SME Chamber

Is-Sitwazzjoni prezenti tan-Negozji fil-Belt

Il-GRTU ser tlaqqa s-sidien tan-negozzji fil-Belt nhar it-Tnejn sabiex tigi diskussa s-sitwazzjoni prezenti u jigi mahtur kumitat ta` azzjoni sabiex jitkellem ghan nom tas-sidien.

 

Sadanittant il-GRTU qeghda tinsisti mall-awtoritajiet kkoncernati sabiex issir aktar konsultazzjoni dwar progetti fejn qed jintilef ammont sostanzjali ta' parkegg li ma jigiex mibdul f'alternattivi ohra. Ezempju car huwa l-progett ta' Pjazza San Gorg, Papa Piu, St John Cavalier, Freedom Square u prezentament l-progett tad-Ditch li bihsiebu jiehu bejn 16 – 18 il-xhar.    

Din il-problema issa giet aggravata bin-nuqqas ta` pjanar fix-xoghol li qed tirrizulta f'nuqqas ta accessibilita' tan-nies li jridu jaghmlu uzu mill-facilitajiet vasti li toffri il-Belt Valletta. Is-sidien tal-istabbilimenti tal-Belt ghandhom spejjez enormi u ghandhom kompetizzjoni qawwija minn centri kummercjali ohra mifruxa ma Malta. Il-konsumatur jekk ma jkollux accessibilita' facli, jevita li jidhol il-Belt ghax ghandu postijiet ohra minn fejn jinqeda.

Il-GRTU resqet diversi proposti f'isem is-sidien tal-istabbilimenti ta' kif is-sitwazzjoni tista` tirrisolva ruhha. Il-problema izda ser tibqa dejjem jekk l-awtoritajiet ma jaghtux widen ta' dawn il-proposti. Jekk l-Gvern ser jibqa`stinat  li jibqa ghaddej bil-pjanijiet kif inhuma llum, pjanijiet li qatt ma raw l-approvazzjoni tal-kommunita' tan-negozji tal-Belt, il-futur ghan-negozji fil-Belt hu imcajpar hafna.

Il-Hwienet, shopping arcades, postijiet tad-divertiment, hwienet tal-kafe, restoranti u facilitajiet ta` servizzi ta` kull generu mifruxin mall-Belt Valletta illum ma jifilhux aktar isoffru telf minhabba li n-nies qed tkun skuragguta milli tiffrekwenta c-centru kummercjali tal-Belt Valletta. Dawn kollha jinvolvu bejniethom investiment kapitali ta' miljuni kbar ta' euro u jhaddmu maghhom ammont sostanzjali ta' nies.

Il-GRTU qeghda tistenna azzjoni immedjata u fl-istess hin qed toffri s-servizzi taghha u l-kollaborazzjoni shiha tas-sidien tal-istabbilimenti biex jinstghabu soluzzjonijiet prattici.

What we can do for you

EMPLOYMENT & CONSUMER LAW

INDIVIDUAL ASSISTANCE

PRIORITY ACCESS

LOCAL ISSUES & LEGISLATION

NETWORKING EVENTS

LEGAL ADVICE

EU FUNDS AND SCHEMES

INFORMATION SESSIONS, MASTERCLASSES AND CONFERENCES

BECOME A MEMBER

The Malta Chamber of SMEs represents over 7,000 members from over 90 different sectors which in their majority are either small or medium sized companies, and such issues like the one we're experiencing right now, it's important to be united. Malta Chamber of SMEs offers a number of different services tailored to its members' individual requirements' and necessities. These range from general services offered to all members to more individual & bespoke services catered for specific requirements.

A membership with Malta Chamber of SMEs will guarantee that you are constantly updated and informed with different opportunities which will directly benefit your business and help you grow. It also entails you to a number of services which in their majority are free of charge and offered exclusively to its members (in their majority all free of charge).