SME Chamber

Is-Soprataxxa fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma trid titnehha jew titnaqqas sewwa

Kull settur rapprezentat mill-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, u fejn ix-xoghol jiddependi hafna fuq konsum gholi ta’ elettriku, jew ilma, jew it-tnejn, kollha qed jirraportaw li l-kontijiet tal-elettriku u ilma ma jifilhux ghalihom bil-piz kollu tas-soprataxxa. Il-bicca l-kbira ta’ dawn l-intraprizi diga mghaffgin bi spejjez kbar ohra imposti mill-burokrazija l-aktar it-Tax Compliance b’penalitajiet u interessi fuq il-hlasijiet li huma ghal kollox esagerati u fost l-ohrajn l-istess Enemalta li qed taghti biss 45 gurnata biex il-kontijiet jithallsu.

Kull settur rapprezentat mill-GRTU – Kamra Maltija tan-Negozji Zghar u Medji, u fejn ix-xoghol jiddependi hafna fuq konsum gholi ta’ elettriku, jew ilma, jew it-tnejn, kollha qed jirraportaw li l-kontijiet tal-elettriku u ilma ma jifilhux ghalihom bil-piz kollu tas-soprataxxa. Il-bicca l-kbira ta’ dawn l-intraprizi diga mghaffgin bi spejjez kbar ohra imposti mill-burokrazija l-aktar it-Tax Compliance b’penalitajiet u interessi fuq il-hlasijiet li huma ghal kollox esagerati u fost l-ohrajn l-istess Enemalta li qed taghti biss 45 gurnata biex il-kontijiet jithallsu.

Il-GRTU tappella biex il-gvern jieqaf milli jkun daqshekk insensittiv ghal wegghat li qed isofru minnhom hafna u hafna negozji zghar li ghalihom u ghall-impjegati taghhom in-negozju taghhom hu kollox. Il-gvern ma kkonvinca lil hadd bl-argumenti tieghu dwar is-soprataxxa fuq id-dawl u l-ilma. Il-fatti juru li din is-soprataxxa hi aktar htija tal-indecizjoni u n-nuqqas ta’ hila fix-xiri ta’ zjut mill-awtoritajiet koncernati milli htija tas-swieq internazzjonali.

Il-messagg li l-poplu ghadda fl-elezzjonijiet lokali ricenti jidher li waqa’ fuq widnejn torox. Ghalhekk issa jridu jkunu l-Korpi Kostitwiti u t-Trade Unions li jikkonvincu lil gvern jiccaqlaq f’isem dawk kollha li qed ibatu.

Ir-Regulatur Pubbliku li suppost jiddefendi l-interess tal-pubbliku u tal-intraprizi zghar daqs li kieku ma jezistiex. Il-GRTU hadet il-kaz quddiem il-Kummissjoni Eworpeja biex ikun assigurat li l-gvern Malti fuq din il-kwistjoni jimxi mad-Direttivi Ewropej, li l-GRTU ssostni li l-gvern qed jikser. Dan il-kaz ghadu jitkarkar waqt li l-poplu Malti jsofri. Jidher ghalhekk li f’nuqqas ta’ azzjoni korrettiva f’waqtha minn naha tal-gvern mhu ser jibqa’ xejn hlief it-triq tal-protesti popolari. Il-GRTU ghalhekk qed taghmilha cara u pubblika li jekk il-gvern jibqa’ ma jiccaqlaqx allura l-GRTU tibda program ta’ protesti pubblici.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).