, jigi fl-MCESD u jitlob ghazla bejn zewg options, it-tnejn ta’ hsara kbira ghall-kummerc u l-industrija, bla ma jaghti l-fatti kollha. Il-fatti li talbet il-GRTU huma dawn:
· X’politika haddem il-gvern biex jizgura li mhux dak li jigri fis-swieq internazzjonali jkun mghoddi kollu kemm hu fuq dahar il-Maltin: jigifieri fid-dawl ta’ zidiet konsistenti fil-prezzijiet taz-zejt, saret politika ta’ hedging jew ta’ uzu ta’ strumenti ohra li jissalvagwardjaw l-industrija u l-kummerc? Meta, kif u b’liema proporzjon?

· Il-GRTU wkoll talbet li l-gvern jghid x’mizuri ha biex jonqsu l-inefficjenzi tal-Enemalta f’zewg oqsma partikolari – l-inefficenzji fil-hruq tal-fuels mill-power stations: veru li ta’ Delimara hu biss 39% efficjenti u tal-Marsa 25% efficjenti, li jfisser li l-fuels qed jinharqu fil-produzzjoni tal-elettriku b’mod mill-aktar inefficjenti u li l-programmi ta’ re-investment ghadhom ma bdewx. Jigifieri l-Maltin qed ikunu mitluba jhallsu aktar ghall-inefficjenzi li taghhom soluzzjoni setghet bdiet tinhadem? Il-GRTU talbet ukoll rapport dwar x’qed isir biex jonqsu l-inefficjenzi tal-Enemalta f’dak li hu overmanning u inefficenzji amministrattivi ohra inkluzi inefficjenzi fid-distribuzzjoni u fil-gbir ta’ hlasijiet b’lura.
· Fuq kollox il-GRTU riedet assigurazzjoni li wara li l-gvern qed jghaddi l-prezz li bih jixtri d-diesel direttament fuq min juza d-diesel allavolja lil hafna negozji zghar ghabbihom b’pizijiet li ma jifilhux ghalihom, li issa ma jergax ikompli jghabbi fuq l-istess nies meta dawn iz-zidiet diga qed ihallsu ghalihom.
· Il-GRTU wkoll talbet lir-Regulatur tal-Energija (Malta Resources Authority) biex jghidilna x’passi ha biex jara li d-direttivi Ewropej li jaghtu id-dritt lil GRTU, f’isem intraprizi zghar u medji, li tkun taf kif qed ikunu mfassla l-prezzijiet u t-tariffi tal-fuels u tal-elettriku u l-ilma, qed ikunu osservati mill-Awtoritajiet Maltin.
· Il-GRTU wkoll ghamlet proposti konkreti lil Ministru tal-Finanzi dwar kif il-pizijiet mehtiega biex jithallas dak li hu gust li jithallas jsir bla ma jkomplu jinghafsu n-negozji Maltin u l-familji Maltin.
· Il-GRTU wkoll talbet li tithaddem id-Direttiva Ewropeja li tahtha l-intraprizii jhaddmu apparat li juza d-diesel u mhux apparat licenzjat ghat-triq ghandhom dritt ghal diesel bi prezz baxx u agevolat (Red Diesel)

Wara li l-GRTU baqghet ma nghatatx sodisfazzjon ghal dak li talbet u li ghandha dritt ghalih f’isem l-SME’s li tirraprezenta, l-GRTU irrikorriet ghand il-Kummissjoni Ewropeja biex tara li l-Maltin jinghataw sodisfazzjon ta’ kif qed isiru l-affarijiet fil-qasam tal-elettriku u diesel u biex l-Kummissjoni tara li l-gvern ma jaghmilx imposizzjonijiet li l-Maltin ma jifilhux ghalihom.

Altru milli hsilna idejna

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).