SME Chamber

Isqof gdid: Linja Gdida

Patri Pawl Cremona seraq l-qlub tal-Maltin mal-ewwel: bravu, umli u ta’ karizma. Jidher li l-knisja f’Malta diehla f’fazi li l-bicca l-kbira minna nixtiequ. Mieghu jghinu bhala vigarju generali ghandu lil Dun Anton Gouder. Dun Anton hu forsi wiehed mill-aktar qassisin kapaci ta’ zmienna: sod, gharef u ntiz fil-problemi tal-bniedem fis-seklu wiehed u ghoxrin. Koppja ta’ dirigenti spiritwali tassew formidabbli. Ghazla f’waqtha u ntelligenti.

Patri Pawl Cremona seraq l-qlub tal-Maltin mal-ewwel: bravu, umli u ta’ karizma. Jidher li l-knisja f’Malta diehla f’fazi li l-bicca l-kbira minna nixtiequ. Mieghu jghinu bhala vigarju generali ghandu lil Dun Anton Gouder. Dun Anton hu forsi wiehed mill-aktar qassisin kapaci ta’ zmienna: sod, gharef u ntiz fil-problemi tal-bniedem fis-seklu wiehed u ghoxrin. Koppja ta’ dirigenti spiritwali tassew formidabbli. Ghazla f’waqtha u ntelligenti.

L-umilta’ importanti. Il-knisja triunfali tal-bokkli u tac-cerimonji u l-fanfarunati ilha li dejqet. Celebrazzjoni liturgika u messagg morali ma jinhtieg fanfarunati biex jitwassal. Saru hafna minn dawn u l-poplu kristjan u anke dak li mhux illum jaf jghazel bejn okkazjoni ta’ fidi u spiritwalita’ u ohra ta’ fanfari u artificjalita. Dinjita, iva, imma tejatrini le. Il-knisja ghadha sfortunatament mdawra wisq b’ leggendi u hrejjef li jiskuraw mhux idawwlu l-fidi ta’ Kristu. Ghad ghandna wisq qassisin u patrijiet li jdejqu lil min hu intelligenti bl-enfazi zejda li jaghmlu fuq ic-cerimonjal u l-hrejjef u ftit li xejn ghas-sustanza. It- triunfalizmu u l-pozi u l-esagerazzjonijiet zgur li ma kienux l-ghadod ta’ Kristu meta kien fostna. Il-messagg ta Kristu, kif nifhmu, jien, bhala nisrani komuni, hu messagg spiritwali. Kristu fl-art kien car: ghatu lil Cesri dak li hu ta’ Cesri u lil Alla dak li hu ta’ Alla. Dak li hu ta’ Alla spjegah bl-aktar mod semplici u bl-akbar umilta u dinjita’.

Kristu meta kien fostna stinka biex f’mohh il-bniedem idahhal il-kapacita’ tal-gudizzju bejn dak li hu sewwa u dak li mhux. Telaq minn punt semplici: hobb lil Alla fuq kollox u lil ghajrek bhalek innifsek. Jekk f’hajtek taccetta li tezisti ordni supprema u li l-bazi ta’ din l-ordni hi l-bniedem li jghix f’armonija ma ghajru, il-kumplament isegwi. Ma tistax temmen u taccetta il-fidi ta’ Kristu jew li tghix f’armonia ma ghajrek u mal-madwar tieghek, anke jekk ma temminx, jekk imbghad f’qalbek izzomm l-mibgheda u l-ghira u tkun ingust u ssegwi dak kollu li jifred, jwegga u jeqred. Kif narha jien, xoghol il-knisja hu primarjament li l-messagg ta’ Kristu jidhol f’aktar u aktar imhuh. Il-knisja trid tirbah l-imhuh.

