SME Chamber

Is-Sitwazzjoni tal-Gas bdiet tirritorna ghan-Normal.

Is-Sitwazzjoni tad-distribuzzjoni tal-cilindri tal-Gas issa bdiet gejja ghan-normal wara l-ftehim bejn il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises, l-Ministru tal-Investiment u Industrija u l-Enemalta

Is-Sitwazzjoni tad-distribuzzjoni tal-cilindri tal-Gas issa bdiet gejja ghan-normal wara l-ftehim bejn il-GRTU – Malta Chamber of Small and Medium Enterprises, l-Ministru tal-Investiment u Industrija u l-Enemalta.

Bis-sahha ta’ dan l-ftehim issa d-distributuri qed jghabbu cilindri bizzejjed mill-impjant fil-Qajjenza biex jilqghu ghad-domanda tal-konsumaturi. Kuntrarjament ghal li kien qed isir qabel issa d-distributuri qed jghabbu t-trakkijiet kollha taghhom u meta jbieghu li jghabbu qed jergghu lura lejn l-Qajjenza biex jiehdu vjaggi ohra. Bis-sahha ta’ hekk id-distributuri qed jirritornaw ghas-sistema ippreferuta mill-konsumaturi, dik jigifieri li c-cilindri jitqassmu fid-djar u postijiet ohra f’gurnata fissa fil-gimgha biex hadd ma jkollu ghalfejn joqghod jigri bic-cilindri. Ghal dawk li xorta ma jinqdewx jew tinqalalhom htiega ser ikun hemm ukoll distribuzzjoni minn postijiet fissi.

Il-GRTU kienet ilha issostni li b’cilindri bizzejjed u b’fornitura ta’ gas kontinwa biex d-distributuri ma jkollhomx nuqqas ta’ cilindri minlija, l-konsumaturi jkunu moqdija kollha. Din is-sistema ta’ xoghol extra mid-distributuri biex kulhadd jkun moqdi f’daru tibqa’ sakemm id-domanda tibqa qawwija u l-impjant fil-Qajjenza jibqa’ jithaddem is-sieghat kollha mehtiega biex ilahhaq mall-htigijiet tad-distributuri kollha.

Il-GRTU tinforma li ghall-servizz ta’ Gas l-Konsumaturi ghandhom jcemplu fuq 21 651661

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).