SME Chamber

It-62 Laqgha Gen Annwali-GRTU tikkundanna lill-Gvern ghal mod ta` kif qed jitratta s-self employed

 Fil-Kwartieri tal-GRTU fi Triq ir-Repubblika  l-Belt, il-GRTU l-Kamra tan-Negozji Zghar u Medji, zammet it-Tnejn u Sittin Laqgha Generali Annwali. Id-Diskorsi ewlenin f'din il-laqgha kienu d-Diskors tal-President Paul Abela u dak tad-Direttur Generali Vince Farrugia

Il-Qofol taz-zewg prezentazzjonijiet kienet il-krizi finanzjarja u ekonomika u kif dawn affetwaw l-ekonomija lokali b'mod partikolari l-bejgh u l-profitti tal-intraprizi micro, small u medji li f'isimhom titkellem il-GRTU u li jirrapprezentaw 98% tal-intraprizi kollha Maltin.

Fl-Ahhar tal-Laqgha Generali l-President Paul Abela pprezenta f'isem il-Kunsill Ezekkutiv Rizoluzzjoni li giet approvata b'akklamazzjoni mill-Laqgha Generali Annwali. Din ir-Rizoluzzjoni giet instigata mill-atitudni li l-Gvern adatta fuq il-kwistjoni tad-distributuri tal-gas li l-President tal-GRTU Paul Abela iddiskirva: "Pass ikrah lura ta' kif il-Gvern imexxi ir-relazzjonijiet  industrijali fil-pajjiz u d-daqqa ta' harta bla sens lis-self-employed ta' pajjizna u li l-GRTU li tirraprezenthom".

Ir-Rizoluzzjoni approvatha hija din:

 

"Il-Laqgha Generali Annwali tal-GRTU, Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji li ltaqghet illum il-Hadd 23 ta Jannar 2011:

Wara li nnota kif il-Gvern bla ebda konsultazzjoni mall-GRTU  bhala l-imsiehba socjali responsabbli li titkellem u tirraprezenta l-interessi tal-bejjiegha kollha bl-imnut fil-kommunita' qabad u ddecieda bla ma kien obbligat taht ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropeja li jilliberalizza s-settur tar-retailing tal-bejgh ta' cilindri tal-gas fil-kommunita' meta l-obbligu tal-Gvern kien biss dak li jillibera, kif fil-fatt ghamel u kif qal lill-GRTU li ser jaghmel, is-settur tal-wholesale u mhux tar-retail.

Wara li rat kif il-Gvern qabad u abbanduna bla konsultazzjoni u bla ftehim mall-GRTU bhala t-tieni parti ta' Kuntratt milhuq bejn il-GRTU u l-Enemalta Corporation fl-1992,  liema Kuntratt sar wara li l-Kabinett tal-Ministri fl-1991 kien awtorizza lill-Ministru responsabbli ta' dak iz-zmien, l-Onor Ninu Zammit, li jkun parti mill-process ta' negozjati li wassal ghall-ftehim f'Lulju tal-1992 mall-GRTU u f'Settembru tal-1992 mad-distributuri tal-gas fil-kommunita' individwali kollha msiehba fil-GRTU.

Wara li rat kif dan il-ftehim mall-GRTU kien jaghti territorju bi dritt ta' bejgh ta' cilindri b'mod esklussiv u bhal koncessjonarji unici tal-Enemalta Corporation ghall-bejgh ta' cilindri tal-gas fil-kommunita' taht il-kundizzjoni li d-distributur f'kull lokalita' esklussiva koncessa lilu jrid jbiegh bla ebda diskriminazzjoni ta' prezz jew ta' kwalita' ta' servizz ic-cilindri lil persuni kemm dawk li jifilhu jgorru c-cilindri u ghandhom il-mezz ta' transport biex igorru c-clindri kif ukoll lil dawk li minhabba eta, limitazzjonijiet fizici jew mard jew minhabba li jghixu f'sulari gholjin ta' bini jew fi sqaqien jew f'lokazzjonijiet imbeghda jew fil-periferiji jew m'ghandhomx mezz ta' transport.

Wara li rat kif il-Malta Resources Authority bl-approvazzjoni tal-Kabinet u minn wara dahar il-GRTU, meta l-GRTU kienet assigurata ripetutament minn Ministri differenti tal-Gvern li dan mhux ser isir jekk mhux bi ftehim mall-istess GRTU kif fil-fatt titlob il-prudenza minn Gvern li jirrispetta t-thaddim ta' Relazzjonijiet Industrijali korretti, qabdet u harget licenzji li jawtorizzaw lill-Kumpanija Liquigas u lill-Kumpanija Easygas li huma wkoll jifthu ghall-rashom servizz ta' bejgh ta' cilindri fil-kommunita' b'kompetizzjoni diretta mad-distributuri tal-gas u bla ebda kundizzjoni li jridu jservu bla diskriminazzjoni ta' prezz bejn min jiflah u ghandu il-kapacita' fizika u ta' trasport li jghabbi u  dawk li jew m'ghandhomx il-kapacita ta' trasport jew il-kapacita' fizika  li jgorr akkost li minn ma jiflahx u m'ghandux il-kapacita' jkollu jinqeda bi prezz ghola u min hu b'sahhtu u kapaci bi prezz irhas u dan kollu bl-iskuza li l-ligijiet tal-kompetizzjoni hekk jesigu, haga li m'hiex minnha.