Nghid imhuh u mhux qlub ghax nemmen li dan hu twemmin li jibbaza fuq ir-raguni u mhux fuq l-emozzjoni. Il-knisja tiddajjef meta tahli l-energija taghha tibni biss fuq l-emozzjoni. Ghodda mportanti l-emozzjoni biex biha tasal ghand l-bniedem, imma biex tibqa’ u biex l-bniedem jibqa’ mieghek, trid ir-raguni.

Sfortunatament, f’Malta ghad ghandna wisq qassisin u patrijiet u lajci li jibnu aktar fuq l-emozzjoni milli fuq ir-raguni. Aktar ma jibbazaw fuq il-leggendi u fuq ir-ritmi, ir-rutina u l-artificjalita’ emozzjonali. aktar igerxu nies milli jigbdu. Jibqghu x-xjuh, jibqghu l-fidili, imma z-zghazagh, l-intelletwalita’ u l-liberi jibirdu u jitilqu u ohrajn flokhom ma jigux.

Il-bniedem fis-socjeta moderna, l-aktar dak li jaf, ma jaccettax li jkun stmat ta’ injurant. Ghandu ghatx kbir ghall-gwida spiritwali. Thossha qalb iz-zghazagh. Ma jridux min jiddetta u min jibni fuq it-teatrini. Imma jridu min jarmhom internament. Iridu lil min itiehom dik il-forza interna li meta jkunu f’diffikulta tigwidhom ghall-ghazla tajba. Mhux teoriji ta’ x’tista taghmel u ma tistax, qiesek qieghed f’xi armata, imma dik il-forza morali interna li gieghel lil min aghzel is-sewwa u mhux il-hazin.

Ahna l-genituri kollha nafu kemm hu difficli dan ix-xoghol. Impenn ta’ jum wara l-iehor, biex lil uliedna nibnulhom dan is-sur intern, halli wahedhom, hekk kif jiffacjaw l-hajja, jgharfu jghazlu s-sewwa. Mhux ghax hemm r-rigal tal-genna u l-abbissi tal-infern, imma ghax l-bniedem hekk jghix ahjar. Ghax id-dinja ta’ madwarna tkun ahjar aktar kemm ikun hemm nies f’ fidi interna sodha. Il-fidi issahhahna biex ahna nissahhu moralment u nsahhu l-madwar fisiku u uman li jmiss maghna u li fuqu ghandna poter.

Ir-religjon meta tiffoka l-energija taghha lejn ghanijiet specifici hi forza tremenda. Min imexxiha jista’ jisparpalja l-energija f’hafna attivita’ li jghatu ftit rizultati. Jista’ mill-banda l-ohra jiffoka fuq dak li verament hu utli, fuq dak li verament johloq bniedem u madwar ahjar u b’hila u determinazzjoni jasal aktar.

Meta l-Knisja tidentifika ahjar l-missjoni taghha f’socjeta moderna wahedha tifhem li ghandha toqghod lura minn dak kollu li jifred. Hemm hafna fil-knisja li jridu li il-knisja ta’ Kristu f’Malta terga ittieha ghall-kontroversja u ghall-inkwiet. Irriduha tindahal fejn ma jesaghhiex. Il-Monsinjuri Cremona u Gouder ser ikollhom pressjoni qawwija biex it-triq li b’ghaqal ghazel Mons. Guzeppi Mercieca jitilquha. Ghax ghaccana ghal-platform. Ghax ghaccana biex jidhru u biex jizzattu. Ghax iridu jghidulna kemm huma bravi, kemm jifhmu f’kollox.

Ghaziz Patri Pawl u ghaziz Dun Anton ifqulhom. Imxu kif inhi n-natura taghkhom b’gherf, b’umilta’, b’irgulija.

Ghinu lil aktar Maltin jissahhu minn gewwa.

Ghinu aktar Maltin iharsu lejn l-knisja bhala l-habib ta’ dejjem li qieghed hemm mieghek il-hin kollu int kif int, int min int, tahsibha kif tahsibha.

Gheziez hbieb tieghi nawguralkom. Malta ghandha tama qawwija fikom.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).