Wara li rat li l-kumpanija Easygas bl-aktar mod arroganti u impulsiv qabdet u imponiet ruhha fis-suq b'disrispett komplet lejn id-distributuri li ilhom jaqdu l-kommunita' b'fedelta' ghal aktar minn erbghin sena u kif il-kumpanija Easygas anke wara l-intervent tal-Ministru Pullicino li jintermedja biex tibqa tithaddem bi ftehim sistema unika ta' distribuzzjoni baqghet tinsisti fid-dritt taghha moghti lilha mill-MRA li topera kif joghgobha kummercjalment bla ebda obbligu socjali mposta.

Wara li rat li l-Kumpanija Liquigas li b'kitba li baghat l-istess Prim Ministru l-Onor Lawrence Gonzi suppost li wirtet l-obbligi kollha li fih il-Kuntratt mall-Enemalta fejn l-Enemalta kienet intrabtet li s-servizz ta' bejgh ta' cilindri fil-kommunita' li hi kienet licenzjata li taghmel tikkoncedih unikament lid-distributuri licenzjati issa nfurmat lid-distributuri li hi mhux se tonora dak il-kuntratt u li ghalkemm lesta li tforni cilindri ghal-retail lid-distributuri imma dan mhux b'mod ta' koncessjonarji imma bhala retailers fost ohrajn u li Liquigas kienet se topera s-sistema ta' distribuzzjoni u bejgh taghha proprja b'kompetizzjoni diretta mad-distributuri privati u li Liquigas mhux lesta li taccetta xi intervent minn naha tal-Gvern biex jimponi jew jipprova jwassal anke bi ftehim ghas-sistema ta' distribuzzjoni unika kif hemm imnizzel fil-ftehim bejn il-GRTU u l-Gvern tal-1992 u kif sussegwentament amendat.

Issa ghalhekk din il-Laqgha Generali Annwali tal-GRTU tikkundanna bla riserva lill- Gvern li telaq ghal kollox mill-linja li segwew Gvernijiet  eletti wiehed wara l-iehor li jonoraw ftehim Nazzjonali u li ma jaghmlu xejn li jikser ftehim bhal dak milhuq fl-1992 mall-GRTU f'isem l-imsiehba taghha bla negozjati u bla ftehim li jew iholl u jikkumpensa ghall-hsara kummercjali li l-individwi milquta jkunu ser isoffru bil-kancellazzjoni ta' dak miftiehem.

Il-Laqgha Generali Annwali tal-GRTU tqies li l-mod kif agixxa l-Gvern f'dan il-kaz mhux biss huwa kundanabbli u ta' hsara ghar-relazzjoniet dejjem korretti li l-GRTU zzomm mal-Awtoritajiet imma wkoll tqies dan bhala att li ghandu jgib l-istmerrija ta' kull min jemmen li r-relazzjonijiet industrijali korretti ghandhom jitmexxew fuq bazi ta' ftehim wara konsultazzjoni u mhux b'decizjoni unilaterali minn naha tal-Awtoritajiet tal-Gvern u b'dizrispett shih lil dak kollu li kien imwieghed ghal kuntrarju tal-Att li fil-fatt ikun gie implimentat.

Din il-Laqgha Generali Annwali ghal daqstant theggeg u tawtorizza lill-Kunsill tal-GRTU li f'nuqqas ta' harsien adekwat offrut mill-Gvern lid-distributuri tal-gas li lkoll huma investituri zghar privati u li b'decizjoni abbuziva tal-Gvern se jitkissru kummercjalment tibda mmedjatament timmobilizza s-sezzjonijiet kollha tal-GRTU b'mod partikulari distributuri u transportaturi ta' diversi kategoriji u burdnara, waste carriers, kuntratturi u sidien ta' servizzi varji biex flimkien jiehdu azzjoni ta' protesta kontra l-Gvern.

Din il-Laqgha Generali Annwali tiddikjara finalment li tqies din l-azzjoni tal-Gvern bhala daqqa ta' harta kbira lill-GRTU u lil dak kollu ta' fejda li l-GRTU twettaq fis-salvagwardja tal-interessi tas-self employed u tas-sidien tan-negozji zghar indipendenti privati Maltin u nuqqas kbir ta' rispett mill-Gvern lejn Organizzazzjoni Nazzjonali li fuq livell Lokali u Sezzjonali f'Malta u fuq livell tal-Unjoni Ewropeja tahdem bla serhan u b'mod l-aktar professjonali biex anke fi zminijiet ekonomici difficli bhal ma ghaddejja Malta bhalissa flimkien mal-kumplament tal-Unjoni Ewropeja, tizgura li l-ekonomija Maltija tkompli tissahhah u l-intraprizi z-zghar Maltin li jirraprezenta 98% tal-intraprizi kollha jkomplu jinvestu u jikbru biex ikattru l-gid ghal kulhadd u pajjizna jilhaq l-ghanijiet impost fuqna mill-obbligi ekonomici u socjali miftehma fuq livell Ewropew."

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).